Vlaams Belang stelt de Antwerpse lijst voor Kamer en Vlaams Parlement voor.

gepubliceerd op 10 april 2014 om 14:29

 

Onder een stralende zon stelde het Antwerpse Vlaams Belang in Antwerpen haar kandidaten voor op de lijst voor de Kamer en het Vlaamse Parlement.  Hieronder leest u de 8 aandachtspunten voor de provincie Antwerpen.

 

 

 

 

1. Mobiliteit Antwerpen: Antwerpen vooruit!

 

Het netwerk van wegen binnen onze provincie is het de bloedvatenstelsel van de provinciale economie. Wanneer deze verstopt raken, stopt het economische hart van Vlaanderen met kloppen. Het is dan ook triest dat de Vlaamse Regering  zich een ganse legislatuur heeft bezig gehouden met politiek strategische spelletjes rond de Oosterweelverbinding. De keuze voor het BAM-tracé in dit dossier zal de congestieproblematiek rond Antwerpen niet oplossen, temeer gezien het gebrek aan draagvlak bij de bevolking tot allerhanden beroepsprocedures zal leiden. Het Vlaams Belang wenst een snelle sluiting van de ring, maar stelt in afwachting van de realisatie daarvan reeds enkele robuuste maatregelen voor om de congestieproblematiek op te lossen.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Snelle aanleg van de twee Oostelijke tangenten  A102 en R11;
• Tolvrij maken Liefkenshoektunnel en het aansluiten van deze tunnel op de E17;
• De invoering van een wegenvignet voor buitenlandse voertuigen zodat deze mee bijdragen aan de infrastructuurkosten;
• Alle buitenlands vrachtverkeer komende van het noorden verplicht gebruik laten maken van de Liefkenshoektunnel;
• Plaatsen van noodbruggen op de Singel;
• Rechtstreekse verbinding tussen de Kempen (E313/E34 in Ranst) en de E19
• Van de A12 een volwaardige snelweg maken en dus de kruispunten afschaffen;
• Verhoging van de IJzerlaanbrug zodat deze kan behouden blijven voor doorgaand verkeer van en naar Merksem.

 

Bloeiende en gezonde winkelkernen dragen bij tot leefbare en bruisend steden en gemeenten. Het heersende dogma dat personenwagens moeten geweerd worden dreigt een nefaste invloed te hebben op het voortbestaan van de Antwerpse winkelkernen.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• De winkelkernen van de steden en gemeenten in onze provincie moeten steeds bereikbaar blijven voor personenwagens. Er moet een vlotte verkeersdoorstroming gegarandeerd worden door middel van aangepaste toegangswegen en voldoende betaalbare parkeergelegenheid.

 
2. Antwerps openbaar vervoer: vlot en veilig!

 

Betrouwbare mobiliteit betekent naast filevrije wegen ook een vlot en veilig openbaar vervoer. Vandaag wordt dit openbaar vervoer echter geplaagd door een aantal zorgwekkende maatschappelijke tendensen zoals onveiligheid en respectloosheid.  Het valt dan ook te betreuren dat buiten de sporadische steekvlampolitiek n.a.v. het zoveelste agressiegeval, er weinig werk is gemaakt van veiligheid en hoffelijkheid op trein, tram en bus.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Het garanderen van de veiligheid op het openbaar vervoer d.m.v. een speciale Bus-Tram-Metro-brigade met politionele opleiding en bevoegdheid;
• Functionerende camerabewaking op alle treinen, trams en bussen;
• Een systeem van betalingscontrole aan de inkom van de metrostations om rondhanggedrag tegen te gaan;
• Op tram en bus voldoende voorbehouden plaatsen voorzien voor ouderen.

 

Maar al te vaak rijdt de trein, de tram of de bus niet op het moment dat  ze nodig zijn of  worden bepaalde verbindingen onregelmatig bediend. Zo is het  vanuit verkeersveiligheidsoogpunt nuttig om in de weekends nachtverbindingen te hebben en zijn voor het waarborgen van een goede mobiliteit  regelmatige verbindingen tussen grote steden cruciaal.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Minstens om het uur een trein tussen de grote steden;
• Ook ’s nachts bussen en trams op de belangrijkste lijnen (om de 2 uur);
• Tussen de grote steden tenminste één nachttrein.

 
3. Haven van Antwerpen: motor van de Vlaamse economie!

 

Met 14.207 afgehandelde schepen en 190 miljoen ton verwerkte goederen mag de haven van Antwerpen terecht de motor van de Antwerpse economie worden genoemd. Voor het Vlaams Belang mag deze motor niet stilvallen. Het Vlaams Belang is hierbij van oordeel dat het behouden van de economische  kracht van onze provincie samen kan gaan met het behoud van de leefbaarheid.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Eindelijk de nodige stappen zetten om de IJzeren Rijn te realiseren;
• De 2e spoorontsluiting van de Antwerpse Haven wordt gerealiseerd met respect voor alle woonkernen;
• Een eenvoudige en efficiëntere milieuwetgeving  i.p.v. de verstikkende en onwerkbare milieuregels van vandaag.

 

Al verschillende jaren op rij blijkt de Haven van Antwerpen een draaischijf te zijn voor drughandel. Het Vlaams Belang is van oordeel dat de Antwerpse haven een propere haven moet zijn i.p.v. een drughaven.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Meer middelen vrijmaken voor het bestrijden van de drugssmokkel in de haven van Antwerpen.

 

4. Werken aan werk in Antwerpen

 

De Antwerpse haven genereert  146.000 jobs binnen en buiten het havengebied, waarvan 30.000 in de petrochemische sector.

 

Tewerkstelling in de Antwerpse haven gebeurt nog steeds volgens de principes van de wet op de Havenarbeid (wet Major). De haven kent een lange traditie van sociale vrede. De kwaliteit van de Antwerpse havenarbeiders wordt alom erkend. De Europese Commissie dreigt echter een einde te maken aan de wet Major die bedrijven in het havengebied verplicht te werken met erkende havenarbeiders. De liberalisering dreigt ertoe te leiden dat hun werk zal worden overgenomen door goedkopere werkkrachten uit Oost-Europa of door de eigen bemanning van het schip.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Het principe van de wet Major mag niet ter discussie staan. Voor het Vlaams Belang dient de EU zich hierin niet te moeien;
• De lasten op ploegenarbeid moeten verder worden verminderd. De haven en de Antwerpse petrochemie hebben een 24-uurseconomie. Aangepaste wetgeving moet zorgen voor het behoud van de tewerkstelling.

 

De ondernemingen in onze provincie verdienen beter ondersteund te worden, onder meer door actieve promotie van producten uit de eigen provincie. Wat kan voor zogenaamde ‘fair trade’-producten moet zeker ook kunnen voor streekproducten (aardbeien uit Hoogstraten, bieren als De Koninck, Duvel, Gouden Carolus, Westmalle, …, kandijproducten van Candico, asperges van de streek rond Mechelen en Klein-Brabant,…).  Ook dient verder te worden ingezet in de strijd tegen sociale dumping door buitenlandse bedrijven.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Antwerpse streekproducten moeten actiever worden gepromoot via een Antwerps kwaliteitslabel;
• Strijd tegen de sociale dumping in sectoren als bouw en transport door meer controle en betere belangenbehartiging bij de EU.

 
5. Antwerpen, veilige provincie!

 

In 2012 werden in onze provincie 186.680 misdrijven gepleegd. Dat komt neer op 511 misdrijven per dag, meer dan 1 misdrijf per drie minuten. Het Vlaams Belang blijft de partij van de kordate aanpak van de misdaad, de partij die de angst van kamp wil doen veranderen.  Nieuwe technologieën als camera’s met nummerplaatherkenning bieden mogelijkheden om de misdaad efficiënter te bestrijden.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Meer inzet slimme camera’s met nummerplaatherkenning langs autosnelwegen, grensovergangen en toegangswegen steden en gemeenten tegen inbraken en andere criminaliteitsfenomenen. De federale regering moet de inzet van dergelijke camera’s ondersteunen;
• Het Vlaams Belang pleit (naar Duits en Frans voorbeeld) voor de legalisering van zelfverdedigingswapens die geen blijvende letsels veroorzaken;
• Slachtoffers van ernstige misdrijven moeten bij burgerlijke partijstelling kunnen rekenen op een gratis advocaat;
• Frequente politiecontroles aan de grensovergangen (E19, E34, A12,…) in  de strijd tegen de drugshandel en andere criminaliteitsfenomenen;
• Een gevangenisboot op de Schelde (in afwachting van voldoende gevangeniscapaciteit).

 
6. Antwerpen: Vlaamse provincie!

 

De provincie Antwerpen is samen met Limburg de provincie met het hoogste aandeel allochtonen in de bevolking. Het hoogste aandeel allochtonen van niet-Europese afkomst vindt men in de gemeenten Antwerpen ( 30%), Mechelen (23%),  Boom ( 19,8%), Willebroek (17,3%) en Turnhout (11,5%). Van de kleuters in de stad Antwerpen is reeds meer dan 68% van vreemde afkomst. Voor het Vlaams Belang is de saturatiegrens in veel steden en gemeenten al lang overschreden. Van integratie is in veel wijken nog nauwelijks sprake.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Een vestigingsstop voor  niet-Europese vreemdelingen in steden en gemeenten met meer dan 10% niet-EU-allochtonen in de bevolking;
• De bouw van een gesloten centrum voor illegalen in de omgeving van Antwerpen;
• Ontwikkeling van heroplevingszones in probleemwijken van onze steden, waarbij de vestiging van Vlaamse ondernemingen en middenstand wordt ondersteund via fiscale en andere steunmaatregelen.

 

7. Wonen in eigen streek

 

De Vlaamse woningprijzen namen de voorbije jaren een hoge vlucht: op tien jaar tijd steeg de gemiddelde woningprijs in Vlaanderen van 103.000 euro (2003) tot 211.000 euro (2013). De woningprijzen in de regio rond de stad Antwerpen zijn het hoogst van  gans Vlaanderen. Een huis in Brasschaat kost gemiddeld 290.000 euro, in Hove zelfs 295.000 euro. De sociale huursector wordt gekenmerkt door lange wachtlijsten. In de stad Antwerpen moet men gemiddeld 7 jaar wachten voor een sociale woning. 43% van de sociale woningen van de stad Antwerpen wordt toegewezen aan niet-Belgen.

 

Voorstellen Vlaams Belang:

 

• Het Vlaams Belang wil de oprichting van een fonds dat Vlamingen met een klein tot middelgroot inkomen in gemeenten of regio’s met hoge grond- en woningprijzen helpt om in eigen streek een betaalbare woningen te vinden;
• Het Vlaams Belang wil een maximumpercentage van 15% vreemdelingen per gemeente en sociale woonblok.

 

8. Vrijheid van onderwijs

Het Vlaams Belang heeft zich van meet af aan als enige partij gekant tegen het inschrijvingsbeleid zoals dat in de stad Antwerpen vorm kreeg. Men zegt dat het Antwerpse centrale aanmeldingssysteem met voorrangsregeling er kwam om wachtrijen te vermijden. Dit is maar voor de helft waar. De belangrijkste achterliggende reden is immers dat autochtone Vlaamse ouders hun kinderen vaak eerder dan allochtone ouders inschreven in bepaalde (kwaliteits)scholen en dat dit het Vlaamse diversiteitsbeleid doorkruist.  De vrijheid van schoolkeuze werd geofferd op het altaar van de multicul.

 

Voorstellen Vlaams Belang:


• Het Vlaams Belang wil een afschaffing van het eenvormig inschrijvingsbeleid voor de Antwerpse scholen en zeker geen uitbreiding naar andere steden en gemeenten.