Nieuwe campagne : Vlaams Belang bijt terug !

gepubliceerd op 09 januari 2014 om 14:46

Vandaag werd in Antwerpen de nieuwe campagne voorgesteld :

Vlaams Belang bijt terug !

50 jaar immigratie : het Vlaams Belang feest niet mee !

In 2014 viert het Antwerpse stadsbestuur ’50 jaar Turkse en Marokkaanse immigratie naar Antwerpen’. In 1964 tekende België immers een akkoord met Turkije en Marokko om gastarbeiders is ons land te werk te stellen. Tal van stadsdiensten worden dit jaar ingeschakeld om dit ‘jubileumjaar’ in goede banen te leiden. Een budget van 50.000 euro wordt ter beschikking gesteld. Ook verschillende districtsbesturen nemen aanvullend initiatieven.

 

 

Lees hier de volledige perstekst

Persconferentie Vlaams Belang Antwerpen   9 januari 2014

50 jaar immigratie: Vlaams Belang feest niet mee!

In 2014 viert het Antwerpse stadsbestuur ’50 jaar Turkse en Marokkaanse immigratie naar Antwerpen’. In 1964 tekende België immers een akkoord met Turkije en Marokko om gastarbeiders is ons land te werk te stellen. Tal van stadsdiensten worden dit jaar ingeschakeld om dit ‘jubileumjaar’ in goede banen te leiden. Een budget van 50.000 euro wordt ter beschikking gesteld. Ook verschillende districtsbesturen nemen aanvullend initiatieven.

In een collegebeslissing van 26 juli 2013 luidt het: “Met de herdenking van de startdatum van arbeidsmigratie willen velen op een laagdrempelige manier sensibiliseren rond de Marokkaanse en Turkse aanwezigheid en cultuur in België, en daarbij de historische achtergronden en diversiteit op een voor iedereen toegankelijke wijze in beeld brengen.
Atlas publiekswerking ondersteunt en coördineert de organisatie van dit jubileumjaar door de verschillende initiatieven op mekaar af te stemmen en samenwerking aan te moedigen zodanig dat er een coherent programma wordt samengesteld met een goede spreiding van de activiteiten.
Atlas publiekswerking werkt hiervoor samen met verschillende bedrijfseenheden van de stad Antwerpen. Er worden werkgroepen opgestart voor de uitwerking van communicatie, educatief aanbod, cultureel aanbod, expo’s en een academisch aanbod. Vertegenwoordigers van de partnerorganisaties en vertegenwoordigers van de betrokken stadsdiensten nemen deel aan de werkgroepen.
De stedelijke cultuur- en ontmoetingscentra zullen waar mogelijk en gewenst hun infrastructuur ter beschikking stellen en samenwerkingen met partnerorganisaties aangaan.
Musea en Erfgoed werkt mee aan de tentoonstelling over migratiegeschiedenis Turkije/België (UTV) en de mobiele overzichtsexpo (erfgoedproject FMV).
Marketing en communicatie werkt samen met Atlas publiekswerking en de partnerorganisaties een communicatiecampagne uit voor het gehele activiteitenprogramma. De boodschap dient tegelijk hoopgevend en verbindend te zijn als realistisch over de moeizame weg die is afgelegd. De inspanningen die eenieder dient te leveren om te komen tot een ware stadsgemeenschap, staan centraal.
Er worden subsidiemiddelen ingezet vanuit het Stedenfonds voor de ondersteuning van kleinere initiatieven. Een jury samengesteld uit collega’s van de dienst sociale netwerken, vertegenwoordigers uit de gemeenschappen en de projectcoördinatie beoordeelt de ingediende projecten en kent de subsidies toe.”

Via De Nieuwe Antwerpenaar werd ook een oproep gelanceerd naar “bewoners, scholen en jongeren  om originele projecten te organiseren met als thema 50 jaar migratie”. “Wie een creatief project heeft, kan rekenen op ondersteuning van de stad.”, luidt het.

De aanvankelijk beperkte groep van Marokkaanse en Turkse gastarbeiders is door een open immigratiebeleid inmiddels fors aangegroeid. Via huwelijksimmigratie en gezinshereniging vonden inmiddels vele tienduizenden Marokkanen en Turken hun weg naar onze stad. Velen van hen kwamen – en komen nog steeds – niet om te werken, maar werden aangetrokken door onze ruime sociale voorzieningen. Antwerpse wijken als Borgerhout en Berchem intra muros, Antwerpen-noord, Kiel, Deurne-Noord werden inmiddels voor een groot deel gekoloniseerd door Marokkaanse en Turkse immigranten met verpaupering van deze wijken tot gevolg. Voor het Vlaams Belang is er dan ook geen reden tot feesten.

Kracht van de verandering? Antwerpen blijft inderdaad veranderen: vervreemden en islamiseren

Op 14 oktober 2012 kozen de Antwerpenaren voor verandering. 37,7% van de Antwerpenaren stemden N-VA, een partij die zich in zijn verkiezingscampagne duidelijk rechts profileerde. 10,2% van de Antwerpenaren stemde Vlaams Belang. Deze uitslagen waren opvallend, aangezien bij deze verkiezingen reeds 36% van het Antwerpse electoraat van allochtone afkomst was.

Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat de grootste wens voor verandering zich situeert bij de demografische evolutie die onze stad meemaakt. Voor de meeste Vlaamse Antwerpenaren is de massa-immigratie naar Antwerpen geen zegen, maar een vloek. Deze demografische evolutie zorgt er immers voor dat Vlamingen zich niet meer thuis voelen in steeds meer stadswijken en onze eigen Vlaamse bevolking langzaam maar zeker zelfs geminoriseerd wordt in de eigen stad.

De verwachtingen van de Antwerpenaren waren na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hooggespannen. Ze verwachtten dat dit stadsbestuur iets zou kunnen doen aan deze voor onze stad noodlottige evolutie. We stellen echter vast dat het Antwerpse stadsbestuur De Wever via een goed geregisseerde communicatiestrategie wel de indruk tracht te wekken dat er in Antwerpen iets verandert. Van een echte beloofde ‘kracht van de  verandering’ komt echter weinig tot niets in huis.

Antwerpen blijft in snel tempo verder vervreemden en islamiseren.  Het stadsbestuur geeft dit zelfs impliciet toe in  de documenten betreffende de meerjarenplanning: “Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 zijn we er in de prognose van de bevolkingsevolutie
vanuit gegaan dat het gemiddeld migratiesaldo van 2002-2009 verdergezet wordt met gelijkblijvende totale vruchtbaarheidsgraad.” (toelichting meerjarenplan 2014-2018).

Het belangrijkste probleem waarmee Antwerpen geconfronteerd wordt blijft dus verder rotten. De immigratie houdt aan. Antwerpen blijft verder vervreemden en islamiseren. Het beleid neemt bovendien maar weinig initiatieven om de stadsvlucht te stoppen en nieuwe jonge Vlaamse gezinnen met kinderen aan te trekken.

Integendeel zelfs:

– Het gebrek aan vrije schoolkeuze in onze stad spoort ouders aan hun kinderen buiten Antwerpen naar school te zenden. Eenmaal de kinderen buiten Antwerpen school lopen, verhuizen de ouders vaak.
– Het blijft moeilijk om in Antwerpen aan betaalbare kinderopvang te geraken. De wachtlijsten blijven. De capaciteitsuitbreiding blijft zeer beperkt en het personeelsbestand wordt afgebouwd, in het kader van het “groepsbrede besparingsplan” van de stad.
– Aan het autopestbeleid wordt geen einde gemaakt. De reeds zeer hoge parkeertarieven werden nog eens verhoogd.

Zolang aan deze negatieve evolutie geen einde wordt gemaakt door de immigratie af te remmen, jonge Vlaamse gezinnen in de stad te houden en opnieuw Vlaamse gezinnen naar Antwerpen aan te trekken, zal het met onze stad alleen maar van kwaad naar erger gaan.
Vaststelling 1: Vlaamse gezinnen blijven Antwerpen ontvluchten. Hun plaats wordt ingenomen door steeds meer vreemdelingen

Uit nieuwe cijfers blijkt dat Vlaamse gezinnen de stad nog steeds blijven ontvluchten. Meer Vlaamse gezinnen vertrekken uit Antwerpen dan er zich vestigen. Anderzijds blijft de massa-immigratie vanuit het buitenland naar onze stad aanhouden. Dat blijkt uit de recentst beschikbare cijfers die Antwerps Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer opvroeg bij het Antwerpse stadsbestuur.

Meer vreemdelingen dan Vlamingen vestigen zich in Antwerpen

• Nationaliteit van de personen die zich in 2012 in Antwerpen vestigden:

– Belgische nationaliteit: 13.563 (46%)
– Buitenlandse nationaliteit: 16.176 (54%)
– Totaal: 29.739

• Afkomst van de personen die zich in 2012 in Antwerpen vestigden :

– Autochtoon: 11.735 (40%)
– Allochtoon: 18.016 (60%)
– Totaal: 29.751

• Belangrijkste nationaliteitengroepen die zich in 2012 in Antwerpen vestigden:

Nationaliteit aantal aandeel
Nederland 2.759 17,1%
Polen 1.483 9,2%
Marokko 1.168 7,2%
Spanje 707 4,4%
Bulgarije 665 4,1%
Irak 505 3,1%
Afghanistan 696 4,3%
Roemenië 575 3,6%
Turkije 495 3,1%
TOTAAL 16.176

Opmerking: het feit dat er zich veel ‘Nederlanders’ en ‘Spanjaarden’ in  Antwerpen vestigen, heeft veel te maken met de zgn. ‘België-route’: EU-burgers kunnen op basis van het EU-recht hun familie, zelfs van buiten de EU, laten overkomen naar België, zonder daarmee te moeten voldoen aan gezinsherenigingswetgeving van hun thuisland of van België. Veel (Marokkaanse, Turkse,…) allochtonen met een (Spaanse, Nederlandse,…) EU-nationaliteit maken hier gebruik van.

Vlamingen trekken nog steeds weg uit Antwerpen

• In 2012 vertrokken er 27.690 personen uit onze stad, waarvan:

– 17.887 personen met de Belgische nationaliteit (65%)
– 9.803 personen met een buitenlandse nationaliteit (35%)

Onder de nieuwkomers zijn er meer vreemdelingen dan Belgen. Bij de stadsverlaters is het dus net omgekeerd.

Immigratiesaldo bij Belgen negatief / bij vreemdelingen positief

Wanneer we het immigratiesaldo bekijken betreffende de personen met de Belgische nationaliteit enerzijds en de personen met een buitenlandse nationaliteit anderzijds komen we tot de vaststelling dat dit voor de ‘Belgen’ negatief is (-4.324), terwijl dat van de vreemdelingen fors positief is (+6.373).

2012  Belgische nationaliteit Buitenlandse nationaliteit
vestigden zich in stad 13.563 16.176
verlieten stad 17.887 9.803
Saldo -4.324 + 6.373
Vooral Vlaamse jonge gezinnen met kinderen blijven de stad ontvluchten

Het valt op dat de witte stadsvlucht zich voordoet bij alle leeftijdscategorieën. Enkel bij de twintigers is er een positief migratiesaldo. Duidelijk is echter dat vooral jonge gezinnen met kinderen onze stad nog steeds blijven ontvluchten. Het migratiesaldo is immers het meest negatief bij kinderen en bij de dertigers. Bij de kinderen tot negen jaar is er een negatief verhuissaldo van 1.446. Bij dertigers (allicht vaak ouders van dezelfde kinderen) is er een negatief verhuissaldo van 1.329.

2012 vertrek Aankomst saldo
0-9 2.668 1.222 -1.446
10 tot 19 1.406 948 -458
20 tot 29 4.523 5.261 738
30 tot 39 3.795 2.466 -1.329
40 tot 49 2.227 1.565 -662
50 tot 59 1.462 1.040 -422
60 tot 69 918 524 -394
70 tot 79 391 272 -119
80 tot 89 371 210 -161
90+ 126 55 -71

Conclusie: stadsvlucht is niet gestopt, immigratie houdt aan

De hoera-berichten die eerder dit jaar stelden dat “jonge gezinnen opnieuw voor de stad kiezen” en dat “de stadsvlucht gestopt  is”, zijn dus helaas wel heel voorbarig. Het is correct dat de bevolking van de stad (inclusief districten) opnieuw toeneemt. Helaas is deze toename enkel en alleen een gevolg van de aanhoudende buitenlandse immigratie naar onze stad en een hoog geboortecijfer onder de allochtone bevolking. De eigen Vlaamse bevolking blijft de stad ontvluchten. Vooral jonge gezinnen kiezen ervoor om te verhuizen naar andere gemeenten.

Officieel is nu reeds 42 procent van de Antwerpse bevolking van vreemde afkomst  en dat aandeel neemt jaar na jaar toe. Bij de -10-jarigen ligt het aandeel op 63%. Ook bij de tieners, twintigers en dertigers heeft net meer dan de helft allochtone roots (zie omgevingsanalyse bij de opmaak van het Antwerpse meerjarenplan). De Vlaamse Antwerpenaren worden een minderheid in eigen stad.  Van enige integratie in onze Vlaamse samenleving en cultuur zal hoe langer hoe minder sprake zijn.
Vaststelling 2: meer moskeeën, meer dan de helft leerlingen basisonderwijs moslim: Antwerpen islamiseert in snel tempo

De toenemende ont-Vlaamsing en vervreemding van Antwerpen gaat gepaard met een voortschrijdende islamisering. Tal van cijfers tonen immers aan dat het demografische gewicht van de islamitische bevolking in Antwerpen steeds groter wordt en dat de islam steeds meer vat krijgt op onze stedelijke samenleving. Dit wordt onder meer aangetoond door de forse toename van het aantal moskeeën in onze stad en de continue toename van het aandeel moslimleerlingen in het onderwijs.

Snelle toename aantal moskeeën in Antwerpen: 36 in 2007, al 47 in 2013

Een eerste vaststelling is dat het aantal moskeeën in Antwerpen blijft toenemen, vooral in sterk geïslamiseerde wijken als Antwerpen-noord en Borgerhout.  Antwerpen telt inmiddels al 47 moskeeën, zo blijkt het antwoord van het stadsbestuur op een vraag van het Vlaams Belang. In 2007 waren er ‘nog maar’ 36 moskeeën actief in onze stad. Dat wil zeggen dat er elk jaar ongeveer twee nieuwe moskeeën in Antwerpen de deuren openen. Als islamkritische partij kant het Vlaams Belang zich tegen deze wildgroei van moskeeën in Antwerpen.

district Antwerpen 25          waarvan:
– Antwerpen-noord 14
– Antwerpen 2018: 5
– Antwerpen Kiel: 3
– Antwerpen 2000: 1
– Linkeroever: 1
– Luchtbal: 1
district Borgerhout 9
district Deurne 4
district Hoboken 4
district Berchem 3
District Merksem  2
Het Antwerpse stadsbestuur blijkt minder problemen mee te hebben met de uitbouw van de islamitische structuren in onze stad. Moskeeën worden niet alleen gesubsidieerd door de provincie. Ook de stad Antwerpen financiert hen. Maar liefst 13 moskeeën kregen dit jaar een werkingstoelage van het Antwerpse stadsbestuur, 3 moskeeën kregen een activiteitensubsidie en 1 moskee een projectsubsidie. In totaal kregen deze moskeeën samen 13.878 euro subsidies van het Antwerpse stadsbestuur. Opvallend is drie Antwerpse moskeeën die door de staatsveiligheid bestempeld werden als ‘extremistisch’ (El Mouslimin, Mohsenien en De Koepel) ook gesubsidieerd worden door het stadsbestuur. Alle drie ontvingen ze dit jaar een werkingstoelage van 750 euro.

Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat het stadsbestuur door subsidiëring en facilitering van moskeeën bereidwillig meehelpt aan de uitbouw van een islamitische zuil in Antwerpen. Wie meent dat een moskee slechts een cultusplaats is waar moslims bijeen komen om te bidden, vergelijkbaar met een 21e eeuwse kerk, vergist zich. Een moskee heeft naast een religieuze ook een belangrijke maatschappelijke functie. Rond de moskee situeert zich een netwerk van islamitische instellingen, koranscholen, sociale organisaties, islamitische handelszaken, enz. Moskeeën zijn een belangrijke rem op de integratie. In de moskee worden immers de instructies gegeven hoe moslims zich moeten gedragen in de samenleving en in hun privéleven. De waarden en normen van de islam staan echter haaks op onze Europese waarden en normen. Het naïeve diversiteitsbeleid, ook van dit N-VA-stadsbestuur, zorgt er niet voor dat de islam ‘verwestert’, maar wel dat onze stad in snel tempo islamiseert.

50,4% van de leerlingen van het Antwerps stedelijk basisonderwijs moslim

Het aandeel moslims in het Antwerps stedelijk basisonderwijs blijft maar toenemen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Antwerps Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer opvroeg bij het Antwerpse stadsbestuur. Ons gemeenteraadslid vroeg de Antwerpse onderwijsschepen naar de populariteit van de levensbeschouwelijke vakken die de leerlingen op school kunnen volgen. De ouders van de leerlingen hebben immers de keuze om hun kinderen anglicaanse, islamitische, israëlitische, orthodoxe of protestantse godsdienstlessen te laten volgen, of niet-confessionele zedenleer.

Snelle toename islam

Uit de cijfers die de schepen meedeelde blijkt dat dit jaar voor het eerst meer dan de helft  (50,4%) van de ouders van kinderen in het Antwerpse stedelijke basisonderwijs ervoor kiest om zijn kind islamlessen te laten volgen als levensbeschouwelijk keuzevak. Een goed kwart van de ouders opteert voor niet-confessionele zedenleer. Nauwelijks een vijfde van de ouders kiest voor katholiek onderricht. Het aantal leerlingen dat anglicaanse, israëlitische, orthodoxe of protestantse lessen volgt is zeer klein. Het aandeel moslims in het stedelijk onderwijs stijgt pijlsnel. Zes jaar geleden bedroeg het aandeel moslimkinderen in het basisonderwijs nog “maar” een derde.

Aandeel moslims in het stedelijk basisonderwijs
2007-2008 33,6%
2011-2012 45,5%
2013-2014 50,4%

Levensbeschouwelijk vak  Aantal leerlingen Aandeel totaal
Anglicanisme 3 0,03%
Islam 5.451 50,4%
israëlitische godsdienst 22 0,2%
Katholicisme 2.187 20,2%
orthodoxe godsdienst 63 0,6%
protestantisme  164 1,5%
niet-confessionele zedenleer 2.925 27%
TOTAAL 10.815 100%
Cijfers 2012

Vaststelling 3: immigratie brengt zware kost mee op sociaal, veiligheids- en financieel gebied

Financieel

Hogere kost dienstverlening

De Antwerpse bevolking neemt snel toe ten gevolge van migratie en een hoog geboortecijfer in – vooral de islamitische – allochtone gemeenschappen. Alleen al deze legislatuur wordt de stad geconfronteerd met een bevolkingstoename (32.634) die de bevolking van een district als Ekeren overtreft.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bevolking stad 511.738 516.722 521.953 527.347 532.911 538.587 544.372
Verwachte bevolkingstoename Antwerpen – bron: omgevingsanalyse meerjarenplanning

Deze bevolkingsgroei leidt vanzelfsprekend tot een hogere kostprijs voor wat de dienstverlening betreft. Het Antwerpse stedelijke onderwijs moet jaar na jaar trachten om grote budgetten bijeen te schrapen om ieder kind in het stedelijk lagere onderwijs een plaats te garanderen. Tot nu toe werden in het Antwerpse onderwijs 5.300 plaatsen extra gecreëerd. Ook in 2014 worden nog 2.700 extra plaatsen voorzien. De capaciteitstekorten die zich nu voordoen in het lager onderwijs, zullen zich binnenkort doorzetten in het secundair onderwijs.

Minder inkomsten voor stad

Enerzijds leidt de bevolkingstoename tot een hogere kost qua dienstverlening. In principe zou de bevolkingstoename anderzijds ook moeten leiden tot hogere inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. Men moet echter vaststellen dat de stijging van de inkomsten geen gelijke tred houdt met de bevolkingstoename. Het gemiddeld inkomen per persoon steeg in Antwerpen in de periode 1996-2010 immers minder sterk dan in Vlaanderen. Meer nog, er is zelfs een daling ingezet van het Antwerpse gemiddelde inkomen.

jaar  2005 2006 2007 2008 2009 2010
welvaartsindex 95,1 94 93,7 93,5 92,2 91,1
de welvaartsindex: vergelijking tussen het gemiddelde inkomen van Antwerpen en dat van gans België

Volgens de bij het Antwerpse meerjarenplan bijgevoegde omgevingsanalyse zijn de kansarmste wijken van onze stad anno 2012 Antwerpen Noord, Kiel, Luchtbal,  Linkeroever, Borgerhout Intra Muros (binnen de ring), de oude kernstad (met o.m. Sint-Andries), Deurne Noord en
Merksem Zuid. Het zijn vanzelfsprekend de wijken met een hoog aandeel – vaak een meerderheid – allochtonen.

Amandus – Atheneum  66,50%
Dam 63,00%
Stuivenberg  74,60%
Kiel  68,60%
Linkeroever 41,60%
Luchtbal 62,60%
Sint-Andries 39,90%
Borgerhout intra-muros Noord 70,60%
Borgerhout inta-muros Zuid 64,60%
Deurne-Noord 53,90%
Oud-Merksem 52,70%
Aandeel allochtonen in de wijkbevolking (bron: buurtmonitor)

Terwijl in 2005 het Antwerpse gemiddelde inkomen nog 95% bedroeg van dat van gans België, was dit in 2010 gedaald tot 91,1%. Het gemiddelde inkomen van een Antwerpenaar ligt 16% lager dan het Vlaams gemiddelde. Antwerpen verpaupert dus ten gevolge van de immigratie. Dit beïnvloedt uiteraard de inkomsten die de stad genereert via de 8% aanvullende belasting op de personenbelasting.

Wat het stadsbestuur ook moge beweren, met de financiële toestand van de stad gaat het bergaf. Het resultaat op kasbasis is voor 2014 vastgesteld op 21.052.986 euro maar dat was voor 2011, 2012 en 2013 respectievelijk nog 274 miljoen, 156 miljoen en 26 miljoen. Het gaat dus pijlsnel bergaf en zal volgens het meerjarenplan 2014-2109 in 2019 nog amper 92.040 euro bedragen. Het resultaat op kasbasis van het meerjarenplan 2014-2019 is dan wel positief in 2019 zoals vereist, maar bij de minste minimale tegenslag duikt het dus onder 0. Hetzelfde voor de autofinancieringsmarge. Die duikt nu in de meerjarenplanning inderdaad ook effectief enkele jaren onder nul om dan in 2019 terug positief te eindigen in deze meerjarenplanning op 5.035.324 €. Dat is een peulschil op een totaal budget van onze stad (van rond 1,5 miljard euro).
Import van armoede

OCMW: 87% Nederlandsonkundigen

De grote toestroom van kansarme vreemdelingen komt neer op een import van armoede. Anno 2012 telde Vlaanderen per 1000 inwoners 3,8 personen die een leefloon ontvingen. In Antwerpen waren er per 1000 inwoners 8,6 leefloners, meer dan dubbel zoveel dus dan het Vlaamse gemiddelde. Enkel Gent telt verhoudingsgewijs meer leefloners in de bevolking, een gevolg van het catastrofale Gentse OCMW-sinterklaasbeleid.  Het overgrote deel van de Antwerpse OCMW-steuntrekkers is vreemdeling. OCMW-voorzitster  Homans vermeldde ter gelegenheid van de bespreking van het OCMW-budget in de gemeenteraad dat maar liefst 87% van de OCMW-steuntrekkers niet of nauwelijks Nederlands spreekt.

Ondanks de “groepsbrede besparingsoperatie” van de stad, blijft het Antwerpse OCMW-budget jaar na jaar stijgen. Zonder rekening te houden met de dotatie aan het zorgbedrijf, stijgt het budget van het Antwerpse OCMW volgens de gepresenteerde meerjarenplanning van 90,8 miljoen euro in 2012 (inclusief de bijpassing van het tekort) naar 103,7 miljoen euro dit jaar tot 112,5 miljoen euro in 2019. De kosten van de bijstand stijgen van 112,7 miljoen in 2012 naar 118,5 in 2014 tot 126,5 in 2019. Het OCMW-budget stijgt overigens aanzienlijk meer dan de dotatie aan het Zorgbedrijf. Dit ondanks de vergrijzing.

Sociale huisvesting: 43% vreemdelingen

De import van armoede doet zich ook gevoelen in de sociale huisvesting. In Antwerpen ligt het aandeel vreemdelingen in de toewijzingen en de wachtlijsten een pak hoger dan gemiddeld in Vlaanderen, zo blijkt uit het antwoord van minister van Wonen Freya Van den Bossche op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter. In 2009 werd 33% van de Antwerpse sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. In 2010 was het aandeel al toegenomen tot 41% en volgens de recentste cijfers werd in 2011 43% van de Antwerpse sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. De ‘nieuwe Belgen’ worden in deze cijfers beschouwd als “Belg”. Het aantal toewijzingen aan vreemdelingen is in absolute cijfers gestegen van 652 (2009) en 860 (2010) tot 944 (2011).

2009 2010 2011
aandeel vreemdelingen op totaal van toewijzingen 35% 41% 43%
Aandeel sociale woningen dat werd toegewezen aan vreemdelingen 652 860 944
toewijzingen sociale woningen aan vreemdelingen

De Antwerpse huisvestingsmaatschappij ABC, die actief is op Linkeroever, spande in 2011 de kroon met 57% toewijzingen aan vreemdelingen (4% EU en 53% niet-EU) . Woonhaven wees in 2011 45% van haar sociale woningen toe aan vreemdelingen (6% EU en 39% niet-EU) en De Ideale Woning wijst 29% van haar woningen toe aan vreemdelingen (3% EU en 26 niet-EU).

Deze enorme toestroom van vreemdelingen in de sociale huisvesting, heeft als gevolg dat de wachtlijsten om aan een sociale woning te geraken fors aangroeien en dat eigen Vlaamse arme gezinnen niet meer aan een sociale woning geraken.

Misdaad: 43% daders vreemdeling

Op vraag van Filip Dewinter bezorgde burgemeester Bart De Wever vorig jaar cijfers betreffende de nationaliteit van de verdachten van misdrijven in Antwerpen. Uit de cijfers blijkt dat in 2012 43% van alle gevatte daders in Antwerpen vreemdeling was.  Vreemdelingen zijn daarmee sterk oververtegenwoordigd in de Antwerpse criminaliteitsstatistieken. Hoeveel van de door “Belgen” gepleegde misdrijven in werkelijkheid gepleegd worden door genaturaliseerde “nieuwe Belgen” weten we niet. Deze cijfers worden niet verstrekt. We kunnen er wel van uitgaan dat slechts een kleine  minderheid van de misdrijven in onze stad gepleegd worden door autochtone Vlamingen.
Wanneer we de cijfers opsplitsen per nationaliteit blijkt dat de Marokkanen het meeste verdachten van misdrijven leveren. 7% van de daders van misdrijven in onze stad in 2012 was Marokkaan. Na de Marokkanen volgen de Nederlanders (4%), de Roemenen (3%), de Polen (3%), de Algerijnen (2%).

In de gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat zitten  433 vreemdelingen (niet-Belgen) op 696 gedetineerden (62,2 procent) in voorhechtenis of hun straf uit. Ook het weinig repressieve beleid ten aanzien van illegalen, zowel op federaal als op Antwerps bestuursniveau doet zich gevoelen op het gebied van misdaad. Bijna 3 op 4 van de buitenlandse gedetineerden in de Begijnenstraat  (73,7 procent)  is illegaal in het land.

Voorstellen Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is van oordeel dat het de hoogste tijd wordt voor doortastende maatregelen om de voortschrijdende vervreemding en islamisering van onze stad te stoppen en te voorkomen dat Antwerpen een “Marrakech aan de Schelde” wordt.

Het Vlaams Belang eist voor Antwerpen:

 Het multiculturele samenlevingsmodel – waaraan ook het stadsbestuur De Wever blijft vasthouden ¬– wordt vervangen door een samenlevingsmodel waarbij ieder die in Antwerpen verblijft inspanningen moeten doen om zich aan te passen aan de Vlaamse, Europese leidcultuur. Er wordt dus een einde gemaakt aan de ‘interculturele’ subsidies, de facilitering van het rituele slachten, enz.
 Het Vlaams Belang wil een inschrijvingsstop  voor niet-Europese asielzoekers, huwelijksmigranten en gezinsherenigers. Het stadsbestuur moet ter gelegenheid van de komende regeringsvorming zijn eisen terzake op tafel leggen;
 De immigratieregels moeten opnieuw consequent worden toegepast. Er moet een actieve opsporing komen van illegale vreemdelingen. Antwerpen moet het voortouw nemen met betrekking tot de bouw van een terugkeercentrum voor illegalen.
 Het knuffel- en excuusbeleid ten aanzien van vreemdelingen moet plaats maken voor een beleid van responsabilisering en strenge controle. Misbruik van sociale voorzieningen moet harder worden opgespoord;
 Binnen de wettelijke mogelijkheden moet voor wat betreft de sociale dienstverlening voorrang gegeven worden aan de personen die over de Belgische of een EU- nationaliteit beschikken;
 Er moet een beleid worden ontwikkeld dat de stadsvlucht keert en Vlaamse gezinnen opnieuw aantrekt naar de stad. Kinderopvang en een kwaliteitsschool voor de kinderen, parkeergelegenheid en fysieke veiligheid moeten opnieuw een evidentie worden;
 Vlaamse ouders moeten opnieuw het recht krijgen hun kinderen naar een Vlaamse kwaliteitsschool te zenden, waar onze Vlaamse cultuur domineert. Ouders mogen niet gedwongen worden om, zoals nu gebeurt, hun kinderen naar gettoscholen te sturen;
 Concentratiescholen moeten worden omgevormd tot inburgeringscholen, waar in de eerste plaats gefocust wordt op de overdracht van taal en Europese waarden en normen;
 De Nederlandse taal moet actiever gepromoot en beschermd worden. Wie van de stad subsidies ontvangt, moet zich consequent van het Nederlands bedienen. Het gebruik van het Nederlands moet een criterium zijn bij de gunning van contracten. Het Nederlands wordt in het straatbeeld zoveel mogelijk aangemoedigd en zelfs verplicht;
 Er moet een stop komen op de bouw van nieuwe moskeeën. Moskeeën zijn immers katalysatoren van de islamisering van onze stad;
 Het Vlaams Belang wil een hoofddoekverbod voor stadspersoneel, in het onderwijs en in openbare gebouwen;
 Het Antwerpse stadsbestuur en de Antwerpse politie moeten actiever signalen van moslimradicalisering opsporen en de verspreiding van de intolerante en gewelddadige orthodox-islamitische leer bekampen om zo aanslagen te voorkomen en onze burgers maximaal te beschermen.