Berichten over Vlaamse Regering

Vlaams Belang wil toegang tot sociale huisvesting voor vreemdelingen beperken en vreemdelingen die over eigendom in hun thuisland beschikken weren uit Vlaamse sociale woningen.

gepubliceerd op 10 juli 2012 om 15:13

Lange wachtlijsten in de sociale huisvesting: beleid van Vlaamse regering faalt

Vlaams Belang wil toegang tot sociale huisvesting voor vreemdelingen beperken en vreemdelingen die over eigendom in hun thuisland beschikken weren uit Vlaamse sociale woningen.

Nieuwe cijfers tonen andermaal aan dat de wachtlijsten in de sociale huisvesting onaanvaardbaar lang zijn geworden. Voor een sociale woning in de Vlaamse steden bedraagt de gemiddelde wachtlijst inmiddels twee à drie jaar. Deze cijfers maken duidelijk dat het ‘recht op wonen’ waar de Vlaamse regering zo graag mee schermt de facto een lege doos is. Net als bv. in de jeugd- en gehandicaptenzorg slaagt de Vlaamse regering er ook met betrekking tot de huisvesting niet in de zorg voor de zwaksten in onze samenleving te garanderen.

De lange wachtlijsten in de sociale huisvesting zijn in de eerste plaats een gevolg van de immigratie. Uit cijfers die de minister van Wonen eind vorig jaar verstrekte in antwoord op een vraag van Filip Dewinter blijkt dat maar liefst een vierde van de Vlaamse sociale woningen wordt toegewezen aan niet-Belgen. In een stad als Antwerpen loopt dit op tot de helft.

Het is de taak van de Vlaamse regering om deze massale instroom van buitenlanders in de sociale huisvesting een halt toe te roepen en het recht op wonen van de Vlaamse mindergegoeden opnieuw te garanderen. De onvoorwaardelijke toegang van vreemdelingen tot onze sociale huisvesting en andere sociale voorzieningen zorgen voor een aanzuigeffect op alsmaar nieuwe stromen van immigranten. De Vlaamse regering Peeters II heeft steeds nagelaten de instroom van vreemdelingen in de sociale huisvesting te beperken of enstig werk te maken van een ernstige fraudebestrijding in de sociale huisvesting.

Filip Dewinter: “De voorstellen die N-VA-parlementslid Liesbeth Homans nu vlak voor de verkiezingen lanceert, klinken wel erg hypocriet. De N-VA maakt immers reeds twee legislaturen deel uit van de Vlaamse regering die sociale huisvesting onder haar bevoegdheden heeft. De N-VA is dus zelf mee verantwoordelijk voor de wachtlijsten. Het Vlaams Belang wijst er bovendien op dat onze partij nog het voorbije jaar twee voorstellen van decreet indiende die een een einde wilden maken aan de fraude in de sociale huisvesting en de massale instroom van vreemdelingen. Beiden werden weggestemd, ook door de N-VA.”

Een eerste voorstel wilde vreemdelingen die een sociale woning willen huren verplichten via een uittreksel uit het kadaster van hun thuisland te bewijzen dat zij daar niet over een eigendom beschikken. Feit is immers dat veel vreemdelingen die hier een sociale woning huren een huis in hun thuisland in eigendom hebben. Controle hierop is er niet. Een tweede voorstel betrof de inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning: vreemdelingen die een sociale woning willen huren zouden tenminste zeven van de acht voorbije jaren in ons land moeten hebben verbleven en minimum 3 jaar gewerkt moeten hebben. Beide voorstellen werden in het Vlaams Parlement echter weggestemd door de andere partijen (met uitzondering van LDD), ook door de N-VA!

 

Vlaams Belang wil toegang tot sociale huisvesting voor vreemdelingen beperken.

gepubliceerd op 03 juli 2012 om 09:56

Lange wachtlijsten in de sociale huisvesting: beleid van Vlaamse regering faalt

Vlaams Belang wil toegang tot sociale huisvesting voor vreemdelingen beperken en vreemdelingen die over eigendom in hun thuisland beschikken weren uit Vlaamse sociale woningen.

Nieuwe cijfers tonen andermaal aan dat de wachtlijsten in de sociale huisvesting onaanvaardbaar lang zijn geworden. Voor een sociale woning in de Vlaamse steden bedraagt de gemiddelde wachtlijst inmiddels twee à drie jaar. Deze cijfers maken duidelijk dat het ‘recht op wonen’ waar de Vlaamse regering zo graag mee schermt de facto een lege doos is. Net als bv. in de jeugd- en gehandicaptenzorg slaagt de Vlaamse regering er ook met betrekking tot de huisvesting niet in de zorg voor de zwaksten in onze samenleving te garanderen.

De lange wachtlijsten in de sociale huisvesting zijn in de eerste plaats een gevolg van de immigratie. Uit cijfers die de minister van Wonen eind vorig jaar verstrekte in antwoord op een vraag van Filip Dewinter blijkt dat maar liefst een vierde van de Vlaamse sociale woningen wordt toegewezen aan niet-Belgen. In een stad als Antwerpen loopt dit op tot de helft.

Het is de taak van de Vlaamse regering om deze massale instroom van buitenlanders in de sociale huisvesting een halt toe te roepen en het recht op wonen van de Vlaamse mindergegoeden opnieuw te garanderen. De onvoorwaardelijke toegang van vreemdelingen tot onze sociale huisvesting en andere sociale voorzieningen zorgen voor een aanzuigeffect op alsmaar nieuwe stromen van immigranten. De Vlaamse regering Peeters II heeft steeds nagelaten de instroom van vreemdelingen in de sociale huisvesting te beperken of enstig werk te maken van een ernstige fraudebestrijding in de sociale huisvesting.

Filip Dewinter: “De voorstellen die N-VA-parlementslid Liesbeth Homans nu vlak voor de verkiezingen lanceert, klinken wel erg hypocriet. De N-VA maakt immers reeds twee legislaturen deel uit van de Vlaamse regering die sociale huisvesting onder haar bevoegdheden heeft. De N-VA is dus zelf mee verantwoordelijk voor de wachtlijsten. Het Vlaams Belang wijst er bovendien op dat onze partij nog het voorbije jaar twee voorstellen van decreet indiende die een een einde wilden maken aan de fraude in de sociale huisvesting en de massale instroom van vreemdelingen. Beiden werden weggestemd, ook door de N-VA.”

Een eerste voorstel wilde vreemdelingen die een sociale woning willen huren verplichten via een uittreksel uit het kadaster van hun thuisland te bewijzen dat zij daar niet over een eigendom beschikken. Feit is immers dat veel vreemdelingen die hier een sociale woning huren een huis in hun thuisland in eigendom hebben. Controle hierop is er niet. Een tweede voorstel betrof de inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning: vreemdelingen die een sociale woning willen huren zouden tenminste zeven van de acht voorbije jaren in ons land moeten hebben verbleven en minimum 3 jaar gewerkt moeten hebben. Beide voorstellen werden in het Vlaams Parlement echter weggestemd door de andere partijen (met uitzondering van LDD), ook door de N-VA!

 

Vlaams Belang kant zich tegen pleidooi minister van Jeugd Pascal Smet voor de oprichting van een ‘apartheidsscouts’

gepubliceerd op 02 februari 2012 om 12:33

Voorstel van minister Smet bestendigt en beloont niet-integratie van allochtonen en druist in tegen inburgeringsbeleid van Vlaamse regering.

De Raad van Europa heeft het Vlaamse jeugdbeleid doorgelicht en geeft het jeugdwerk in Vlaanderen enerzijds een pluim en anderzijds een blaam. Het Vlaamse jeugdwerk is volgens de Raad van Europa uniek, de jeugdverenigingen zijn stabiel, hebben een duurzaam imago en staan sterk in onze samenleving.

Anderzijds slaagt het jeugdwerk er volgens de Raad van Europa niet in om Vlaamse en migrantenjongeren samen te brengen. Er wordt daarbij benadrukt dat de traditionele bewegingen wel willen maar niet weten hoe ze daarvoor te werk moeten gaan.

In een reactie erkent Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet de Europese opmerkingen en pleit hij voor een allochtone jeugdbeweging onder de koepel van de al bestaande organisaties. Dit zou volgens de minister een oplossing kunnen zijn omdat de toegang van migranten en nieuwe Belgen richting het klassieke jeugdwerk niet zo vlot verloopt, en het niet evident is het tij te keren.

Het Vlaams Belang kant zich fel tegen het voornemen van minister Smet voor de oprichting van een – allicht gul met belastingsgelden gesubsidieerde – ‘apartheidsscouts’ exclusief voor allochtonen. De niet-integratie van de allochtonen in onze gemeenschap wordt daarmee immers bestendigd en zelfs beloond. Terwijl Vlaams inburgeringsminister Geert Bourgeois enerzijds een duur inburgeringsbeleid voert dat overigens volledig gefinancierd wordt met belastingsgeld, zou de Vlaamse regering dus anderzijds een initiatief nemen dat hier regelrecht tegen indruist. Dit is te gek voor woorden.

De facto zou een dergelijke jeugdbeweging overigens allicht snel in (radicaal-)islamitische handen terechtkomen.  Alhoewel dit vanzelfsprekend niet alsdusdanig zal worden toegegeven, is de weerstand van de islam tegen de inburgering van allochtonen in onze samenleving immers de belangrijkste reden van de niet-integratie van de allochtone jeugd in het reguliere verenigingsleven en de samenleving in het algemeen.

Het Vlaams Belang eist dan ook dat de Vlaamse regering, en in het bijzonder N-VA-inburgeringsminister Geert Bourgeois, zich nadrukkelijk distantiëren van het idee van minister Smet. Het Vlaams Belang zal bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens minister van jeugd Pascal Smet interpelleren over zijn onzalige idee.

 

Minister Schauvliege wil geen verdere besparingen op cultuur : onaanvaardbare voorafname op de begrotingscontrole

gepubliceerd op 24 januari 2012 om 14:01

Filip Dewinter :   “Cultuurlobby is subsidieverslaafd. Cultuurjunkies moeten als eerste besparen!’”


Ondanks de oproep van Minister-President Peeters om het debat over de noodzakelijke nieuwe besparingen niet publiek te voeren liet Vlaams Minister van Cultuur Schauvliege deze morgen op Radio 1 weten dat de Vlaamse Regering niet nog verder mag besparen op cultuur. Ze vindt dat de cultuursector al ruimschoots haar bijdrage heeft geleverd.

Minister Schauvliege doet hiermee volgens de Vlaams Belang-fractie een onaanvaardbare voorafname op de belangrijke begrotingscontrole van volgende maand.

Bovendien heeft Schauvliege de voorbije maanden zelf in talrijke interviews beklemtoond dat dank zij de “kaasschaaf” het departement cultuur naar verhouding niet méér heeft moeten besparen dan andere departementen. 2012 wordt in ieder geval een belangrijk jaar voor het Vlaams cultuurbeleid Binnen enkele maanden wordt beslist welke organisaties de komende jaren subsidies krijgen via het kunstendecreet.

In Nederland besliste de liberaal-christen-democratische regering Rutte – in schril contrast met Vlaanderen – dat de cultuursector minder afhankelijk dient te worden van overheidssubsidies. Daar mikt men op een besparing van maar liefst 200 miljoen euro op een totaal cultuurbudget van zowat 900 miljoen euro. Dit jaar wordt in Nederland €50 miljoen euro bezuinigd, oplopend tot €200 miljoen structureel volgend jaar. Topinstellingen in de cultuursector moeten echter op hoog niveau cultuur kunnen blijven maken. Daarom worden deze instellingen – net als musea, het erfgoed en bibliotheken – zoveel mogelijk ontzien bij de bezuinigingen. Nederland kiest terecht voor een benadering waarbij zaken zoals experimentele kunst en creatie niet zomaar verder via subsidies kunstmatig worden gevoed.

Minister Schauvliege erkende vorige maand in een dubbelgesprek met Prof.Buelens op een CD&V-studiedag rond het cultuurbeleid dat men in Vlaanderen eigenlijk niet eens weet wat eigenlijk de return is voor één euro subsidie en dat er amper een degelijke registratie is van alle subsidies.De minister kan volgens haar eigen verklaringen tijdens deze studiedag momenteel zelfs niet echt bewijzen hoeveel mensen er in Vlaanderen in de cultuursector werken, hoeveel publiek men bereikt, en wat dat aan maatschappelijke relevantie geeft.

De minister stelde diezelfde dag rond de subsidie-beschermende aanwezigheid van politici in de raden van beheer van Vlaamsecultuurorganisaties : “Is het niet ver gekomen dat we van het Vlaamse ‘gefoefel’ de prettige kanten moeten verdedigen?”.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter zal morgen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement Minister Schauvliege kritisch bevragen over haar uitlatingen en onaanvaardbare voorafname op de begrotingscontrole.

 

Motie van wantrouwen tegen Muyters meer dan ooit actueel !

gepubliceerd op 20 januari 2012 om 10:54

Filip Dewinter :  “Calimerohouding en emo-politiek van Philippe Muyters overtuigen niet. Tranen van wenende ministers moeten verbergen dat ze geen argumenten hebben.”

De nieuw uitgelekte mail van het kabinet Muyters naar de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement bevestigt voor het Vlaams Belang alleen maar het beeld van een stuntelende minister zonder ervaring die zijn geloofwaardigheid en autoriteit nu wel volledig kwijt is.

Het optreden van Minister Muyters in  “Reyers Laat” was een opvoering van onvervalste emo-politiek die echter niet overtuigde.

Deze nieuwe mail is immers slechts het laatste incident van een lange reeks blunders waarvoor Muyters ofwel zelf ofwel politiek verantwoordelijk was en is. Een minister die toelaat dat zijn kabinetsleden de bevolking voorliegen over de werkzaamheden van  het parlement rond de hervorming van de belasting op inverkeerstelling draait er ook zijn hand niet voor om ook de Commissie Financiën en Begroting op het verkeerde been te zetten over het begrotingsresultaat van de Vlaamse Regering.

Voeg daar aan toe de ondertussen legendarisch wordende  miscommunicatie van Muyters die eerst stelt dat de Vlaamse Regering niet noodzakelijk alle federale fiscale steunmaatregelen zal overnemen  om daarna – met de hand op het hart – de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen ook na 2014 te waarborgen nu al wetende dat de Vlaamse regering hiervoor te weinig middelen heeft.

De N-VA kiest nu voor de vlucht vooruit en doet de “is gelogen 🙂 – mail” af als een detail.  Nochtans zou de N-VA in plaats van de oppositie te beschuldigen met een kanon op een mug te schieten er beter aan doen om een intern onderzoek te openen want de partij zit met een probleem van interne communicatie.

De Vlaams Belang-fractie houdt dan ook onverkort vast aan haar motie van wantrouwen t.o.v. van Minister Muyters die woensdag a.s. in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement wordt behandeld.