Berichten over Vlaams Parlement

Toegangsverbod op het openbaar vervoer: in 2009 gestemd in het Vlaams Parlement, maar nooit uitgevoerd of toegepast

gepubliceerd op 05 februari 2013 om 17:53

Filip Dewinter: “Wij stemmen decreten om het openbaar vervoer veiliger te maken, die achteraf nooit worden toegepast. Dit is steekvlampolitiek van het ergste soort, pure absurdistan.”

Op 30 april 2009 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat het mogelijk maakt overlastplegers op het openbaar vervoer een tijdelijk toegangsverbod op te leggen tot trams en bussen van De Lijn. Het decreet werd afgekondigd op 8 mei 2009 en was het resultaat van een ontwerp ingediend door toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt na een reeks incidenten op het openbaar vervoer, niet in het minst de moord op buschauffeur Guido Demoor op 24 juni 2006 op lijnbus 23 aan het Antwerpse Astridplein.    Ondertussen blijkt bijna 4 jaar na de goedkeuring van het decreet, dat eertijds met heel wat lawaai werd aangekondigd, dat er nog niet eens uitvoeringsbesluiten zijn uitgevaardigd en dat het toegangsverbod  tot trams en bussen van De Lijn tot nu toe dus dode letter is gebleven.    Filip Dewinter: “Ondanks het decreet dat is gestemd in het Vlaams Parlement werd in Vlaanderen nooit ook maar één toegangsverbod uitgevaardigd omdat de Vlaamse regering niet doet wat ze moet doen. Dit decreet was dus steekvlampolitiek van het ergste soort: de regering kondigt met grote koppen in de kranten een initiatief aan, er wordt zelfs een decreet gestemd dat een toegangsverbod invoert, maar uiteindelijk laat men dat decreet een stille dood sterven, zonder het uit ooit te voeren. Dit is hallucinant, steekvlampolitiek van het ergste soort, pure absurdistan. Een toegangsverbod is echter niet onmogelijk om toe te passen en kan er wel degelijk toe bijdragen om ons openbaar vervoer opnieuw veilig te maken. In steden zoals Rotterdam en Amsterdam bestaat het toegangsverbod wel en wordt het systematisch toegepast.”    Filip Dewinter vroeg ook cijfers op betreffende de geweldsmisdrijven op het openbaar vervoer in Antwerpen. Het betreft enkel de feiten geregistreerd door de Antwerpse lokale politie. De recentste cijfers hebben betrekking op de eerste elf maanden van 2012. In vergelijking met dezelfde periode in 2011 valt er een lichte daling te noteren van het aantal geweldsmisdrijven (van 199 naar 191), ondanks een stijging van het aantal opzettelijke slagen en verwondingen (van 121 naar 133). Gemiddeld stelt de lokale politie meer dan één geweldsmisdrijf per twee dagen vast op de Antwerpse stedelijke bussen en trams. In bijlage vindt u de cijfers    Filip Dewinter: “Hoe dan ook lijkt me de aanpak van Amsterdam, Rotterdam en Brussel ook bij ons toepasbaar: een jaarlijks monitoringrapport met alle info en analyses. Een Openbaar Vervoer-verbod, een politionele Bus-tram en Metrobrigade naar Brussels model, camerabewaking en afgesloten metro’s waar de ticketcontrole vooraf gebeurt.”

 

Dewinter in GvA: “Bus- en tramverbod voor overlastplegers wordt niet toegepast”

gepubliceerd op 05 februari 2013 om 08:11

Binnenland Sinds het Vlaams Parlement in 2009 de mogelijkheid goedkeurde om veroorzakers van overlast de toegang tot trams en bussen te ontzeggen, is dat nog niet één keer gebeurd. Het decreet heeft zelfs nog geen uitvoeringsbesluiten.

Na een daad van agressie tegen een chauffeur van De Lijn in Antwerpen op kerstdag nam Filip Dewinter (VB) het aantal gevallen onder de loep. “Die zijn vorig jaar licht gedaald”, zegt hij. “Maar de lokale politie stelt toch nog gemiddeld meer dan één gewelddelict per twee dagen vast.”

Steekvlampolitiek

“In 2009 keurde het Vlaams Parlement op voorstel van toenmalig sp.a-minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt de mogelijkheid goed om overlastplegers een toegangsverbod tot trams en bussen op te leggen. Dat is sindsdien niet één keer gebeurd. Het was dus pure steekvlampolitiek”, aldus Dewinter.

Op het kabinet van minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) kregen we niemand aan de lijn. Ex-minister en huidig Europarlementslid Kathleen Van Brempt reageerde wel. “De grote vraag bij een toegangsverbod is hoe je het moet afdwingen. In de praktijk is dat bijna niet te doen. Daarvoor moet je de chauffeurs en controleurs in een rol van veiligheidsagent dwingen. Destijds vonden we het nodig om een signaal te geven dat er zou worden opgetreden tegen daden van agressie. Het toegangsverbod paste in een breed veiligheidsplan, met ook andere maatregelen zoals camera’s en extra controles.”

“Hoe en wanneer ga je zo’n verbod controleren?”, vraagt Francis Lafosse (ACOD) zich af. “Moet je daarvoor met namenlijsten werken? Of met foto’s?”

 

Hoofddoekendebat in de kiem gesmoord

gepubliceerd op 04 februari 2013 om 14:34

Joris Van Hauthem: “Blijkbaar kan het debat wel in de pers worden gevoerd, maar niet in het Vlaams Parlement.”

Het Vlaams Belang diende in het bureau van het Vlaams Parlement een voorstel in om in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat te houden over de beslissing van de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs om het hoofddoekverbod het komende schooljaar opnieuw toe te passen.    De vraag van het Vlaams Belang terzake werd in het bureau van het Vlaams Parlement – ondanks het brede maatschappelijke debat terzake en de talrijke in de pers geformuleerde standpunten – op onbegrijpelijke wijze afgewezen door de andere partijen, zelfs door de oppositiepartijen. Blijkbaar mag het debat over het hoofddoekenverbod wel in de pers worden gevoerd, maar niet in het Vlaams Parlement. Op deze wijze wordt het democratische parlementaire debat over het hoofddoekverbod onmogelijk gemaakt.    Het Vlaams Belang is daarentegen van oordeel dat het net de taak is van het Vlaams Parlement om het debat over het hoofddoek op democratische wijze te voeren in het Vlaams Parlement en vervolgens een beslissing terzake te nemen. Het Vlaams Parlement mag zijn verantwoordelijkheid niet langer ontlopen en de kastanjes niet langer uit het vuur laten halen door de scholen en de inrichtende machten, die nu al vele jaren geconfronteerd worden met allerlei juridische procedures.   Het Vlaams Belang wil dat het Vlaams Parlement nu zo snel mogelijk via decreet een hoofddoekverbod invoert voor het officieel onderwijs.

 

FDW kiest 100% voor Antwerpen en stopt als fractievoorzitter in het Vlaamse Parlement.

gepubliceerd op 23 april 2012 om 12:34

Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Van Hauthem volgt Filip Dewinter op als fractieleider in het Vlaams Parlement. Van Hauthem zetelt sinds 1992 in de Vlaamse assemblee, dat toen nog Vlaamse Raad heette en vooral culturele beslissingsmacht had. In een reactie stelt hij dat er een zware taak op z’n schouders ligt om Filip Dewinter op te volgen. “Een reden te meer om me 110% in te zetten en van de gelegenheid gebruik te maken om Filip Dewinter oprecht te danken voor zijn niet aflatende inzet die hij als fractieleider aan de dag legde”.

Gerespecteerd door vriend en vijand

Als Vlaams-Brabander legde Van Hauthem steeds de klemtoon op het communautaire hoofdstuk. Zo was hij één van de voortrekkers om de ‘burgemeesterscarrousel’ in de faciliteitengemeenten op de politieke agenda te plaatsen, nam hij het op voor de geringeloorde Brusselse Vlamingen en waakte hij steeds over de beloften van de meerderheidspartijen om het zwaartepunt bij de deelstaten te leggen. Van Hauthem wordt dan ook door vriend en vijand gerespecteerd om zijn dossierkennis en zijn scherpe analyses. We wensen hem alvast alle succes toe.

 

Vlaams Belang roept loodsen op tot redelijkheid: Vlaamse havens mogen niet ten onder gaan door misbruik van stakingsrecht

gepubliceerd op 16 februari 2012 om 16:15

Vlaams Belang kondigt voorstel aan dat wantoestanden naar de toekomst toe onmogelijk moet maken

Het Vlaams Belang heeft met verontwaardiging kennis genomen van het feit dat de rivierloodsen hun staking niet opgeven, doch integendeel aankondigen dat ze hun acties zullen verscherpen. Het voorlopige resultaat van deze mededeling is dat de grootste klant van de Antwerpse haven MSC, al heeft aangekondigd om voorlopig niet meer op Antwerpen aan te lopen.

Daardoor zullen minstens 800 dokwerkers volledig werkloos worden!

Het Vlaams Belang heeft gisteren al bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement meegedeeld dat het stakingswapen weliswaar legitiem kan zijn, doch er nooit mag toe leiden dat andere werknemers hierdoor hun inkomen verliezen.

De staking van de loodsen kost de Vlaamse gemeenschap momenteel al 1 tot 1,5 miljoen € per uur. Op dagbasis is het verlies minimum 25 miljoen € (1 miljard oude Belgische franken). Daarnaast moet ook de imagoschade voor onze havens in rekening gebracht worden, die zich niet laat becijferen. Met drie stakingsacties op 2 maanden tijd leiden de Vlaamse havens een verlies dat niet meer goed te maken valt. Zeker op een moment dat grote redersverbanden, zoals de G6, zich aan het heroriënteren zijn met betrekking tot hun aanloophavens komt dit soort van acties volledig ongelegen.

Ook het feit dat vandaag onze trouwste Antwerpse havenklant MSC meedeelt tijdelijk naar Rotterdam uit te wijken is in deze meer dan sprekend.

Vlaams Belang stelt vast dat een kleine groep bevoorrechte statutair benoemde ambtenaren er blijkbaar in slaagt om een hele gemeenschap lam te leggen. Vlaams Belang pleit er dan ook voor om het statuut van de loodsen grondig te herzien en misbruik van het stakingswapen onmogelijk te maken. 350 ambtenaren mogen de boterham van 70.000 rechtstreeks tewerkgestelden nooit afpakken ter wille van de eigen kleine belangen van hun beroepsgroep.

Zowel in De Kamer als in het Vlaams Parlement zal het Vlaams Belang de nodige wetgevende initiatieven nemen om dit soort wantoestanden naar de toekomst toe onmogelijk te maken.