Berichten over islamisering

“Verzet! Verzetsgids tegen islamisering”: er is geen probleem in de islam, de islam is het probleem!

gepubliceerd op 20 oktober 2017 om 11:33

Vorige week stelde Antwerps Vlaams Belang-kopstuk en volksvertegenwoordiger Filip Dewinter het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” voor.
Het boek ‘Verzet! Verzetsgids tegen islamisering’ is geen zoveelste boek over de theorie en de praktijk van de islam, maar een handleiding voor iedereen die op een democratische manier wil strijden tegen de islamisering van onze samenleving.

In het boek stelt Dewinter onomwonden dat Europa in oorlog is met de islam. Hij ontmaskert de heersende mythes over de islam en zegt waar het op staat: de islam wil heersen en overheersen. De auteur waarschuwt voor het fenomeen van de ‘omvolking’, het proces waarbij de oorspronkelijke, autochtone bevolking vervangen wordt door een andere, vooral islamitische bevolking. Dat houdt immers ook een beschavingsruil in. In navolging van het 70 puntenplan lanceert Filip Dewinter een ’20 puntenplan voor de de-islamisering van onze samenleving’. Met zijn Verzetsgids wil Dewinter een tegenoffensief tegen de islam(isering) op gang brengen, want: “Indien wij niet afrekenen met de islam, zal de islam afrekenen met ons.”

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” is vooral een verzetsgids tegen de islamisering. Dit betekent dat het boek argumenten en actiemethodes tegen de islamisering en de islam wil aanreiken. Daarom wordt in het boek de islam uitgelegd in 23 begrippen (“van Allah tot halal”). Tevens worden 13 mythes over de islam weerlegd en wordt het boek aangevuld met een citatenlijst van personen van Winston Churchill, Karl Marx, Margaret Thatcher, Kemal Atatürk, Voltaire, Arthur Schopenhauer en vele andere schrijvers, Arabisten, politici en filosofen over de islam.

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” – kort samengevat

Het boek “Verzet!” wil vooral duidelijk maken dat er geen probleem is met of in de islam, het probleem IS de islam! Alleen door de islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de islam.

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” bevat dan ook een 20 punten-programma voor de DE-islamisering van onze samenleving:

 1. Intrekking van de erkenning en subsidiëring van de islam als erkende godsdienst.
 2. Geen subsidies meer voor moskeeën, imams en/of islamitische organisaties.
 3. Immigratiestop voor moslims. Personen uit de lidstaten van de Organization of Islamic Cooperation (OIC) worden de toegang tot ons land geweigerd.
 4. Alle in ons land verblijvende moslims moeten een loyaliteitsverklaring ondertekenen waarbij ze de tot intolerantie en geweld aansporende passages in de islamitische geloofsbronnen alsook de islamitische wet (sharia) verwerpen en de principes van gelijkwaardigheid van man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid onderschrijven en beloven toe te passen.
 5. Afnemen van de Belgische nationaliteit en uitwijzen van moslims met een dubbele nationaliteit die de loyaliteitsverklaring niet afleggen.
 6. Verbod op de islamitische sluier of hoofddoek in alle openbare instellingen, de zorgsector, scholen. Verbod op de islamitische sluier voor overheidsfuncties (zoals politieagent, ambtenaar en onderwijzend personeel)
 7. Halal-belasting.
 8. Minarettenverbod.
 9. Bouwstop op moskeeën, sluiten van alle radicale en/of vanuit het buitenland georganiseerde en gefinancierde moskeeën en koranscholen.
 10. Verbod op ritueel slachten.
 11. Geen islamonderricht op school.
 12. Verbieden van organisaties en politieke partijen die al dan niet openlijk het invoeren van de sharia of het kalifaat als doelstelling hebben (zoals Hitzb ut-Tahrir, Milli Görus, Jamaat Tablighi, Moslimbroederschap,…).
 13. Het bannen van de islam uit gevangenissen: geen halal, ramadan of islamitische lectuur meer.
 14. Geen islamitische bidruimtes op scholen en universiteiten.
 15. Geen shariarechtbanken of shariaraden toelaten of erkennen.
 16. Geen enkele toegeving van overheidswege betreffende islamitische feestdagen en tradities met name op school, in het openbaar ambt, in culturele centra of elders.
 17. Geen in de openbare ruimte hoorbare oproep tot gebed (azan).
 18. Nultolerantie wat betreft zaken als gescheiden zwemmen en en andere uitingen van islamitische onverdraagzaamheid.
 19. Nultolerantie voor wie vlaggen, emblemen of andere symbolen en/of propaganda van islamitische groepen die sharia en/ of jihad verheerlijken of propageren in bezit heeft, toont en/ of verspreidt.
 20. Uitzetting uit ons land en afnemen van de Belgische nationaliteit voor al diegenen (en hun families) die radicale islamitische organisaties en/of hun ideologie ondersteunen.

Het boek reikt vooral een aantal actiemethodes aan die gebruikt kunnen worden om de islam een halt toe te roepen; wat te doen naar aanleiding van de opening van een moskee in de buurt; hoe reageren als uw zoon of dochter mee met school op moskeebezoek moet; waarom halal-producten boycotten; hoe in het verzet gaan tegen het ritueel slachten; waarom vrouwen het eerste slachtoffer van de islam zijn en wat vrouwen eraan kunnen doen…

“Wij zijn in oorlog”

De eerste zin van het boek “Verzet” luidt: “Wij zijn in oorlog”. Nee, we zijn we niet in oorlog met het terrorisme, het geweld of met één of andere terreurorganisatie zoals Boko Haram, Al Qaida of IS. We zijn in oorlog met de islam.

We zijn in oorlog met de islam sinds de zevende eeuw na Christus toen Mohammed van Allah email uit de hemel kreeg en ergens in een grot in de woestijn van Saoedi-Arabië de koran – het letterlijke woord van Allah – neerschreef.

Islam = onderwerping

Islam betekent “onderwerping” en dat zullen we geweten hebben. Sinds Mohammed in de zevende eeuw na Christus van Mekka naar Medina trok en een spoor van dood en vernieling achterliet naar aanleiding van de ontelbare veldslagen die hij heeft geleverd heeft de islam niet opgehouden om via oorlogsgeweld en terreur andere beschavingen en geloofsovertuigingen aan zich te onderwerpen. Vergeten we niet dat vooraleer Afghanistan aan de islam ten prooi viel, Afghanistan een Boeddhistisch land was. Vergeten we niet dat Turkije en grote delen van het Midden-Oosten vooraleer het door de Mohammedanen onder de voet gelopen werd een Christelijk gebied was. Vergeten we niet dat Iran vooraleer het door de moslims werd veroverd een zoroastrisch land was.

De islam is een theocratische veroveringsgodsdienst die de wereld opdeelt in twee delen, de Dar Al-Harb en Dar Al-Islam. De Dar Al-Harb is het land van de oorlog, het land van de kafirs (de ongelovigen – wij dus) en de Dar Al-Islam is het land van de moslims. De islam wordt regelmatig voorgesteld als een religie van vrede en verdraagzaamheid. Dat klopt; helaas geldt dit enkel voor de moslims en diegenen die er zich als Dhimmi aan onderwerpen. Vrede en verdraagzaamheid kan immers pas bestaan indien de islam in de Dar Al-Islam heerst. Voor het overige gelooft de islam in de permanente confrontatie tussen de islam en de wereld van de ongelovigen. De islam is halal (zuiver en rein) al de rest is haram (onrein en slecht).

Hambuger-, baby- en dollarjihad

Vergeten we niet dat iedere moslim de heilige plicht heeft om de jihad in de praktijk te brengen. De jihad is niet veel meer dan de heilige plicht om te islamiseren. Vergis u niet. De jihad beperkt zich niet tot terreuraanslagen en gewelddaden. Naast de militaire jihad is er evengoed de hamburger-, baby- en dollar-jihad, wat beter bekend staat als de economische, culturele, demografische en maatschappelijke jihad. Kortom de jihad is de heilige plicht om te islamiseren wat betekent dat iedere hoofddoek, iedere moslim-baby, iedere halal-winkel, iedere moskee, iedere bekeerling, iedere terreuraanslag is een kleine of grote overwinning voor de islam en is een daad van jihad. De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie.
De in Europa verblijvende moslims zijn soldaten van de islamisering, hun moskeeën hun kazernes, hun koran is hun militair handboek en hun hoofddoeken hun uniformen. Het Arabisch is de taal van de vijand die ons wil islamiseren, koloniseren en domineren.

Mohamed: terrorist of vrijheidsstrijder?

De jongste jaren is er veel sprake van de zogenaamde “radicalisering”. Graag stel ik een uitdagende vraag: “Wie is er in de ogen van miljoenen moslims geradicaliseerd? Een liberale moslim die alcohol drinkt, naar rockmuziek luistert, varkensvlees eet en zich verder van de koran niet al te veel aantrekt of een vrome moslim die zijn vrouw en dochters verplicht de hijab te dragen, de doodstraf voor afvallige moslims goedkeurt, homo’s geen hand wil geven en overspelige vrouwen wil laten stenigen en stiekem sympathiseert met Al Qaida? Of IS”. In de moslimwereld is de eerste een radicaal en extremist en de tweede een vrome en goede moslim.

Een vrome en goede moslim, die overigens het voorbeeld van zijn profeet Mohamed volgt, net zoals IS- en Al Qaida-terroristen ervan overtuigd zijn het voorbeeld van Mohamed te volgen. Immers, mocht Mohamed vandaag leven, hij zou in de ogen van de ene een vrijheidsstrijder, in de ogen van de andere een terrorist zijn. Mohamed heeft in zijn leven de islam verspreid met het kromzwaard in de hand. Hij heeft geroofd, geplunderd, verkracht en gemoord. Meer dan 60 veldslagen werden o.l.v. Mohamed uitgevoerd. Mohamed was geen profeet maar een struikrover en warlord. De terroristen van IS, Al Qaida en Boko Haram volgen zijn voorbeeld niet meer, niet minder!

Islam speelt voetbal met voeten en handen …

Als Europeanen bekijken wij alles door onze Westerse beschavingsbril. Wij denken dat iedereen volgens onze spelregels speelt. Klopt niet! De islam speelt voetbal met voeten en handen. Zij misbruiken onze tolerantie, onze rechten, wetten en vrijheden om de democratie te ondermijnen en onze waarden- en normenstelsel – onder andere het recht op vrije meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de scheiding tussen en kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw – af te schaffen. Moslims hebben onze wetten, regels of decreten overigens absoluut niet nodig. De moslim heeft de koran, de hadith en de sharia. Deze heilige wetten regelen het leven van de moslim van de wieg tot het graf. Alle details van het menselijke leven – van de omgang met een vrouw over het slachten van een dier tot en met de manier waarop ze geacht worden zich te ontlasten – wordt door de koran, de hadith of de sharia haarfijn uitgelegd en voorgeschreven. Kortom de koran conditioneert, determineert en domineert het leven van de moslim. Zo hebben de moslims zelfs een eigen Islamitische Verklaring van de Rechten Van De Mens.

DE-islamiseren is de boodschap

De 61 landen van de OIC (Oganisation of Islamic Cooperation) hebben een eigen mensenrechtenverdrag ondertekend waarin uitdrukkelijk staat dat alle mensenrechten ondergeschikt zijn aan de wetten van de koran en de sharia. Laten we dus vooral niet naïef zijn wanneer het over de islam gaat. Zij spelen volgens hun eigen spelregels; zijn absoluut niet geïnteresseerd in onze wetten of regels en ze zullen er alles aan doen om van hun wil wet te maken. Concreet betekent dit dat wie de islam een vinger geeft een hand kwijt is. En wie de islam een hand geeft, zijn arm kwijt zal zijn. Aan de islam mag geen duimbreed worden toegegeven. Diegenen die geloven in een Europese verlichte islam die zullen uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat er alleen een geïslamiseerd Europa zal overblijven. We kunnen en mogen het niet op een akkoordje met de islam gooien. Er zijn geen compromissen met de islam mogelijk. De enige mogelijkheid om te vermijden dat Europa een annex wordt van de islamwereld bestaat erin om te DE-islamiseren. We moeten de islam terugdringen naar de plaats waar ze thuishoort namelijk aan de andere kant van de Middellandse Zee want hier is voor de islam gisteren, nu en ook morgen geen plaats!

De “nuttige idioten” van de islamisering

Hoe is het zover kunnen komen? Het antwoord ligt voor de hand: de multicultuur en de massa-immigratie zijn de ideale hefbomen voor de islamkolonisatie. Wie de multicultuur als ideale maatschappij en de diversiteit als een na te streven doel vooropstelt, is overigens gedoemd om te strijd tegen de islamisering te verliezen. Onze ergste vijanden zijn dan ook onze eigen Vlaamse en Europese politiek correcte politici die zich als “nuttige idioten” van de islamisering en als collaborateurs van de islamkolonisatoren gedragen.
Cicero wist het al: “A nation can survive its fools, but it cannot survive treason from within”. De traditionele partijen denken nog altijd dat het wel zal meevallen met de islam. Ze gedragen zich zoals de Engelse premier Chamberlain in 1938 die geloofde in het “Peace in our time”-principe. Na de anexatie van Sudetenland door Duitsland sloot hij het “Verdrag van Munchen”, een niet-aanvalspact dat vrede zou brengen in Europa. Wat er na 1938 gebeurde hoef ik u niet te vertellen. De politici die in Europa denken het op een akkoordje te kunnen gooien met de islam gedragen zich zoals Chamberlain. Beter is om te handelen zoals Winston Churchill die ooit zei: “islam to a man is like rabies to a dog. Islam is a deadly disease”. Hij wist dat een rit op de rug van de tijger altijd eindigt in zijn maag.

Omvolking: bevolkingsruil leidt tot beschavingsruil

In onze steden in heel Europa vindt een bevolkingsruil plaats. De autochtone bevolking wordt geruild voor een allochtone bevolking. De Europese cultuur wordt geruild voor een islamitische cultuur. Kortom, de demografische ruil zorgt voor een beschavingsruil. De bevolkingsruil of de omvolking is een beproefde methode die de islam trouwens al eeuwenlang gebruikt om beschavingen aan zich te onderwerpen. De immigratie-invasie, de demografische evolutie en de omvolking hebben trouwens heel wat laffe politici eieren voor hun geld doen kiezen. Onder het mom van verdraagzaamheid en tolerantie passen ze een bekende praktijk van de Italiaanse maffia toe de “Voto di scambio”. De “Voto di scambio” is niet meer of minder dan een electorale ruilhandel. In ruil voor moslimstemmen worden steeds meer faciliteiten aan de islam verleend. De demografische evolutie situeert zich niet alleen hier in Europa maar vooral in de moslimlanden zelf. Op deze planeet is momenteel één op vijf mensen moslim.

Verzet!

In 2050 zal de helft van de wereldbevolking moslim zijn. Vandaag zijn we met zeven miljard op deze planeet. In 2050 zullen we met 9,3 miljard zijn. De derde-wereld-bevolking van Afrika zal verdubbelen tegen 2050. Iedere dag worden er op deze planeet 206.000 kinderen geboren. In de Washington Times verscheen eerder deze maand een rapport waaruit blijkt dat binnen 40 jaar in West-Europa moslims in de meerderheid zullen zijn. De conclusie is simpel: het is niet vijf voor maar vijf na twaalf! De islam vormt de grootste bedreiging voor het voortbestaan van al datgene wat ons dierbaar is, van onze identiteit en cultuur, van onze beschaving en onze manier van leven, van al hetgene waar wij voor staan, OOIT! Er is geen probleem met de islam, het probleem IS de islam. “Verzet” dus, met als enige bedoeling het DE-islamiseren van onze samenleving met als enig doel: Europa teruggeven aan de Europeanen.

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” van Filip Dewinter is een uitgave van Filip Dewinter en wordt uitgegeven door Steden Tegen Islamisering (STI).

Het boek telt 177 blz. (plus 20 blz. fotobijlage) en is te koop voor €15 (+ €4 verzendingskosten). Het boek kan besteld worden via website www.verzetsgidstegenislamisering.be en na storting van €15 (+ €4 verzendingskosten) op rekeningnummer BE97 750 937 106 149 Vlaams Belang Antwerpen).

ISBN: 978-90-903-0587-5
NUR: 763
Hardcover met stofwikkel

U kan het boek bestellen via deze link http://www.filipdewinter.be/verzetsgids-tegen-islamisering

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

Interview FDW in Dag Allemaal: “Eerst wij, dan zij!”

gepubliceerd op 19 april 2017 om 08:08

‘Eerst wij, dan zij.’ Dat wordt de nieuwe slogan van Vlaams Belang in Antwerpen. Heeft de partij van Filip Dewinter nog overlevingskansen of wordt ze platgewalst door N-VA? ‘Kiezers gaan terug voor het origineel ipv voor de flauwe kopie van Francken’, zegt Dewinter.

Staatssecretaris Zuhal Demir maakte zich niet bepaald geliefd binnen haar eigen regering met de opmerking dat CD&V een ‘moslimpartij’ is geworden, die volop stemmen ronselt bij migranten. Wouter Beke reageerde – naar zijn doen – furieus: ‘Dit zijn uitspraken die zelfs Filip Dewinter zouden doen blozen!’ Dat laatste blijkt alvast niet te kloppen. 

 Ik ben het er vollédig mee eens dat CD&V een moslimpartij is’, zegt Dewinter. ‘Niet Zuhal Demir maar CD&V moet zich verontschuldigen voor de uitverkoop van ons land aan de islam via de immigratie-tsunami. De N-VA is al niet veel beter. Ook die partij probeert moslimkiezers te lokken. Burgemeester De Wever legt de islam geen strobreed in de weg. Binnenkort opent in Antwerpen de 60ste moskee! Trouwens, gisteren waren N-VA en CD&V nog elkaars beste vrienden en vormden ze samen een kartel en nu staan ze elkaar naar het leven.’

Is het anderzijds niet vervelend voor jullie dat N-VA met haar soms harde standpunten rond migratie het gras voor jullie voeten wegmaait?

“Ze kopiëren in feite schaamteloos ons programma. Alles wat je nu ziet – de uitspraken van Francken over Artsen zonder Grenzen, de sluiting die Homans wil van een moskee in Limburg, hetgeen Demir zegt over CD&V moeten één ding bewerkstelligen: de kiezers van Vlaams Belang, die naar N-VA zijn overgestapt, aan boord houden. De peilingen zijn niet goed voor N-VA. Ze verliezen terug aan ons, en dus rollen ze de spierballen. Hoe harder ze roepen, hoe minder aandacht voor het povere beleid dat ze voeren rond asiel en migratie. Veel geblaat, weinig wol!”

De N-VA weegt anders wel stevig op het beleid, iets wat Vlaams Belang nooit heeft gekund. Het verbod op ritueel slachten is er bijvoorbeeld gekomen dankzij de N-VA van Ben Weyts.

“Ik ontken niet dat zij een aantal dingen gerealiseerd hebben. Maar veel andere zaken zijn er niet gekomen. Er is nog altijd geen immigratiestop en de islam heeft nog altijd vrij spel in ons land. De uitwassen zijn weliswaar aangepakt, maar ons land had dan ook het meest linkse immigratie- en asielbeleid van heel Europa. Onder de PS en Di Rupo scoorden we misschien 2 op 10, nu is dat 4 op 10. Dat is nog altijd een buis. Er zijn nooit zoveel asielzoekers binnengekomen als de laatste jaren en het aantal erkenningen en gezinsherenigingen is nooit zo groot geweest.” 

“N-VA beperkt zich tot wat snoeiwerk, maar aan de wortels van het probleem wordt niet geraakt. Ik vind dat wij als Vlaams Belang gerust nog wat radicaler mogen worden. We moeten gaan voor een programma van terugkeer en van de islamisering. Ik wil een moslimban, de grenzen toe voor islamieten! Laten we een voorbeeld nemen aan het Hongarije van Viktor Orbán. In vergelijking met Orbán is Francken maar een koorknaap.
Theo Francken wil een streng maar rechtvaardig asielbeleid. Wat kan je daar op tegen hebben?
Het rendeert in ieder geval: Francken is intussen de populairste politicus van het land. Maar vergis je niet, het rendeert ook voor ons. Hoe meer ze aanschurken tegen ons, hoe meer ons programma gemeengoed worden. Wat N-VA eigenlijk zegt is: ‘Zie je wel, Vlaams Belang heeft altijd gelijk gehad’. Het probleem is misschien dat we té vroeg gelijk hadden. Onze ideeën zijn allang geen taboe meer, en dat zal ons kiezers opleveren want wij tonen de weg.”

Velen vinden jullie houding tegenover vluchtelingen onmenselijk hard, waardoor geen enkele andere partij met jullie in zee wil.

“Een tijd geleden was dat misschien nog zo. Toen dacht men dat alles wel goed zou komen, op voorwaarde dat je nog maar eens een blik welzijnswerkers opentrok. Maar kijk naar het nieuws, dat beheerst wordt door problemen met asielzoekers. De multiculturele samenleving heeft gefááld. In plaats van te integreren nemen moslims steeds meer afstand van onze manier van leven. Ze hebben hun eigen taal, hun eigen kleren, hun eigen halalvoedsel, hun eigen winkels en moskeeën. De enige die nog integreren, zijn de schaars overgebleven Vlamingen in de ghettowijken. Ze hebben geen keuze, want anders worden ze daar weggepest. Of neem de terreur van Stockholm, Berlijn, Nice, Brussel, Parijs. We staan aan de rand van een burgeroorlog.
Het is inderdaad allesbehalve correct om de daden van een paar losgeslagen gekken te gebruiken om een hele bevolkingsgroep te veroordelen.”

“Ik viseer nooit mensen, wel de ideologie erachter. De islam is wat ze is: een onverdraagzame, totalitaire veroveringsgodsdienst die met geen enkele andere cultuur vreedzaam kan samenleven. Ik vergelijk de koran zonder enige nuance met Mein Kampf: het zijn allebei militaire handboeken, handleidingen voor de heilige strijd tegen de vijand. Wie die boeken leest, moet achteraf niet komen klagen dat men van niets wist. De islam is als een sprinkhanenplaag: ze strijkt ergens neer, vreet alles leeg en wie verzet pleegt, gaat eraan. Ze stoppen niet voordat ze de wereldheerschappij hebben.”

Dat klinkt niet alleen stigmatiserend maar ook racistisch.

“Het is helaas de realiteit, en die moeten we onder ogen zien of we gaan eraan. Het zal niet lukken door tolerant, multicultureel en verdraagzaam te zijn. Na elke aanslag steken we kaarsjes aan, leggen bloemen neer, zingen een liedje en knuffelen elkaar. Vervolgens kijken we de andere kant op en wachten we op de volgende aanslag. Op den duur vinden we zwaarbewapende militairen op straat en betonblokken aan een kerstmarkt normaal. Verhuis de betonblokken naar onze grenzen en hou moslims buiten!”

Jouw dochter Veroniek reageerde in het Vier-programma ‘Terug naar Eigen Land’ zelf erg emotioneel op het leed van vluchtelingengezinnen. Moeten we die sukkelaars niet helpen?

“Ik ben een paar maanden zelf in Aleppo geweest in Syrië, en heb daar ook vluchtelingenkampen bezocht. Het leed van die mensen is inderdaad schrijnend. Dat doet je iets als mens. Maar je helpt hen niet door hen naar Europa te laten komen, wél door ter plaatse aan een oplossing te werken. Bij ons is er in ieder geval geen plaats meer. Vol is vol!”

In Syrië heb je ook handjes geschud met president Assad. Donald Trump heeft zijn mening over die man herzien na de zoveelste aanval met gifgas. Jij nog niet?

“Ik ben niet zo wispelturig als de Amerikaanse president. (glimlacht) Het zou wel eens kunnen kloppen wat de Russen zeggen, namelijk dat die gifgasaanval opgezet spel was van de rebellen. De Verenigde Naties moet daar een objectief onderzoek naar voeren. Trouwens wat had Assad te winnen met zo’n aanval? In mijn ogen blijft Assad de beste garantie op stabiliteit. Als ook Syrië valt, hebben radicale moslims de hele regio daar in handen, terwijl onder Assad Syrië ten minste nog een seculiere staat is. We zijn veel beter af met hém dan met IS en aanverwanten. Daarom wilde ik graag Assad ontmoeten, ondanks de kritiek die ik daarop kreeg. De vader van onze huidige premier – Louis Michel – heeft Assad trouwens ook enkele keren ontmoet voor zakelijke en politieke deals, daar kraait geen haan naar.”

Je kreeg eveneens kritiek na je bezoek aan de fascistische partij Gouden Dageraad in Griekenland. Zelfs je eigen voorzitter was not amused.

“Dat was achteraf gezien inderdaad een foute inschatting van mij. Ik wilde alle belangrijke partijen daar spreken, en Gouden Dageraad is de derde grootste in Griekenland. Maar ik had met al mijn ervaring moeten weten dat dit zou afstralen op mijn partij. Wat kan ik zeggen? Ik ben nogal balorig van aard.”

Wat vind je van Trump? Zijn slogan – ‘America First’ – lijkt sterk op jullie slogan van ‘Eigen Volk Eerst’.

“Als ik geld moest krijgen voor elke keer dat iemand onze slogans kaapt, dan zou ik stinkend rijk zijn. We gaan trouwens in Antwerpen een nieuwe slogan lanceren voor de verkiezingen: ‘Eerst wij, dan zij.’ Maar wat Trump betreft: ik ben blij dat hij een moslimban invoert en een muur wil bouwen rond zijn land. Trump wordt een populist genoemd omdat hij zegt wat de mensen denken. In dat geval ben ik ook graag een populist.”

Volgend jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Jij bent boegbeeld voor je partij in Antwerpen. Maar tegen Bart De Wever heb je geen schijn van kans?

“Ik zal inderdaad niet de volgende burgemeester van Antwerpen worden, daar moeten we realistisch in zijn. In 2000 en 2006 had dat wél gekund, want toen had ik evenveel stemmen als De Wever nu. Mijn ambitie is nu om ervoor te zorgen dat rechts aan de macht blijft in Antwerpen en dat onze thema’s hoog op de agenda staan. Hopelijk stemmen mensen niet voor centrumpartijen zoals CD&V, want dat zijn prostituees die de ene keer met de socialisten meedoen en de andere keer met N-VA.”

Durf je nog campagne te voeren op straat, met alle bedreigingen aan jouw adres?

“Natuurlijk wel. Sinds kort word ik niet meer constant gevolgd door bodyguards. Een jaar lang werd ik beschermd door agenten van de staatsveiligheid in twee gepantserde wagens, en nu nog steeds hangen er in onze straat bewakingscamera’s. Het begon na een concrete dreiging: op een dag stond er een gemaskerde en gewapende man voor de deur. Ik was niet thuis die dag. Hij hield mijn schoonzoon en mijn hoogzwangere dochter onder schot. De taliban heeft zelfs ooit een prijs op mijn hoofd gezet. Dat is niet prettig, ook niet voor mijn gezin. Je verliest in die omstandigheden een heleboel vrienden, die liever niet meer op bezoek komen. (zucht) Ik zou niet kunnen leven als Geert Wilders, die van de ene schuilplaats naar de andere moet gaan.”

Hoe gaat het eigenlijk met je dochters?

“Goed goed! Veroniek, de jongste, is de enige die nu nog thuis woont. Zij heeft een succesvolle webshop (www.faitdhiver.com) met kleding en schoenen. Binnenkort verhuist ze naar Antwerpen, waar ze onze lijst zal duwen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De oudste, Karolien, zit nu al in de districtsraad van Merksem. Zij verhuist naar Schoten en zal daar opkomen voor Vlaams Belang.”

Slotvraag: wat vind je van de comeback van Isabelle A? Jaren geleden verstoorde jouw partij een rechtstreeks tv-optreden van haar, maar nu staat er terug in ‘Liefde voor Muziek’ op VTM.

“Ik gun het haar van harte. Destijds zong ze ‘Ben je blank of ben je zwart’, zeker? Ach, ze was toen jong en naïef.”

 

 

Morgen zaterdag: Vlaams Belang voert actie tegen salafistische cursus in Antwerpen

gepubliceerd op 24 maart 2017 om 11:04
Aansluitend gaan we per bus op ‘islamsafari’ in Antwerpen

Filip Dewinter: “Het Antwerps stadsbestuur blijft al jaren doof en blind voor de opmars van de zuivere islam en laat Koranscholen en salafistische cursussen woekeren in onze stad. Na onze actie hiertegen laten we met de ‘islamsafari’ of ‘Gidstocht Islamisering’ zien hoe het Vlaamse karakter van Antwerpen verdwijnt.”

Op zaterdag 25 februari startte in het zogenaamde ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI) in Borgerhout (Stenenbrug 75) een zesweekse islamiseringscursus. CEMI werd opgericht in oktober 2016 en is gelinkt aan de jihadi-imam Tarik Ibn Ali. De naam CEMI moet verhullen dat het gaat om een Koranschool die salafistische indoctrinatie tegen het Westen en tegen de vrijheid organiseert. Islamleraar van dienst is Ustaadh Brahim, gelinkt aan Al-Fitrah, van de gelijknamige salafistische moskee in Utrecht. Ustaadh Brahim organiseerde reeds herhaaldelijk zulke salafistische cursussen voor de stichting Al-Fitrah. Via Al-Fitrah-tv kan men ook online deze cursussen volgen.

Het ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI, Borgerhout) maakt samen met het ‘Instituut voor Opvoeding en Educatie’ (IVOE, Deurne) en het ‘Centrum voor Islamitische Educatie De Toekomst’ (CIET, Gent/Antwerpen) deel uit van een salafistisch netwerk van cursussen en Koranscholen dat moslims in ons land indoctrineert, islamiseert en radicaliseert.

Burgemeester De Wever laat echter gedijen en onderneemt niks tegen de verdere verspreiding van het zogenaamde ‘salafisme’ (de zuivere islam) in onze stad. Naast het toenemend aantal moskeeën, de uitbreiding van bestaande moskeeën, moslimbeurzen en de oprichting van nieuwe Koranscholen, wordt zelfs de islamitische boekhandel Iqra in de Abdijstraat (Kiel), waar islamitische haatlectuur wordt verkocht, via Antwerpenboekenstad.be door het Antwerps stadsbestuur gepromoot.

De salafistische cursus die van start ging op 25 februari in Borgerhout, kan symbool staan voor de laksheid van het stadsbestuur ten aanzien van de islamisering van Antwerpen. Het Vlaams Belang zal dan ook ter plekke actievoeren morgen zaterdag 25 maart om 10u stipt (Stenenbrug 75, Borgerhout).

‘Islamsafari’

De islamisering kent meerdere symptomen en symbolen. Daarom organiseert Vlaams Belang Antwerpen aansluitend aan deze actie (vanaf ca. 10u20) een ‘islamsafari’, waarbij we per bus een reeks ‘hotspots’ van de islamisering in Antwerpen zullen bezoeken (Koranscholen, moskeeën, boekenwinkels). Militanten en sympathisanten zullen worden gegidst langs onder meer moskee De Koepel (Stenenbrug 11), moskee Noor-ul-Haram (Van Kerckhovenstraat 89), Medina-burger (Koningin Astridplein), Iqra boekenshop (Abdijstraat 131) en meerdere halal-winkels. Samen met Rudi Franssens zal ondergetekende de nodige uitleg geven. Ook op deze ‘Gidstocht Islamisering’ is de pers van harte welkom. Gezien de beperkte plaatsen in de bus is het aangewezen dat u een seintje geeft mocht u willen deelnemen.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Nederlandse verkiezingen 15 maart: Oranjedag in Antwerpen

gepubliceerd op 13 maart 2017 om 19:33
Filip Dewinter, Tom Van Grieken, Anke Van dermeersch en Jan Penris volgen en becommentariëren de Nederlandse verkiezingen

 

Aanstaande woensdag 15 maart is het zover: dan trekt het Nederlandse volk naar de stembus voor wat wellicht historische verkiezingen zullen worden. Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang als Europese partner van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders (met Gerolf Annemans in de EU-fractie ENV: Europa van Naties en Vrijheid) in spanning uitkijkt naar het nieuwe politieke landschap in Nederland, waarin de PVV waarschijnlijk een van de grootste zo niet de allergrootste partij zal worden.

Vlaams Belang-kopstukken Filip Dewinter, Tom Van Grieken, Anke Van dermeersch en Jan Penris zullen woensdag vanaf 19u dan ook de verkiezingsuitslagen live volgen en becommentariëren in ons secretariaat te Antwerpen (Van Maerlantstraat 14).

Klik hier voor meer informatie.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 

Vrijdag om 20u in Antwerpen: Erdogan-propaganda van Turkse Grijze Wolven (MHP)

gepubliceerd op 13 maart 2017 om 18:17
Vlaams Belang Antwerpen kondigt demonstratie aan

Filip Dewinter herhaalt wat hij eerder in de Kamer zei, ook in het Turks: “Blijf hier weg, dit is ons land; uzak dur, bu bizim ülkemiz.”

Ondankse stoere verklaringen in de media van bepaalde politici, zal vrijdag a.s. om 20u in Antwerpen (Berchem) een bijeenkomst plaatsvinden van de Turkse Grijze Wolven (MHP). Turks MHP-kopstuk en gewezen kolonel Ali Güler komt daarvoor vanuit Turkije naar Antwerpen. De partij MHP roept de Turken in dit land op om voor de machtsgreep van Erdogan te stemmen, wat betekent meer islam en dus minder vrijheid (zie de affiche als bijlage).

Wie de rellen, het vandalisme, het “Allah akbar”-geschreeuw, de Turkse vlaggen en de imperialistische, vijandige verklaringen van Erdogan en zijn handlangers van afgelopen weekend in Nederland heeft gevolgd, moet concluderen dat Erdogans jihadistische neo-ottomanisme West-Europa bedreigt. Middels de kracht van de Turks-islamitische clanmentaliteit tart Erdogan het vrije maar onderdanige Westen, dat zich door deze islamitische tiran voortdurend laat intimideren en chanteren (cfr. ook de vluchtelingendeal van de EU).

Dat heel wat (jonge) Turken in onze samenleving nog altijd ontvankelijk zijn voor de totalitaire propaganda van Erdogan, bewijst dat het diversiteits- en integratiedogma totaal failliet is. De meeste Turken integreren niet maar blijven vooral Turk én moslim (ook al kennen ze misschien onze taal en werken ze). Fysiek wonen ze hier, maar mentaal zitten ze in het islamiserende Turkije en bij de islamitische tiran Erdogan.

Het Vlaams Belang duldt niet dat de Turken in dit land als vijfde colonne door Turkije worden opgejut en onze vrije samenleving van binnenuit ondergraven. Wij zullen dan ook ter plekke demonstreren vrijdag a.s. om 20u in de Statiestraat 97/99, 2600 Berchem

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen