Berichten over criminaliteit

Criminaliteit Antwerpen: 1 op de 10 criminelen is minderjarig en 1 op de 10 slachtoffers is bejaard

gepubliceerd op 07 september 2016 om 19:53
De helft van de handtasdiefstallen en gewapende diefstallen is gepleegd door minderjarigen

Bejaarden zijn vooral het slachtoffer van handtasdiefstallen

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Filip Dewinter vroeg de cijfers op betreffende de leeftijd van de in Antwerpen geïdentificeerde verdachten en de leeftijd van de slachtoffers, en dit voor de periode vanaf 1 januari 2011 tot en met de eerste helft van 2016. Het ATV-nieuws brengt om 18.30u de cijfers in primeur.

De cijfers bevestigen de trend van de vorige jaren.

Meer dan 1 op de 10 van de geïdentificeerde verdachten van criminele feiten in Antwerpen is minderjarig. In 2015 ging het om 10% minderjarige verdachten, terwijl in 2014 10,5% minderjarige verdachten werden geregistreerd.

Op een totaal van 13.930 geïdentificeerde verdachten in 2014 waren er 8 jonger dan 12 jaar, 46 tussen 12 en 13 jaar, 455 tussen 14 en 15 jaar en 957 tussen 16 en 17 jaar.
In 2015 werden 11.667 verdachten geïdentificeerd waarvan 7 jonger dan 12 jaar, 45 tussen 12 en 13 jaar, 456 tussen 14 en 15 jaar en 656 tussen 16 en 17 jaar.

In de periode 2011-juni 2016 werden in totaal 73.565 verdachten geïdentificeerd, waarvan 12% minderjarig was.

– Minderjarigen werden in de eerste plaats geïdentificeerd inzake handtasdiefstallen: 50% minderjarigen waarvan meer dan de helft (29%) 15 jaar of jonger. In cijfers: in totaal 198 handtasroven waarvan 99 minderjarigen; 59 daarvan door kinderen van 15 jaar of jonger.
Diefstallen met gebruik of vertoon van een wapen komen wat minderjarigen betreft op de tweede plaats: 42% (316) van de 744 door minderjarigen; 111 (15% daarvan) door kinderen van 15 jaar of jonger.
– Op de derde plaats komen diefstallen met geweld: 33% (492) van de 1501 door minderjarigen; 239 (bijna de helft daarvan) door kinderen van 15 jaar of jonger.
– Op de vierde plaats staan de woninginbraken: 17,5% (204) van de 1160 door minderjarigen; 84 (41% daarvan) door kinderen van 15 jaar of jonger.

In 2015 was 9% van de slachtoffers van criminele feiten in Antwerpen ouder dan 65 jaar (3574 bejaarde slachtoffers op een totaal van 40.663 slachtoffers). Ook in de periode 2011-juni 2016 was in totaal 9% van de slachtoffers van criminele feiten in Antwerpen bejaard (ouder dan 65 jaar).

1158 slachtoffers (2,8%) waren tussen 65 en 69 jaar oud; 782 slachtoffers (1,9%) waren tussen 70 en 74 jaar; 670 slachtoffers (1,6%) waren tussen 75 en 79 jaar; 964 slachtoffers (2,3%) waren ouder dan 79 jaar.

Bejaarden zijn vooral het slachtoffer van diefstallen met geweld, woninginbraken en handtassenroof.

In 2015 was 62,8% van de slachtoffers van een handtassenroof ouder dan 65 jaar. Op een totaal van 140 handtassenroven werden er 52 gepleegd op personen ouder dan 65 jaar. 21 handtassenroven werden gepleegd op Antwerpenaren ouder dan 79 jaar.

19,7% van de slachtoffers van woninginbraken was bejaard. (886 bejaarde slachtoffers op een totaal van 4500 slachtoffers van woninginbraken). Wat diefstal met geweld betreft werden 118 feiten gepleegd tegen bejaarden op een totaal van 966 feiten (12,2%).

Filip Dewinter: “Het fenomeen van bijzonder jonge daders van criminele feiten is beangstigend. Dat bijna de helft van alle handtassenroven, maar ook van diefstallen met wapenvertoon en diefstallen met geweld door minderjarigen – waarvan een belangrijk deel jonger is dan 15 jaar – wordt gepleegd, legt een hypotheek op de toekomst. Deze ‘kindcriminelen’ van vandaag zijn immers de gangsters van morgen. Wie op zo’n jonge leeftijd inbraken en gewelddaden pleegt, is getekend voor de rest van zijn leven. Gemiddeld worden jaarlijks 1500 jongeren opgepakt voor criminele feiten. 500 tot 600 hiervan zijn 15 jaar of jonger. Daartegenover staat dat 1 op de 10 van de slachtoffers ouder is dan 65 jaar, waarvan ongeveer de helft hoogbejaard is.”

Filip Dewinter: “Hoewel de globale criminaliteit in Antwerpen daalt, blijft het aandeel van de jeugdcriminaliteit in totaal van de criminaliteit al jaren stabiel (10%). Het bestrijden van de jeugdcriminaliteit moet dan ook de prioriteit worden voor de toekomst. Het Vlaams Belang promoot daarom opnieuw het idee van bootcamps waar jongeren met harde hand heropgevoed worden. Ook het feit dat het aantal bejaarden en hoogbejaarden dat slachtoffer wordt van een crimineel feit niet daalt, is zorgwekkend. Hoogbejaarden zijn een bijzondere kwetsbare risicogroep die beter beschermd moet worden. Gezien de vergrijzing van onze samenleving zal – indien geen bijkomende maatregelen worden genomen – de criminaliteit op bejaarden alleen maar toenemen. Omdat wij de zwakkeren in de samenleving extra willen beschermen, pleit het Vlaams Belang voor een strafverzwaring voor criminele feiten gepleegd op bejaarden ouder dan 70 jaar.”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Interview met FDW op ATV over de misdaadcijfers 2015

gepubliceerd op 25 februari 2016 om 18:31

 

42,5 % van Antwerpse gevangenisbevolking is illegaal

gepubliceerd op 11 juni 2015 om 07:38

1 op de 10 van de gevatte daders van criminele feiten in Antwerpen zijn illegalen

Filip Dewinter: “Antwerpen heeft nood aan een actieve opsporing van en een gesloten opvangcentrum voor illegalen.”

Uit cijfers die gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft opgevraagd bij Antwerps burgemeester Bart De Wever en Minister van Justitie Koen Geens, blijkt dat gemiddeld 10% van de in Antwerpen gevatte daders van criminele feiten illegalen zijn. Er werden respectievelijk voor de jaren 2012 tot en met 2014 in totaal 1563, 1728 en 1420 verdachten met een illegale status gevat. Vooral wat drughandel, drugbezit en winkeldiefstal betreft, scoren illegalen hoog. Bijna de helft van alle winkeldiefstallen worden gepleegd door illegalen (606 gevatte illegale daders in 2012, 635 in 2013 en 550 in 2014). Een derde van de in Antwerpen gevatte drugdealers (112 in 2012, 151 in 2013 en 185 in 2014) en een vierde van de druggebruikers (143 in 2012, 159 in 2013 en 120 in 2014) blijken illegalen te zijn.

Het merendeel van de illegale criminelen wordt gevat in het district Antwerpen (cijfers 2014). 82% van de illegale criminelen (1170) wordt gevat in het district Antwerpen; 4% in Borgerhout (58); 4% in Deurne (57); 2,8% in Merksem (40); 2,4% in Hoboken (34) en 1,2% in Wilrijk (18).

Wat het aantal gedetineerden in de Antwerpse gevangenis betreft, blijkt dat 250 van de gedetineerden illegalen zijn (cijfers april 2015). 42,5 % van de Antwerpse gevangenisbevolking (de Antwerpse gevangenis telt momenteel 588 gedetineerden) is dus illegaal in ons land. 64% van het totaal aantal vreemde gevangenen (351 vreemde gedetineerden) in de Antwerpse gevangenis zijn illegalen.

Filip Dewinter: “De cijfers zijn schrijnend. 1 op de 10 van de gevatte daders in Antwerpen is illegaal en 42,5 % van de Antwerpse gevangenisbevolking is illegaal in ons land aanwezig. Een forse daling van de criminaliteit in Antwerpen is mogelijk indien de toestroom aan illegalen beperkt zou worden. Ook een strengere aanpak van de illegalen via een actieve opsporing zou de criminaliteit doen dalen. Concreet stel ik voor om straat- en wijkcontroleacties te organiseren waarbij een straat of wijk met veel illegalen afgezet wordt om vervolgens systematisch van deur tot deur de identiteit van iedereen te controleren. Bovendien moet in Antwerpen snel een apart gesloten opvangcentrum voor illegalen komen. Naar Nederlands voorbeeld kan dit via snelbouw containermodules. Laten we tot slot ook niet vergeten dat de maatschappelijke kost voor het onderhoud van illegalen in de gevangenis enorm is. Met een kost van 130 euro per dag kosten de illegalen in de Antwerpse gevangenis op jaarbasis maar liefst 11.862.500 euro.”

Dewinter pleit ervoor om illegalen maximaal terug te sturen naar hun landen van herkomst en de landen van herkomst te verplichten hen daar hun straf te laten uitzitten. In afwachting van hun repatriëring kunnen illegale gedetineerden – naar Nederlands voorbeeld – opgesloten worden in containergevangenissen, die als tijdelijk opvangcentrum kunnen worden gebruikt.

Als bijlage vindt u een overzicht van het aantal misdrijven in Antwerpen gepleegd door illegalen (inzoomen om te lezen), onderverdeeld naar district en aard van het misdrijf.

Bijlage - Misdrijven gepleegd door illegalen (inzoomen om te lezen)

 

 

591 messentrekkers gevat in Antwerpen in 2013: helft zijn vreemdelingen, 10% is minderjarig

gepubliceerd op 10 november 2014 om 12:21

Filip Dewinter: “Nood aan meer controle- en fouilleeracties op verboden wapendracht!”

In antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Filip Dewinter gaf Antwerps burgemeester Bart De Wever cijfers vrij betreffende  het verboden bezit van steekwapens (messen) in Antwerpen.

Uit het antwoord blijkt dat in het jaar 2013 591 personen betrapt werden met een steekwapen. In maar liefst 61% van de gevallen (363 feiten) gebeurde de vaststelling van de aanwezigheid van een steekwapen naar aanleiding van een crimineel feit. Vaak betrof het een gewapende diefstal (125 feiten), een bedreiging (103 feiten) of een geval van slagen en verwondingen (70 feiten). Slechts in 39% van de gevallen betrof het een loutere vaststelling van een verboden wapendracht zonder dat dit gepaard ging met een ander misdrijf. In de eerste 5 maanden van 2014 gebeurde 66% van de 201 vaststellingen van de aanwezigheid van een steekwapen naar aanleiding van een crimineel feit.
Dewinter peilde ook naar de nationaliteit en de leeftijd van de personen die zich in Antwerpen schuldig maakten aan verboden dracht van messen. In 2013 had 57% van de betrapte messendragers de Belgische nationaliteit. In de eerste 5 maanden van 2014 was dit 49%. Ongeveer de helft van de verboden dracht van messen gebeurt dus door vreemdelingen (niet-Belgen).

79,8% van de Antwerpse bevolking beschikt over de Belgische nationaliteit. 20,2% van de Antwerpse bevolking is vreemdeling (niet-Belg).  Dit maakt duidelijk dat vreemdelingen ongeveer drie maal zo vaak (verboden) messen dragen dan personen met de Belgische nationaliteit.

Wanneer men enkel kijkt naar de misdrijven die werden gepleegd met gebruik van een mes, komt men tot ongeveer dezelfde vaststelling: in 2013 was 48% van de personen die dergelijke misdrijven pleegden vreemdeling, in de eerste 5 maanden van 2014 net de helft (50%).

Wanneer we uitsplitsen naar leeftijd, blijkt dat 10% van de personen die zich in 2013 schuldig maakten aan verboden dracht van messen minderjarig was. In de eerste 5 maanden van 2014 was dit 11%. Wanneer we enkel kijken naar de personen die effectief een misdrijf (diefstal, overval,…) plegen met gebruik van een mes, ligt het aandeel van de minderjarigen hoger. In 2013 werd 14% van de misdrijven met gebruik van een mes gepleegd door minderjarigen, in de eerste 5 maanden van 2014 18%.

Filip Dewinter reageert op de cijfers: “Er kunnen twee belangrijke gevolgen getrokken worden uit deze cijfers: 1.  De meeste vaststellingen van verboden messendracht gebeuren blijkbaar pas naar aanleiding van andere misdrijven: een gewapende diefstal, een overval of een bedreiging met een mes. 2. Bepaalde categorieën van vreemdelingen dragen verhoudingsgewijs duidelijk veel meer messen dan Vlamingen.

Dat messendracht meestal pas wordt vastgesteld als het te laat is – naar aanleiding van een ander misdrijf – toont aan dat er veel te weinig controles plaatsvinden op verboden wapendracht. Ik stel daarom voor dat de politie mensen vaker controleert op verboden wapendracht en ter zake zelfs gerichte fouilleringen uitvoert. Op deze manier kunnen allicht veel andere misdrijven vermeden worden. Men mag bovendien ook niet blind zijn voor het feit dat bepaalde categorieën vreemdelingen zich relatief gezien vaker schuldig maken aan verboden messendracht. Wanneer men een gericht beleid voert tegen verboden wapendracht, mag men hier – uit politiekcorrecte overwegingen – de ogen niet voor sluiten.”

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

Schooljaar 2013-2014: 646 geregistreerde misdrijven in Antwerpse scholen: 3 geregistreerde misdrijven per schooldag

gepubliceerd op 05 november 2014 om 13:43

Anke Van dermeersch: “Vlaams Belang vraagt meer aandacht voor criminaliteitspreventie en burgerschapsopvoeding in het Antwerpse onderwijs.”

3 misdrijven per dag in Antwerpen!

Via een schriftelijke vraag peilde Antwerps gemeenteraadslid Anke Van dermeersch bij burgemeester Bart De Wever naar cijfers met betrekking tot de criminaliteit in de Antwerpse scholen en de initiatieven die genomen worden om te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Uit het antwoord van de burgemeester blijkt dat het Antwerpse onderwijs niet gespaard wordt van criminaliteit. In het schooljaar 2013-2014 vonden er in de scholen in de stad Antwerpen 646 geregistreerde misdrijven plaats.

In deze volgorde was de top 5 van de meest voorkomende misdrijven in de Antwerpse scholen:

1.    Diefstal: 271 feiten (195 gewone diefstallen, 59 fietsdiefstallen, 9 gauwdiefstallen , 3 diefstallen uit een voertuig, 3 huisdiefstallen, 1 gebruiksdiefstal en 1 diefstal met geweld);
2.    Opzettelijke slagen en verwondingen: 113 feiten;
3.    Inbraak: 80 feiten;
4.    Vandalisme: 61 feiten;
5.    Bedreiging: 53 feiten

Opvallend is dat er in het schooljaar 2013-2014 zelfs twee verkrachtingen plaatsvonden in het Antwerpse onderwijs.

De burgemeester lijst in antwoord op de vraag van ons gemeenteraadslid ook de initiatieven op die moeten zorgen voor een veilige schoolomgeving. Zo is er het project “Tweesprong” van de preventiedienst dat jongeren het belang van juiste keuze maken helpt te ontdekken. 820 leerlingen doen er het huidige schooljaar een beroep op. In het kader van het project ‘School aan de beurt’ werken scholen samen met stedelijke diensten om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren. Op 10 sites worden dagelijks of sporadisch schoolspotters ingezet die toezicht moeten houden op leerlingenstromen tussen openbaar vervoer en school. Tot slot zijn er 27 zogenaamde ‘protocolscholen’. Een zogenaamde ‘protocolovereenkomst’ voorziet een samenwerking tussen een aantal scholen, het parket en de stad die secundaire scholen de mogelijkheid geeft feiten – waarvoor geen tussenkomst via 101 nodig is – snel te melden aan het parket en waarbij het parket ook feedback geeft aan de scholen met betrekking tot de opvolging van het dossier.

Anke Van dermeersch: “Uit de cijfers blijkt dat er per schooldag drie criminele feiten geregistreerd worden in onze Antwerpse scholen. Dit is allicht slechts het topje van de ijsberg. Veel feiten worden onder de mat geveegd uit schrik voor de reputatie van de school. De initiatieven die genomen worden zijn zeker nobel, maar volgens mij nog al teveel een druppel op een hete plaat. Het Antwerpse secundair onderwijs telt in totaal 85 scholen en 33.000 leerlingen. Wanneer ik dan vaststel dat er slechts 27 protocolscholen zijn en er dit jaar nauwelijks 820 leerlingen gevat worden door het project “Tweesprong”, dan vind ik dit nogal mager. Het onderwijs is volgens mij de aangewezen plek om aan criminaliteitspreventie en burgerschapsopvoeding te doen. Het Vlaams Belang vraagt dan ook aan het stadsbestuur om hier veel meer in te investeren. Elke euro die hierin wordt geïnvesteerd, wordt mijns inziens dubbel en dik terugverdiend.”

 

Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke Vlaams Belang Antwerpen