NICE, BRUSSEL, PARIJS…: IT’S THE ISLAM STUPID!

gepubliceerd op 16 juli 2016 om 12:18

We zijn weer vertrokken voor minuten van stilte, #JeSuisCharlie #PrayForNice en andere hashtags, voor bloemen en kaarsen, voor stille marsen en knuffelsessies… Therapeutisch is het zeker en het hoort ongetwijfeld bij het verwerkings- en rouwproces maar het toont vooral de machteloosheid en het onvermogen aan van onze Europese samenleving die radeloos en vooral hulpeloos toekijkt hoe de massa-immigratie en de daaropvolgende multiculturalisering en islamisering Europa hebben herschapen tot een bloedig slagveld.

Europa is door de immigratie- en vluchtelingeninvasie het verlengstuk van het Midden-Oosten geworden. Wanneer het tegenwoordig regent in Irak, Marokko, Libanon, Syrië, Turkije of Israël druppelt het bij ons. Samen met hun bewoners en hun religie importeerden we ook hun conflicten en problemen en die zijn quasi ontelbaar…

De massieve intocht van moslims in Europa heeft er tevens voor gezorgd dat we de islamitische erfvijand na eeuwen van bloedige oorlogen opnieuw – zonder slag of stoot – als vijfde kolonne hebben binnengehaald. De moslim weigeren te integreren en de islamisering en de daarmee gepaard gaande ‘radicalisering’ voltrekt zich in snel tempo.

Als gevolg worden we steeds verder meegezogen in een spiraal van blinde terreur en geweld. Als deze explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.

 

Islam-negationisme

De truck-jihad aanslag in Nice leidde opnieuw tot een voorspelbaar scenario in media en politiek. Grote verontwaardiging en emotie, stoere maar inhoudsloze verklaringen, relativeren en politiek-correct duiden en overgaan tot de orde van de dag… De oplossing van de traditionele partijen is er één van ontkenning en machteloosheid: deelneming betuigen met de slachtoffers en krokodillentranen plengen; vooral niet ingaan op de motieven van de dader(s); als het kan verwarring en onduidelijkheid zaaien over de dader(s) in termen van (‘Hij was depressief, werkloos, verward, gek…’); stoere maar in feite nietszeggende verklaringen afleggen in de trant van ‘De democratie zal overwinnen’; beklemtonen dat de aanslag niks met de islam te maken heeft; ‘krachtige’ opkuismaatregelen aankondigen; zeggen dat we niet mogen toegeven aan haat en blinde terreur (nooit de islam noemen en blijven beklemtonen dat het extremisme van beide kanten komt)… en uiteindelijk ‘business as usual’.

Het uitgangspunt van dit scenario is dat het allemaal wel vanzelf goed komt wanneer we de islam en de multicultuur nog uitdrukkelijker omarmen. Ik heb echter slecht nieuws voor de multiculturalisten: het komt niet goed… Het fundamentele debat over de islam uit de weg gaan en blijven beweren dat de islam een religie van vrede en verdraagzaamheid is, is zoals het orkest van de Titanic dat verder speelt terwijl de boot zinkt. De Europese bevolking heeft ondertussen wel genoeg van de holle praatjes van politici en de verhullende, halfzachte analyses en commentaren van journalisten. Het islam-negationisme wordt door de bevolking niet meer gepikt.

 

‘Moordende truck’ of ‘Truck-jihad’?

‘Moordende truck trekt dodelijk spoor door Nice’ was een van de titels op de voorpagina van een krant. Geen verwijzing naar de dader of zijn motieven. Zelfs niet eens een verwijzing naar het feit dat het een terreuraanslag betrof… Wie enkel de titel zou hebben gelezen, dacht misschien dat het om een spectaculair verkeersongeval ging. Het is alsof de truck een abstract voorwerp is, een machine die doodt en moordt maar ook niet meer dan dat. Nochtans is de ‘moordende truck’ geen nieuw gegeven. Het Al Qaida-tijdschrift ‘Inspire’ publiceerde reeds in 2010 een uitvoerige handleiding met technische details en een modus operandi voor een ‘Truck-jihad’ aanslag. Daarin wordt de ‘Ultimate Mowing Machine’ aangeprezen als het ultieme wapen om dood en terreur te zaaien en zoveel mogelijk slachtoffers te maken. ‘A truck- jihad- operation should be considered a martyrdom-operation. It’s a one-way road. You keep on fighting until you achieve martyrdom. You start out your day in this world, and by the end of it, you are with Allah.’

 

Zero moslim-immigratie = zero terreuraanslagen

De huidige struisvogelpolitiek die zich beperkt tot loutere maatregelen van openbare orde zijn ontoereikend. Zolang politiek en media niet durven erkennen dat immigratie, islamisering en terreur onverbrekelijk met mekaar verbonden zijn, zal de staat van beleg blijven duren. Hoe is het mogelijk dat in landen zoals Hongarije, Polen en Slovakije zelfs na de aanslagen in Parijs, Brussel en Nice het dreigingsniveau op 0 wordt gehandhaafd? Het antwoord is simpel: Zero moslim- immigratie = Zero terreuraanslagen. Inderdaad, de islam is verantwoordelijk voor het klimaat van haat, religieuze confrontatie en geweld. De jihad is immers onlosmakelijk verbonden met de islam. De Koran is met zijn 164 jihadverzen het militair oorlogshandboek van de islam. Door de islam te vergoelijken en proberen te paaien, door de islam te erkennen en te subsidiëren, bereiken we het omgekeerde van wat we willen. Immers, wie de islam zaait, zal de jihad en vele slachtoffers oogsten.

 

Islam creëert situatie van permanent conflict

De Koran ‘updaten’, een zgn ‘verlichte’ en Europese islam creëeren, is naïef en gedoemd om te mislukken. De essentie van de islam bestaat erin om de wereld op te delen in ‘goed’ en ‘kwaad’. Ofwel is men moslim, ofwel ‘kafir’. Ofwel is men ‘halal’, ofwel ‘haram’. In de ‘Dar-al-islam’ (land van de islam) is er vrede, geluk en voorspoed voor de moslims; in de ‘Dar-al-harb’ (land van de oorlog) is er alleen geweld, haat en strijd voor de kafirs, de ongelovigen. De islam creëert zo een toestand van permanent conflict tussen moslims en ongelovigen. Van tolerantie en samenleven is geen sprake; van apartheid en confrontatie des te meer…

 

Immigratie, islam en terreur zijn onlosmakelijk verbonden

De massa-immigratie en de multicultuur zijn verantwoordelijk voor het importeren van deze haatideologie in Europa. Diegenen die de vijand binnen de muren hebben gehaald, die het paard van Troje hebben binnengerold, zijn nu stomverbaasd dat ze de geest niet meer in de fles krijgen. De aanslagen zijn overigens het zoveelste bewijs van het failliet van de multicultuur. Een volk, een natie, een land, een beschaving heeft een gemeenschappelijk referentiekader van gedeelde waarden en normen nodig gebaseerd op één gemeenschappelijke cultuur en identiteit. De islam staat volledig haaks op alles waar Europa voor staat. De islam hier op gelijke voet behandelen als onze eigen beschaving staat gelijk met het plegen van culturele zelfmoord. Door de islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa misschien wel de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf….

 

Kiezen of delen…

Naast het sluiten van de Europese grenzen voor moslimimmigranten en andere strenge immigratie- en veiligheidsmaatregelen moet Europa verder onheil afwenden door – nu het nog kan – de islamisering (en nog belangrijker) de islam terug te dringen. Een godsdienst officieel verbieden heeft geen zin en creëert alleen maar een omgekeerd effect. Een gevaarlijke ideologie niet meer faciliteren, subsidiëren en erkennen, kan wel. De islam aan banden leggen, betekent geen inbreuk op de godsdienstvrijheid. Het is een vorm van wettige zelfverdediging! Wat vooral moet gebeuren, is het scheiden van het kaf van het koren… Legaal in Europa verblijvende moslims moeten kiezen of delen. Zij moeten de sharia afwijzen, de scheiding van kerk en staat, de democratie, de vrije meningsuiting en de gelijkheid tussen man en vrouw aanvaarden en in de praktijk brengen; zij moeten zich neerleggen bij en aanvaarden dat de seculiere wetten primeren op de religieuze wetten. Dat alles moet samengevat worden in een verklaring die moet ondertekend en nageleefd worden door iedere moslim. Wie dat niet doet of wil gaat er onverbiddelijk uit.

 

In plaats van rondjes te blijven draaien, moeten we durven kiezen voor de afslag… De-islamiseren is de boodschap.

 

Filip Dewinter

 

 

 

 

 

 

 

 


Kernwoorden: , , , , ,