Lees hier de tussenkomst van FDW nav de begrotingsbesprekingen in Antwerpen

gepubliceerd op 27 november 2017 om 21:02

Tussenkomst begrotingsdebat stad Antwerpen 27/11/2017

Filip Dewinter, fractieleider Vlaams Belang

 

Mijnheer de Burgemeester,

Collega’s,

Terwijl de linkse oppositie een vuile partijpolitieke oorlog uitvecht met de meerderheid proberen wij ons vanavond te concentreren op datgene de Antwerpenaren echt interesseert. Het moddergevecht tussen SP.a, Groen, PvdA en de meerderheid bevuilt ondertussen alle betrokken partijen. De hypocrisie viert overigens hoogtij. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. De SP.a heeft ondertussen de boemerang al in eigen gezicht gekregen. Groen wast zogezegd witter dan wit. Maar hoe zit het dan met oa de aanwezigheid van Groen collega Freya Piryns op het tuinfeest van Land Invest kopman Eric Van der Paal in mei 2016 bij hem thuis in Schoten?

Vooraleer dieper in te gaan op een aantal belangrijke uitdagingen van onze stad wil ik eerst enkele opmerkingen over de technische kant van deze begroting ter sprake brengen.

  • Een belangrijke vaststelling is dat onze gemeenteraad alsmaar minder greep heeft op de stedelijke begroting. Ook dit jaar gaat meer dan 50% van de uitgaven naar de zogenaamde “overdrachten” namelijk onderwijs, OCMW, Digipolis, politie, brandweer en ettelijke tientallen zogenaamde verzelfstandigde bedrijven, vzw’s, enz…
  • Antwerpen is alsmaar meer aangewezen op de toelage uit het gemeentefonds (€683 miljoen). In 2000 vormde deze toelage 40% van de begrotingsinkomsten. In 2014 was dat al 45% en in 2019 zal dat meer dan 50% zijn. Dit alles is het gevolg van stijgende kosten en dalende inkomsten. We komen hier straks uitgebreid op terug.
  • Het resultaat op kasbasis (in mensentaal: het geld dat overblijft nadat kosten en schulden betaald zijn) daalt jaar na jaar. In 2014 bedroeg het resultaat op kasbasis nog 26 miljoen Euro; in 2018 zal dit 5,2 miljoen Euro zijn en in 2022 blijft er nog welgeteld 480.750 Euro over. De volgende ploeg zal het met een aalmoes moeten doen. Kortom, u hypothekeert de toekomst van onze stad.
  • De realisatiegraad van de investeringen is en blijft ondermaats. Verschillende geplande grote projecten komen er niet en andere worden alsmaar uitgesteld.

 

Mijnheer de Burgemeester,

Collega’s,

Antwerpen is ziek. De symptomen zijn gekend: extreme verkeersconstipatie, een armoede- en werkloosheidsontsteking, oikofobie (angst voor de eigen identiteit), een multicultureel infarct, een beklemmend onveiligheidsgevoel en een islamkanker er bovenop. In hoeverre de patiënt hier ooit nog kan van herstellen is zeer de vraag. Zeker wanneer blijkt dat de behandelende N-VA, CD&V en VLD-dokters weigeren  –  omwille van een politiek correcte pathologie en ideologische therapeutische hardnekkigheid – de juiste diagnose te stellen en wanneer daar bovenop blijkt dat de ernstig zieke patiënt nauwelijks centen heeft om de dure therapie te betalen.  

Laat ons beginnen met hetgeen Antwerpen in de voorbije week in de ban hield: de verkeersconstipatie. Bovenop de traditionele eindeloze files veroorzaakt door ongecoördineerde wegenwerken werden we geconfronteerd met de siliconenfiles en zelfs met een falend openbaar vervoer omwille van – u raadt het nooit – vallende bladeren. Het minste incident (vrachtwagen verliest zijn lading, verkeersongeval, een of andere manifestatie,…) in Antwerpen is voldoende om de verkeerschaos compleet te maken. Urenlange files met heel veel frustratie, economische schade en imagoverlies zijn hiervan het gevolg. De meerderheidspartijen hopen dat er bij de Antwerpenaren een vorm van gewenning zal optreden maar uit wat ik hoor, vrees dat vooral de frustratie toeneemt. Men heeft de mobiliteitsproblemen gigantisch onderschat, onvoldoende flankerende maatregelen genomen en slecht gecommuniceerd met als gevolg dat de chaos nauwelijks te overzien is. Het verkeersimmobilisme verlamt onze stad niet alleen voor wat betreft de toegankelijkheid van Antwerpen maar ook steeds meer voor wat de economische leefbaarheid van onze stad aangaat.

Mijnheer de Burgemeester,

Collega’s,

Half juli verscheen wellicht het meest interessante maar ook het meest verontrustende rapport omtrent de financiële, economische maatschappelijke en demografische situatie van onze stad. Het betrof een studie van de ING omtrent de evolutie van de fiscale ontvangsten van de steden en gemeenten in ons land in relatie tot de demografische omstandigheden. Uit deze studie blijkt dat de sterke Antwerpse bevolkingsgroei geen fiscale meerwaarde biedt maar vooral leidt tot meer uitgaven. Kortom Antwerpen kan de bevolkingsgroei fiscaal niet aan. Daar zijn twee redenen voor volgens de ING-studie:  de vergrijzing van de autochtone bevolking gecombineerd met een “witte vlucht” en het feit dat de voornamelijk allochtone bevolkingsgroei “niet kwaliteitsvol” is. Ik vind dat mooi uitgedrukt “niet kwaliteitsvol”.

 In de praktijk komt het erop neer dat er een buitenproportioneel aandeel is van vooral vreemdelingen met een laag inkomen,  werkloosheidsuitkeringen, een leefloon of helemaal geen inkomen wanneer het illegalen en asielzoekers betreft . Al deze figuren dragen weinig of niets bij aan de belastingontvangsten maar kosten wel handenvol geld aan allerhande faciliteiten en diensten die met belastinggeld worden betaald. Vorig jaar kwamen er in Antwerpen 33.669 mensen bij en verlieten er 32.010 de stad. Van de personen die zich hier vestigende zijn slechts 12.000 van hen autochtonen, al de rest zijn allochtonen waarvan meer dan 12.000 vreemdelingen van buiten de EU. Een stijging trouwens van 38% op 3 jaar tijd. Daartegenover staat “de witte vlucht”. De helft van de stadsverlaters zijn autochtonen. Jaarlijks verlaten er overigens 3.000 autochtonen meer de stad dan er bijkomen. Kortom de omvolking – de vervanging van de autochtone Vlaamse Antwerpenaren door steeds meer allochtone islamistische vreemdelingen – zorgt ervoor dat de Vlaamse Antwerpenaren binnenkort een minderheid in hun eigen stad zullen zijn.

De evolutie van de gekleurde intocht gecombineerd met een witte vlucht zorgt tevens voor een krimpend financieel draagvlak en voor alsmaar meer problemen.  De capaciteitsproblemen in de kinderopvang, het onderwijs, de sociale huisvestingen, de zorgsector zijn quasi volledig te wijten aan de immigratie-invasie richting Antwerpen. Het aantal leefloners (van 7.620 in 2013 naar10.055 in 2016)  en werklozen (33.925 in 2013 naar 16.176 in 2016) stijgt in Antwerpen jaar na jaar. Het is allang overigens geen geheim meer dat Antwerpen procentueel tweemaal zoveel werklozen telt als de rest van Vlaanderen.

Men zou er mogen vanuit gaan dat een rechts stadsbestuur na 60 jaar socialisme deze noodlottige spiraal zou doorbreken en omkeren. Niets is echter minder waar, integendeel! Tijdens uw bewind, mijnheer de burgemeester, dames en heren van de N-VA, CD&V, VLD-meerderheid, gaat het van kwaad naar erger. De immigratietoevloed neemt hand in hand met de witte vlucht stelselmatig toe.

 

Mijnheer de Burgemeester,

Collega’s,

De toename van alsmaar meer vreemdelingen in Antwerpen zorgt voor een verdere multiculturalisering van onze stad met alle problemen vandien. In sneltempo importeren we allerlei conflicten van elders die nu hier uitgevochten worden. Van de Marokkaanse drugmaffia in Borgerhout tot de rellen tussen Koerden en Turken in Antwerpen-Zuid, van de tegenstellingen tussen Soenieten en Sjiieten tot en met de bendeoorlogen tussen rivaliserende buitenlandse maffia-organisaties… Het houdt niet meer op. Multicul is vooral multiambras geworden. De diversiteit leidt niet tot multiculturele verrijking maar tot culturele verschraling en tot de import van conflicten en problemen. Dat hoeft niet te verwonderen want wie de derde wereld importeert, wordt de derde wereld.

Daarenboven worden we geconfronteerd met de islamisering van onze stad. Antwerpen telt nu 62 moskeeën en in de Seefhoek komt binnenkort in wat nu nog een postgebouw is een gigantisch islamitisch cultureel centrum annex moskee van 3.800 m² groot. Met de inplanting van deze mega-moskee die in het verkiezingsjaar 2018 zal geopend worden, wordt Antwerpen-Noord definitief ingelijfd door het islamitisch kalifaat. Dit alles leidt ertoe dat de Antwerpenaar ondanks dalende criminaliteitscijfers zich onveiliger voelt dan ooit. Veiligheid heeft immers niet alleen te maken met dalende of stijgende criminaliteitscijfers maar ook met het zich geborgen voelen in een culturele omgeving die men herkent en vertrouwt. Kortom een culturele en maatschappelijke omgeving die zijn oorsprong vindt in onze Europese beschaving en niet geënt is op islamitische waarden en normen die haaks staan op onze beschaving. Het feit dat onze manier van leven in hele Antwerpse stadswijken geen evidentie meer is maar een uitzondering bedreigt meer dan ooit de culturele, maatschappelijke en sociale veiligheid van de autochtone Antwerpenaar.

Mijnheer de Burgemeester,

Als er niet dringend ingegrepen wordt dan blijft er voor het zieke Antwerpen alleen nog palliatieve zorgen over. De vijandelijke overname van onze stad moet stoppen. U had ommekeer beloofd maar u heeft meer van hetzelfde gebracht. U hebt zich beperkt tot het snoeien van de takken van de boom maar aan de wortels hebt u niet geraakt. Daarom zullen wij deze begroting niet goedkeuren.