“Kamerdebat” Nieuwkomersverklaring: wij hebben geen nieuwkomers nodig en dus ook geen nieuwkomersverklaring maar wel een immigratiestop!

gepubliceerd op 24 november 2016 om 18:11

Tussenkomst van Filip Dewinter mbt wetsontwerp tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (nieuwkomersverklaring).

 

 

Mijnheer de staatssecretaris,

 

Ik heb vandaag gehoord dat dit wetsontwerp een mijlpaal is in het vreemdelingenbeleid, dat dit wetsontwerp ook een ommekeer betekent omwille van het simpele feit dat voor de eerste keer een verklaring met een aantal voorwaarden aan de verblijfsvergunning gekoppeld wordt.

 

We kunnen wat dit wetsontwerp betreft over punten en de komma’s discussiëren. Laten we dat misschien eerst doen. Het is hier al verschillende keren gezegd, slechts een beperkt deel van de nieuwkomers zal ze ondertekenen. Mensen met een Turkse nationaliteit niet, asielzoekers niet, gezinsherenigers evenmin. Er zijn discussiemogelijkheden over de sanctionering. Voldoen die of niet? De sanctionering is nogal vaag en u schijnt een groot gezag te worden toebedeeld om de sanctie al dan niet uit te vaardigen. Het feit dat de naleving als dusdanig niet echt gekoppeld wordt aan  duidelijke voorwaarden zal misschien leiden tot een gebrekkige sanctionering, dat zullen we moeten afwachten.

 

Er is tevens de discussie over de tekst van de nieuwkomersverklaring. Als er de komende maanden, misschien zelfs de komende jaren, één probleem zal rijzen dan is dat natuurlijk het vinden van een consensus over de tekst van de nieuwkomersverklaring. U streeft – wat ik begrijp, ik zou dat ook doen – naar een nieuwkomersverklaring die niet asymmetrisch is, die gelijk moet zijn in de verschillende Gemeenschappen. Indien dat niet het geval zou zijn, dan is die nieuwkomersverklaring bij voorbaat ten dode opgeschreven. Bij de minste betwisting zal de nieuwkomer gelijk krijgen voor de rechtbank indien hij ooit afgewezen zou worden op basis van het niet naleven van de nieuwkomersverklaring door u of uw administratie omwille van het simpele feit dat er in hetzelfde land twee aparte verklaringen zijn, wat automatisch zal leiden tot een schorsing van uw beslissing in verband met de  niet-verlening van de verblijfsvergunning op basis van het niet-naleven van de nieuwkomersverklaring.

 

Los van het debat over de sanctionering, los van het verhaal over de tekst van de nieuwkomersverklaring, los van de debatten die men kan voeren over wie er ondertekent, is er nog  één onderwerp dat ik bij wijze van inleiding kort even wil aanraken. Dat is het feit dat het hele verhaal natuurlijk geen terugwerkende kracht heeft. Het gaat hier alleen over nieuwkomers. Ik weet het wel. Ons land telt jaarlijks ongeveer 120 000 nieuwe vreemdelingen waarvan iets rond de helft niet EU-vreemdelingen zijn. Ik denk dat minder dan de helft daarvan uiteindelijk die nieuwkomersverklaring zal moeten tekenen? Maar wat met al diegenen die hier al zijn? Moeten zij geen verklaring ondertekenen? Honderdduizenden vreemdelingen verblijven in ons land zonder zich te hebben geïntegreerd. Dat hebben de recente feiten van radicalisering en dergelijke maar al te duidelijk bewezen.

 

Maar, mijnheer de staatssecretaris, collega’s, wat voor mij veel essentiëler is dan deze detailkritiek is het essentiële debat: hebben we feitelijk een nieuwkomersverklaring nodig? Dat is de essentie van het debat. Mijn antwoord is: nee, we hebben dat niet nodig. We hebben geen nieuwkomersverklaring nodig omdat we geen nieuwkomers meer nodig hebben. Dat moet het essentiële uitgangspunt zijn. We moeten ook gaan voor een immigratiestop. Dat moeten we naar voor schuiven in plaats van een nieuwkomersverklaring. Een nieuwkomersverklaring betekent dat men zich neerlegt bij de omstandigheden, het betekent dat men zich neerlegt bij de immigratie-invasie, het betekent dat men zich neerlegt bij de permanente toevloed van vreemdelingen naar ons land.

 

Ik zeg: vol is vol. Ik zeg: genoeg is genoeg. Ik zeg dat de grenzen dicht moeten en dat wij er moeten voor zorgen dat er geen nieuwe vreemdelingen, geen nieuwkomers meer naar ons land komen.

 

Ik heb mevrouw De Coninck gehoord en ik kan haar voor een keer, une fois n’est pas coutume, gelijk geven. Ik vrees dat iedereen die verklaring zal ondertekenen, voor zover ze al weten wat ze ondertekenen, al was het maar omdat ze hier willen blijven. Daar wringt natuurlijk het schoentje.

 

Daarom denk ik dat wij op een andere snaar moeten tokkelen, met name de snaar van de immigratiestop en niet de snaar van de twijfelachtige poging tot integratie van steeds meer vreemdelingen omdat er zijn er te veel. De reden waarom ze niet integreren ligt overigens voor de hand:  waarom zou men zich nog integreren in wijken waar nu al meer dan 60 tot 70 % moslims en niet-Europese vreemdelingen aanwezig zijn? Het is onze autochtone bevolking die zich integreert in de vreemdelingengemeenschap. Het zijn de Vlamingen, de Walen en de Brusselaars die zich integreren in de islamitische gemeenschappen in plaats van omgekeerd.

 

Tot slot nog een laatste belangrijke opmerking, mijnheer de staatssecretaris. In uw wetsontwerp en in de voorwaarden voor de integratiecriteria die u naar voren schuift, mis ik één woord, het probleem van heel veel ellende op het vlak van migratie, multicultuur en immigratieproblematiek, een vijfletterwoord: islam. Waarom wordt in deze nieuwkomersverklaring het fundamentele probleem niet bij naam genoemd? Durft u het niet? Mag u het niet? Of kunt u het niet? Het laatste geloof ik niet. U kunt het zeker. U mag het niet. U wilt het wel, maar u mag het niet van uw coalitiepartners terwijl u bijzonder goed weet dat daar het schoentje wringt.

 

Zolang we over de islam als dusdanig niet durven spreken in de nieuwkomersverklaring en er het afwijzen van niet als één van de integratiecriteria naar voor schuiven, zal het nooit lukken. Dan vrees ik dat deze nieuwkomersverklaring een lege doos zal blijken te zijn.

 

Iedere moslim moet uitdrukkelijk afstand nemen van de sharia, de jihad en de ondemocratische vrouwonvriendelijke en gewelddadige passages in de koran afweren. We moeten in de nieuwkomersverklaring uitdrukkelijk durven neer te schrijven dat men als moslim akkoord moet gaan met het schrappen van alle passussen in de Koran die ingaan tegen de scheiding van kerk en staat, alle passussen uit de Koran die de gelijkheid van man en vrouw in het gedrang brengen of in vraag stellen, alle passussen in de Koran die vijandigheid inhouden ten aanzien van ongelovigen, andersdenkenden, anders geaarden en vrouwen. We moeten in de nieuwkomersverklaring en in de integratievoorwaarden inschrijven dat diegenen die hier een verblijfsvergunning willen, de sharia moeten verwerpen. We moeten in de integratiecriteria inschrijven dat alle passussen in de Koran die in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid en de universele verklaring van de rechten van de mens, moeten worden verworpen. In feite moeten we de helft van de Koran uit dat vermaledijde boek scheuren. Indien we dat niet doen, indien we de moslims die in dichte drommen naar hier komen, daar niet toe verplichten, dan is deze nieuwkomersverklaring een maat voor niks.

 

Ik ben het volmondig eens met mijn goede collega en vriend uit Nederland, Geert Wilders, die terecht stelt dat het hele probleem van integratie en multicultuur gereduceerd kan worden tot de onwil van de islam om integratie toe te laten. Hij stelt terecht dat we, indien we de islam niet aanpakken, beteugelen en inperken, nooit in staat zullen zijn om de ontelbare nieuwkomers die er al zijn en die er nog bijkomen, in te passen en te assimileren in onze Europese samenleving.

 

De islam en Europa zullen niet en nooit kunnen samengaan, zullen niet en nooit compatibel kunnen zijn, omdat de islam en Europa elkaars tegengestelden zijn, dat altijd zijn geweest en dat ook, tot spijt van de naïevelingen die dat benijden en tegenspreken, nooit zullen zijn in de toekomst.

 

Daarom, mijnheer de staatssecretaris, wil ik u toch nogmaals aansporen om deze problematiek niet onder de mat te vegen en niet te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

 

Ik wil, ondanks mijn scherpe kritiek en mijn politiek incorrecte analyse, toch mild zijn. Ik kondig u aan dat wij ons zullen onthouden, omdat elke kleine stap voorwaarts en elke minimale verstrenging van de vreemdelingenwet beter is dan geen verstrenging, beter is dan stilstand of versoepeling, zoals we dat in het verleden helaas al te vaak hebben meegemaakt.

 

Onze kritiek is echter te fundamenteel om dit goed te keuren. Zij gaat verder dan de detailopmerkingen die ik hier heb gehoord. De belangrijkste opmerking is dat het debat over de islam niet wordt gevoerd, dat de voorwaarden tot integratie niet worden gekoppeld aan het afwijzen van de totalitaire, onverdraagzame en sectaire islam.

 

Daaraan voeg ik toe dat de optie die u neemt, niet de onze is. Uw invalshoek is niet de onze. We moeten niet gaan voor meer immigratie en voor meer nieuwkomers, maar voor minder, minder, minder: minder immigranten, minder nieuwkomers en minder allochtonen. Dat kan enkel door een immigratiestop tot stand te brengen. Dan hebben we geen nieuwkomersverklaring meer nodig omdat we ook geen nieuwkomers meer zullen hebben. Ik dank u voor uw aandacht.

 

 

 

 


Kernwoorden: , ,