Parlement

“Kamerdebat” Nieuwkomersverklaring: wij hebben geen nieuwkomers nodig en dus ook geen nieuwkomersverklaring maar wel een immigratiestop!

gepubliceerd op 24 november 2016 om 18:11

Tussenkomst van Filip Dewinter mbt wetsontwerp tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (nieuwkomersverklaring).

 

 

Mijnheer de staatssecretaris,

 

Ik heb vandaag gehoord dat dit wetsontwerp een mijlpaal is in het vreemdelingenbeleid, dat dit wetsontwerp ook een ommekeer betekent omwille van het simpele feit dat voor de eerste keer een verklaring met een aantal voorwaarden aan de verblijfsvergunning gekoppeld wordt.

 

We kunnen wat dit wetsontwerp betreft over punten en de komma’s discussiëren. Laten we dat misschien eerst doen. Het is hier al verschillende keren gezegd, slechts een beperkt deel van de nieuwkomers zal ze ondertekenen. Mensen met een Turkse nationaliteit niet, asielzoekers niet, gezinsherenigers evenmin. Er zijn discussiemogelijkheden over de sanctionering. Voldoen die of niet? De sanctionering is nogal vaag en u schijnt een groot gezag te worden toebedeeld om de sanctie al dan niet uit te vaardigen. Het feit dat de naleving als dusdanig niet echt gekoppeld wordt aan  duidelijke voorwaarden zal misschien leiden tot een gebrekkige sanctionering, dat zullen we moeten afwachten.

 

Er is tevens de discussie over de tekst van de nieuwkomersverklaring. Als er de komende maanden, misschien zelfs de komende jaren, één probleem zal rijzen dan is dat natuurlijk het vinden van een consensus over de tekst van de nieuwkomersverklaring. U streeft – wat ik begrijp, ik zou dat ook doen – naar een nieuwkomersverklaring die niet asymmetrisch is, die gelijk moet zijn in de verschillende Gemeenschappen. Indien dat niet het geval zou zijn, dan is die nieuwkomersverklaring bij voorbaat ten dode opgeschreven. Bij de minste betwisting zal de nieuwkomer gelijk krijgen voor de rechtbank indien hij ooit afgewezen zou worden op basis van het niet naleven van de nieuwkomersverklaring door u of uw administratie omwille van het simpele feit dat er in hetzelfde land twee aparte verklaringen zijn, wat automatisch zal leiden tot een schorsing van uw beslissing in verband met de  niet-verlening van de verblijfsvergunning op basis van het niet-naleven van de nieuwkomersverklaring.

 

Los van het debat over de sanctionering, los van het verhaal over de tekst van de nieuwkomersverklaring, los van de debatten die men kan voeren over wie er ondertekent, is er nog  één onderwerp dat ik bij wijze van inleiding kort even wil aanraken. Dat is het feit dat het hele verhaal natuurlijk geen terugwerkende kracht heeft. Het gaat hier alleen over nieuwkomers. Ik weet het wel. Ons land telt jaarlijks ongeveer 120 000 nieuwe vreemdelingen waarvan iets rond de helft niet EU-vreemdelingen zijn. Ik denk dat minder dan de helft daarvan uiteindelijk die nieuwkomersverklaring zal moeten tekenen? Maar wat met al diegenen die hier al zijn? Moeten zij geen verklaring ondertekenen? Honderdduizenden vreemdelingen verblijven in ons land zonder zich te hebben geïntegreerd. Dat hebben de recente feiten van radicalisering en dergelijke maar al te duidelijk bewezen.

 

Maar, mijnheer de staatssecretaris, collega’s, wat voor mij veel essentiëler is dan deze detailkritiek is het essentiële debat: hebben we feitelijk een nieuwkomersverklaring nodig? Dat is de essentie van het debat. Mijn antwoord is: nee, we hebben dat niet nodig. We hebben geen nieuwkomersverklaring nodig omdat we geen nieuwkomers meer nodig hebben. Dat moet het essentiële uitgangspunt zijn. We moeten ook gaan voor een immigratiestop. Dat moeten we naar voor schuiven in plaats van een nieuwkomersverklaring. Een nieuwkomersverklaring betekent dat men zich neerlegt bij de omstandigheden, het betekent dat men zich neerlegt bij de immigratie-invasie, het betekent dat men zich neerlegt bij de permanente toevloed van vreemdelingen naar ons land.

 

Ik zeg: vol is vol. Ik zeg: genoeg is genoeg. Ik zeg dat de grenzen dicht moeten en dat wij er moeten voor zorgen dat er geen nieuwe vreemdelingen, geen nieuwkomers meer naar ons land komen.

 

Ik heb mevrouw De Coninck gehoord en ik kan haar voor een keer, une fois n’est pas coutume, gelijk geven. Ik vrees dat iedereen die verklaring zal ondertekenen, voor zover ze al weten wat ze ondertekenen, al was het maar omdat ze hier willen blijven. Daar wringt natuurlijk het schoentje.

 

Daarom denk ik dat wij op een andere snaar moeten tokkelen, met name de snaar van de immigratiestop en niet de snaar van de twijfelachtige poging tot integratie van steeds meer vreemdelingen omdat er zijn er te veel. De reden waarom ze niet integreren ligt overigens voor de hand:  waarom zou men zich nog integreren in wijken waar nu al meer dan 60 tot 70 % moslims en niet-Europese vreemdelingen aanwezig zijn? Het is onze autochtone bevolking die zich integreert in de vreemdelingengemeenschap. Het zijn de Vlamingen, de Walen en de Brusselaars die zich integreren in de islamitische gemeenschappen in plaats van omgekeerd.

 

Tot slot nog een laatste belangrijke opmerking, mijnheer de staatssecretaris. In uw wetsontwerp en in de voorwaarden voor de integratiecriteria die u naar voren schuift, mis ik één woord, het probleem van heel veel ellende op het vlak van migratie, multicultuur en immigratieproblematiek, een vijfletterwoord: islam. Waarom wordt in deze nieuwkomersverklaring het fundamentele probleem niet bij naam genoemd? Durft u het niet? Mag u het niet? Of kunt u het niet? Het laatste geloof ik niet. U kunt het zeker. U mag het niet. U wilt het wel, maar u mag het niet van uw coalitiepartners terwijl u bijzonder goed weet dat daar het schoentje wringt.

 

Zolang we over de islam als dusdanig niet durven spreken in de nieuwkomersverklaring en er het afwijzen van niet als één van de integratiecriteria naar voor schuiven, zal het nooit lukken. Dan vrees ik dat deze nieuwkomersverklaring een lege doos zal blijken te zijn.

 

Iedere moslim moet uitdrukkelijk afstand nemen van de sharia, de jihad en de ondemocratische vrouwonvriendelijke en gewelddadige passages in de koran afweren. We moeten in de nieuwkomersverklaring uitdrukkelijk durven neer te schrijven dat men als moslim akkoord moet gaan met het schrappen van alle passussen in de Koran die ingaan tegen de scheiding van kerk en staat, alle passussen uit de Koran die de gelijkheid van man en vrouw in het gedrang brengen of in vraag stellen, alle passussen in de Koran die vijandigheid inhouden ten aanzien van ongelovigen, andersdenkenden, anders geaarden en vrouwen. We moeten in de nieuwkomersverklaring en in de integratievoorwaarden inschrijven dat diegenen die hier een verblijfsvergunning willen, de sharia moeten verwerpen. We moeten in de integratiecriteria inschrijven dat alle passussen in de Koran die in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid en de universele verklaring van de rechten van de mens, moeten worden verworpen. In feite moeten we de helft van de Koran uit dat vermaledijde boek scheuren. Indien we dat niet doen, indien we de moslims die in dichte drommen naar hier komen, daar niet toe verplichten, dan is deze nieuwkomersverklaring een maat voor niks.

 

Ik ben het volmondig eens met mijn goede collega en vriend uit Nederland, Geert Wilders, die terecht stelt dat het hele probleem van integratie en multicultuur gereduceerd kan worden tot de onwil van de islam om integratie toe te laten. Hij stelt terecht dat we, indien we de islam niet aanpakken, beteugelen en inperken, nooit in staat zullen zijn om de ontelbare nieuwkomers die er al zijn en die er nog bijkomen, in te passen en te assimileren in onze Europese samenleving.

 

De islam en Europa zullen niet en nooit kunnen samengaan, zullen niet en nooit compatibel kunnen zijn, omdat de islam en Europa elkaars tegengestelden zijn, dat altijd zijn geweest en dat ook, tot spijt van de naïevelingen die dat benijden en tegenspreken, nooit zullen zijn in de toekomst.

 

Daarom, mijnheer de staatssecretaris, wil ik u toch nogmaals aansporen om deze problematiek niet onder de mat te vegen en niet te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

 

Ik wil, ondanks mijn scherpe kritiek en mijn politiek incorrecte analyse, toch mild zijn. Ik kondig u aan dat wij ons zullen onthouden, omdat elke kleine stap voorwaarts en elke minimale verstrenging van de vreemdelingenwet beter is dan geen verstrenging, beter is dan stilstand of versoepeling, zoals we dat in het verleden helaas al te vaak hebben meegemaakt.

 

Onze kritiek is echter te fundamenteel om dit goed te keuren. Zij gaat verder dan de detailopmerkingen die ik hier heb gehoord. De belangrijkste opmerking is dat het debat over de islam niet wordt gevoerd, dat de voorwaarden tot integratie niet worden gekoppeld aan het afwijzen van de totalitaire, onverdraagzame en sectaire islam.

 

Daaraan voeg ik toe dat de optie die u neemt, niet de onze is. Uw invalshoek is niet de onze. We moeten niet gaan voor meer immigratie en voor meer nieuwkomers, maar voor minder, minder, minder: minder immigranten, minder nieuwkomers en minder allochtonen. Dat kan enkel door een immigratiestop tot stand te brengen. Dan hebben we geen nieuwkomersverklaring meer nodig omdat we ook geen nieuwkomers meer zullen hebben. Ik dank u voor uw aandacht.

 

 

 

 

Vlaams Belang eist preventieve opsluiting van alle moslimextremisten die op de lijsten van OCAD, ADIV en Plan R en op de Syriëstrijderslijst staan

gepubliceerd op 06 oktober 2016 om 17:21
In het federaal parlement verklaarde Filip Dewinter vandaag dat het Vlaams Belang voorstander is van het uitroepen van de noodtoestand zodanig dat de geradicaliseerde moslims die geregistreerd staan op de OCAD-, ADIV-, Plan R- en Syriëstrijderslijst preventief opgesloten kunnen worden. Wanneer de noodtoestand afgekondigd wordt, kan volgens art. 15 van het EVRM (het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) overgegaan worden tot de preventieve opsluiting van verdachte personen die een gevaar voor de Veiligheid van de Staat vormen.

Filip Dewinter stelde dat “die moslimextremisten tikkende tijdbommen zijn die ieder moment kunnen ontploffen. Het is onverantwoord om die potentiële terroristen vrij te laten rondlopen. Preventieve opsluiting is de enige mogelijkheid.”

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon repliceerde met de mededeling dat “het preventief opsluiten van de moslimextremisten niet tot de middelen van de rechtsstaat behoren”. Dewinter reageerde daarop dat “door te weigeren over te gaan tot preventieve opsluiting, minister Jambon Russische roulette speelt met de levens van de politieagenten, militairen en bij uitbreiding de hele bevolking.”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Filip Dewinter

 

 

 

‘Minderjarige’ vreemdelingen blijken vaak meerderjarig

gepubliceerd op 02 september 2016 om 11:39
2 op 3 onderzoeken wijst op leeftijdsfraude

 

Filip Dewinter: “Wie valse voorwendsels gebruikt om een beroep te doen op sociale voordelen waar hij geen recht op heeft, heeft hier geen plaats”

 

Minderjarige vreemdelingen zonder ouder of voogd hebben recht op een bijzondere verblijfsstatus, inclusief huisvesting en sociale en financiële bijstand. Uit de resultaten van botscans die Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter bemachtigde bij justitieminister Geens (CD&V) blijkt echter dat twee op de drie onderzochte minderjarigen in de praktijk meerderjarig zijn.

Bij twijfel over de leeftijd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen kan de overheid – mits toestemming van de jongere – een zogenoemde botscan uitvoeren. Van de 1.648 vreemdelingen die afgelopen jaar aan een dergelijke scan werden onderworpen, bleken er niet minder dan 1089  – of zo’n 66 procent – te hebben gelogen over hun leeftijd om zo het gunstige statuut van niet-begeleide minderjarige (NBMV) te verwerven. In totaal kregen 5.047 vreemdelingen een dergelijk statuut, waarvan het merendeel asielzoekers.

Verhoudingsgewijs liegen Kameroeners het vaakst over hun leeftijd. Niet minder dan 85 procent van de medische onderzoeken die bij hen werd verricht vanwege twijfel wees op leeftijdsfraude. Bij Congolezen was dat 84 procent, bij Pakistanen 83 procent. Hoewel de botscans wetenschappelijk sluitend zijn, is er mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Een procedure die Filip Dewinter graag afgeschaft zou zien omdat ze volgens hem enkel als rekmiddel wordt gebruikt.

Het Vlaams Belang-kamerlid pleit voor een uitbreiding van het systeem voor alle minderjarigen die aangeven 15, 16 of 17 te zijn. Nu gebeurt dat eerder uitzonderlijk. Ook  wil hij de toestemmingsvoorwaarde afschaffen. Zelfverklaarde minderjarigen moeten nu immers hun toelating geven voor de scan. “Totaal absurd”, vindt Dewinter. Als sluitstuk wil hij dat asielzoekers die betrapt worden op leeftijdsfraude het recht op asiel wordt ontnomen. Iets wat nu niet het geval is. “Wie valse voorwendsels gebruikt om een beroep te doen op sociale voordelen waar hij geen recht op heeft, heeft hier geen plaats”, aldus nog Dewinter.

Bijlage: vraag en antwoord Filip Dewinter-minister Geens

 

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

 

 

WIE DE KORAN ZAAIT, ZAL DE JIHAD OOGSTEN!

gepubliceerd op 26 november 2015 om 12:08

Aanslagen Parijs:Verbijsterd? Ja! Geschokt? Natuurlijk! Medeleven? Uiteraard! Verbaasd? Nee, helaas niet… De blinde terreur in de straten van Parijs is de volgende fase in de jihad van de salafistische islam tegen het vrije westen. Het was en is naïef om te denken dat het ‘terrorismeprobleem’ onder controle is. Eerst en vooral moeten we ermee ophouden te doen alsof het ‘terrorisme’ het probleem is. Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken. De ideologie is de salafistische islam en het uiteindelijk doel is de wereldwijde islamoverheersing. Terrorisme bestrijden is één ding, de ideologie erachter aanpakken iets helemaal anders. De kop om politiek correcte redenen in het zand steken en doen alsof het ‘terrorisme’ de vijand is en niet de radicale islam is niet alleen bijzonder naïef maar tevens zeer gevaarlijk. Paard van Troje De massa-immigratie en de oncontroleerbare vluchtelingenstroom gecombineerd met een bijzonder laks open-grenzen-beleid zijn het paard van Troje voor duizenden jihadi’s om –   al sinds jaren – Europa te infiltreren. In de hoop de bevolking te sussen, wordt door de overheid de indruk gewekt dat het zou gaan om geïsoleerde enkelingen, zgn ‘lone wolfs’. De realiteit is anders. De radicale islam heeft Europa, Amerika en bij uitbreiding alle ‘kufars’ (ongelovigen) de oorlog verklaard. Terreurorganisaties zoals Al Qaida, Al Nusra, Boko Haram en IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft. Zij vinden hun inspiratie en grote gelijk in de Koran (2:191/4:89/4:91). In tegenstelling tot andere godsdiensten is de islam immers eerst en vooral een politieke veroveringsideologie. De 164 jihadverzen in de Koran lezen als een militair handboek en bevatten letterlijke oproepen tot intolerantie en geweld tegen ongelovigen. Deze jihadverzen zijn universeel en onbegrensd in tijd en ruimte en moeten letterlijk worden toegepast. Het gebruik van (extreem) geweld, het zaaien van terreur, het plegen van aanslagen: het hoort er helaas allemaal bij. Veel gematigde moslims, geen gematigde islam… Betekent dit dat alle moslims potentiële terroristen zijn? Natuurlijk niet… Ik blijf het herhalen: de grote meerderheid van de islamieten zijn vredelievende en gematigde personen omdat ze de islam ‘gematigd’ interpreteren of selectief of onvolledig toepassen. Waren alle nationaal-socialisten akkoord met de holocaust? Natuurlijk niet maar toch was de bijbel van het nationaal-socialisme, Mein Kampf, de bron van alle kwaad. Dat is met de Koran niet anders! Aangezien in Europa ondertussen meer dan 50 miljoen moslims leven, maken we onszelf wijs dat er wel zoiets als een Europese, verlichte islam zal ontstaan compatibel met de waarden van de verlichting en de moderniteit. Het omgekeerde is waar, ipv een Europese islam krijgen we te maken met een geïslamiseerd Europa. De Franse arabiste Anne-Marie Delchambre stelt: ‘De gematigde islam is een Westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien. De politieke (zgn radicale) islam – het islamisme – zit als een kuiken in het ei van de islam. Gematigde moslims bestaan wel, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.’ Of zoals Karl Marx al zei: ‘De islam veroordeelt de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandelijkheid tussen moslims en ongelovigen’. Het verwijt dat door de islam en de Koran als ‘bron van alle kwaad’ aan te duiden, een ‘scheidslijn’ tussen de moslims en de autochtone bevolking trekt, klopt niet. De islam trekt die lijn zelf, niemand anders… Vijfde kolonne De neiging bestaat om het probleem te negeren of op zijn minst te minimaliseren. Het verhaal dat het slechts over enkelingen zou gaan en dat de islam in feite vredelievend en verdraagzaam is, is niet meer dan vluchtgedrag van multiculti’s die de waarheid niet durven en willen onder ogen zien. 1 op 4 van de wereldbevolking is moslim (in ons land is 6% van de bevolking moslim). 2 op 10 van de moslims wereldwijd zijn zgn radicalen die openlijk geweld als middel om hun geloof te verspreiden legitiem vinden. Op een totaal van 1,5 miljoen moslims betekent dit ongeveer 300 miljoen radicalen wereldwijd. Alleen al in Frankrijk betekent dit 900.000 moslims het jihadistische gedachtengoed genegen zijn. De jihadistische islam beschikt ook in Europa over een indrukwekkende ‘vijfde kolonne’ die als back-up, als netwerk en als rekruteringsbasis voor de terroristen dienst doen. De de-islamisering van de samenleving organiseren De doden die in Parijs gevallen zijn, zijn uiteraard ‘oorlogsslachtoffers’. Helaas zijn deze doden tevens het slachtoffer van ‘friendly fire’. Het is immers het lakse overheidsbeleid die de immigratie-invasie en de islamkolonisatie toelaten en faciliteren, die verantwoordelijk tekent voor de vele onschuldige slachtoffers. Of om het met de woorden van Winston Churchill te zeggen: ‘Wie de krokodil blijft voederen in de hoop hem te paaien, belandt vroeg of laat in zijn maag’. Net zoals na de aanslag in New York en Washington op 9/11, de aanslagen in London en Madrid en de laffe aanval op de redactie van Charlie Hebdo het geval was, zal ook nu de verontwaardiging – terecht – groot zijn. Verontwaardiging volstaat echter al lang niet meer. De juiste analyse maar vooral krachtdadige oplossingen dringen zich op. We moeten durven vaststellen dat de wortels van het geweld en van het totalitarisme zich in de islam zelf bevinden. De Koran is een ‘licence to kill’. Een de-islamisering van onze samenleving dringt zich op. De islam moet teruggedrongen worden. Het is nu of nooit. Zoniet dreigt op termijn een Europese burgeroorlog of worden we via de weg van immigratie en demografie volledig gekoloniseerd door de islam. Al wie de zgn radicale, jihadistische en salafistische islam aanhangt moet het land uit. Radicale moskeeën moeten gesloten worden. De erkenning en subsidiëring van de islam moet worden ingetrokken. Moslims moeten een loyauteitsverklaring ondertekenen en de sharia expliciet afzweren. De grenzen van de EU moeten dicht voor asielzoekers en immigranten afkomstig uit moslimlanden (OIC-landen). Kortom, het kaf moet aan het koren worden gescheiden. Wie de ‘terreur’ wil stoppen, zal eerst en vooral de islamisering moeten stoppen. Één ding is ondertussen voor ongeveer iedereen met gezond verstand duidelijk: It’s the islam stupid!

Filip Dewinter

 

FDW: “De asielinvasie is de prijs die we betalen voor jarenlang westers geknoei in het Midden-Oosten.”

gepubliceerd op 24 september 2015 om 13:53

Klik op deze link Asielinvasie om het interview te lezen met Filip Dewinter, enkele maanden na zijn ontmoeting met de Syrische president Assad.