Parlement

Ook met nieuwe ‘verstrengde’ asielwet blijft België land zonder grenzen

gepubliceerd op 09 november 2017 om 14:29
 

Het Vlaams Belang zal zich vandaag in de Kamer bij de stemming over de nieuwe asielwet onthouden. Het voorliggende wetsontwerp bevat weliswaar enkele minimale verbeteringen, maar blijft in zijn totaliteit helaas beperkt tot weinig meer dan gerommel in de marge. 

Het Vlaams Belang is vanzelfsprekend niet gekant tegen de marginale ‘verstrakkingen’ die die met veel mediagedruis werden aangekondigd, maar wijst erop dat ze lang niet volstaan om een kentering in het asielbeleid teweeg te brengen.

Mogelijke initiatieven die wél een impact zouden hebben – zoals een verstrakking van de gezinshereniging voor asielzoekers, een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid en het inschrijven van het territorialiteitsprincipe in de vluchtelingenconventie van Genève (opvang in eigen regio) – blijven uit of in de aankondigingsfase steken. Conclusie: “Ingrijpende maatregelen zijn voor de grootste regeringspartij kennelijk alleen goed voor de televisiecamera’s, maar niet voor het regeringswerk”, aldus Dewinter, die vandaag Francken in de Kamer aan de tand voelt. 

Ook de beste publiciteitscampagne zal niet kunnen verhelen dat de immigratiekranen blijven openstaan en België blijft wat het was: een topbestemming voor immigratie vanuit alle windstreken.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

 

Steeds meer illegalen aangehouden: 22.726 illegalen gearresteerd in 2016

gepubliceerd op 04 oktober 2017 om 11:36
Maar Francken zet 6,5% minder illegalen het land uit dan De Block

Uit cijfers die Filip Dewinter opvroeg bij staatssecretaris Francken blijkt dat onder deze regering meer illegalen worden geïntercepteerd, maar ook dat er minder het land worden uitgezet.

Onder de regering-Di Rupo (2012-2014) werden op jaarbasis gemiddeld 18.183 illegalen aangehouden; onder de regering-Michel (2015-2016) loopt dat op tot gemiddeld 20.282 of een toename met 11%. Het aantal gearresteerde illegalen stijgt immers jaar na jaar. Terwijl in 2014 16.041 illegalen aangehouden werden, zijn er dat in 2016 al 22.726. De opvallende stijging is uiteraard vooral het gevolg vaan de asielvloedgolf van de voorbije jaren.

Tegenover deze verhoogde interceptie staat evenwel dat onder staatssecretaris Francken minder illegalen worden opgesloten met het oog op uitzetting dan onder toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block het geval was. Zij sloot in 2012-2014 gemiddeld 3.356 illegalen op in gesloten centra, of 18,5% van de onderschepte illegalen. Bij Francken was dat in 2015-2016 gemiddeld slechts 3.136, of 15,5% van de aangehouden illegalen. De rest (14.828 in 2015 en 19.455 in 2016) kreeg enkel een bevel om het grondgebied te verlaten en loopt met andere woorden gewoon vrij rond in België. Als men beide gemiddelden tegen elkaar afweegt, dan betekent dit dat Francken 6,5% minder illegalen met oog op uitzetting opsloot dan De Block.

Filip Dewinter: “Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat deze regering volkomen faalt in haar uitzettingsbeleid. De achilleshiel van Francken in dat verband is dat er ruim onvoldoende plaatsen zijn in gesloten instellingen waarin illegalen kunnen worden ondergebracht in afwachting van hun uitzetting. En dus laat hij veruit de meeste geïntercepteerde illegalen zonder meer terug vrij. Ik begrijp dat eerlijk gezegd niet. Toen er in 2015 massa’s asielzoekers dit land binnenstroomden, slaagde de staatssecretaris er in een mum van tijd in om duizenden opvangplaatsen te creëren, wat de belastingbetaler tientallen, zo niet honderden miljoenen heeft gekost. Wat houdt deze regering tegen om hetzelfde te doen wat het aantal plaatsen in gesloten instellingen betreft, te meer daar de asielinstroom intussen toch voor een stuk is afgenomen? De vraag stellen is ze meteen beantwoorden: er bestaat geen politieke wil om even krachtdadig op te treden voor het uitwijzingsbeleid als men dat voor het onthaalbeleid heeft gedaan en nog steeds doet.”

Bijlage 1: antwoord op de schriftelijke vraag nr. 1199 van Filip Dewinter aan staatssecretaris Francken, waarin u ook de tabellen vindt met de afzonderlijke cijfers voor Antwerpen, Gent, Charleroi, Brussel, Mechelen en Luik.

Bijlage 1 – 2017 SV N 1199 – Dewinter 1199 – def

Bijlage 2: samenvattende tabellen voor heel België.

Bijlage 2 – Samenvattende tabellen

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Nieuwe Belgenfabriek draait terug op volle toeren: stijging met 60% in 2016

gepubliceerd op 04 mei 2017 om 17:09
41.459 vreemdelingen werden Belg in 2016

 

Filip Dewinter: “de snel-Belg-wet is weer helemaal terug van weggeweest”

 

Naar jaarlijkse gewoonte vraagt Filip Dewinter bij de minister van Justitie de cijfers op over het aantal vreemdelingen dat het afgelopen jaar tot nieuwe Belg werd gebombardeerd.

Voor wat het jaar 2016 betreft, blijkt dat de nieuwe Belgenfabriek op volle toeren draait als nooit tevoren. Vorig jaar kwamen er immers niet minder dan 41.459 nieuwe Belgen bij. Dat is een heel pak meer dan in 2015, toen er 26.238 nieuwe Belgen werden geregistreerd. Op één jaar tijd komt dat dus neer op een stijging van niet minder dan 58%! Overloopt men bovendien het aantal nieuwe Belgen over de jongste 42 jaar (sinds 1975), dan komen daarin slechts 3 jaren voor (1985, 1992 en 2002), waarin er meer nieuwe Belgen werden gecreëerd dan in 2016. 2016 mag dus met recht en reden worden gecatalogeerd als één van de topjaren in dat verband.

Filip Dewinter: “Het mag hiermee nu toch wel duidelijk zijn dat er met de zogenaamde ‘rechtse’ regering-Michel/De Wever, en met staatssecretaris Francken op kop, op dat vlak niet de minste beterschap te verwachten valt, wel integendeel. Met Francken, Jambon, De Wever en tutti quanti verandert er op dat vlak niets, tenzij dan in de verkeerde richting. N-VA heeft er altijd mee gepronkt dat door de wetswijziging van 2013 op het vlak van nationaliteitsverwerving het aantal nieuwe Belgen drastisch zou dalen, maar dat was niet veel meer dan propaganda. Het Vlaams Belang heeft in dat verband altijd gesteld dat dit slechts een uitstel van een paar jaren zou opleveren doordat door de verlenging van de vereiste verblijfsduur de vreemdelingen alleen maar een paar jaar langer zouden moeten wachten op hun Belgische identiteitskaart, maar dat er daarna opnieuw een nieuwe ‘nieuwe Belgenboom’ zou komen. Die voorspelling komt nu helaas helemaal uit. De snel-Belg-wet is weer helemaal terug van weggeweest.

Van een fundamentele verstrenging van de nationaliteitswetgeving, zoals het instellen van een burgerschapsproef, het opleggen van de kennis van de streektaal, de afschaffing van de dubbele nationaliteit, het herstel van het afstammingsbeginsel, is nooit enige sprake geweest en zal er ook met deze regering-Michel/De Wever nooit enige sprake zijn. Dat bleek nog niet zolang geleden, toen N-VA-kamerlid Smeyers enkele bescheiden voorstellen formuleerde om de wetgeving inzake dubbele nationaliteit lichtjes bij te sturen, maar prompt werd teruggefloten.

Zolang men de nationaliteitswetgeving niet drastisch wil verstrengen, zal het aantal nieuwe Belgen de komende jaren zonder twijfel verder fors stijgen. Dat vooruitzicht stemt niet vrolijk: stelselmatig worden de Vlamingen vervangen door vreemdelingen, die bovendien door de nationaliteitsverwerving stemrecht krijgen en dus hoe langer hoe meer mee ons politiek beleid zullen bepalen.

Bijlage: antwoord van minister van Justitie Geens op vraag nr. 1767 van Filip Dewinter: antwoord minister Geens

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

 

 

 

 
   

 

 

Verkiezingsavond in Antwerpen: Le Pen Président!

gepubliceerd op 19 april 2017 om 15:24

Franse verkiezingsavond “Le Pen President!” op zondag 23 april in Ontmoetingscentrum Van Maerlant

Zondag 23 april as. vindt in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Om 20 uur worden de uitslagen verwacht.

In het Antwerpse Vlaams Belang-secretariaat wordt een “LE PEN PRESIDENT”-avond georganiseerd.

Vanaf 18u30 is het lokaal, Van Maerlantstraat 14 te 2060 Antwerpen (vlakbij St. Jansplein) geopend. Er is een kaastafel voorzien en deskundige commentaar zal gegeven worden door volksvertegenwoordigers Jan Penris en Filip Dewinter.

Iedereen welkom!!

 

“Kamerdebat” Nieuwkomersverklaring: wij hebben geen nieuwkomers nodig en dus ook geen nieuwkomersverklaring maar wel een immigratiestop!

gepubliceerd op 24 november 2016 om 18:11

Tussenkomst van Filip Dewinter mbt wetsontwerp tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (nieuwkomersverklaring).

 

 

Mijnheer de staatssecretaris,

 

Ik heb vandaag gehoord dat dit wetsontwerp een mijlpaal is in het vreemdelingenbeleid, dat dit wetsontwerp ook een ommekeer betekent omwille van het simpele feit dat voor de eerste keer een verklaring met een aantal voorwaarden aan de verblijfsvergunning gekoppeld wordt.

 

We kunnen wat dit wetsontwerp betreft over punten en de komma’s discussiëren. Laten we dat misschien eerst doen. Het is hier al verschillende keren gezegd, slechts een beperkt deel van de nieuwkomers zal ze ondertekenen. Mensen met een Turkse nationaliteit niet, asielzoekers niet, gezinsherenigers evenmin. Er zijn discussiemogelijkheden over de sanctionering. Voldoen die of niet? De sanctionering is nogal vaag en u schijnt een groot gezag te worden toebedeeld om de sanctie al dan niet uit te vaardigen. Het feit dat de naleving als dusdanig niet echt gekoppeld wordt aan  duidelijke voorwaarden zal misschien leiden tot een gebrekkige sanctionering, dat zullen we moeten afwachten.

 

Er is tevens de discussie over de tekst van de nieuwkomersverklaring. Als er de komende maanden, misschien zelfs de komende jaren, één probleem zal rijzen dan is dat natuurlijk het vinden van een consensus over de tekst van de nieuwkomersverklaring. U streeft – wat ik begrijp, ik zou dat ook doen – naar een nieuwkomersverklaring die niet asymmetrisch is, die gelijk moet zijn in de verschillende Gemeenschappen. Indien dat niet het geval zou zijn, dan is die nieuwkomersverklaring bij voorbaat ten dode opgeschreven. Bij de minste betwisting zal de nieuwkomer gelijk krijgen voor de rechtbank indien hij ooit afgewezen zou worden op basis van het niet naleven van de nieuwkomersverklaring door u of uw administratie omwille van het simpele feit dat er in hetzelfde land twee aparte verklaringen zijn, wat automatisch zal leiden tot een schorsing van uw beslissing in verband met de  niet-verlening van de verblijfsvergunning op basis van het niet-naleven van de nieuwkomersverklaring.

 

Los van het debat over de sanctionering, los van het verhaal over de tekst van de nieuwkomersverklaring, los van de debatten die men kan voeren over wie er ondertekent, is er nog  één onderwerp dat ik bij wijze van inleiding kort even wil aanraken. Dat is het feit dat het hele verhaal natuurlijk geen terugwerkende kracht heeft. Het gaat hier alleen over nieuwkomers. Ik weet het wel. Ons land telt jaarlijks ongeveer 120 000 nieuwe vreemdelingen waarvan iets rond de helft niet EU-vreemdelingen zijn. Ik denk dat minder dan de helft daarvan uiteindelijk die nieuwkomersverklaring zal moeten tekenen? Maar wat met al diegenen die hier al zijn? Moeten zij geen verklaring ondertekenen? Honderdduizenden vreemdelingen verblijven in ons land zonder zich te hebben geïntegreerd. Dat hebben de recente feiten van radicalisering en dergelijke maar al te duidelijk bewezen.

 

Maar, mijnheer de staatssecretaris, collega’s, wat voor mij veel essentiëler is dan deze detailkritiek is het essentiële debat: hebben we feitelijk een nieuwkomersverklaring nodig? Dat is de essentie van het debat. Mijn antwoord is: nee, we hebben dat niet nodig. We hebben geen nieuwkomersverklaring nodig omdat we geen nieuwkomers meer nodig hebben. Dat moet het essentiële uitgangspunt zijn. We moeten ook gaan voor een immigratiestop. Dat moeten we naar voor schuiven in plaats van een nieuwkomersverklaring. Een nieuwkomersverklaring betekent dat men zich neerlegt bij de omstandigheden, het betekent dat men zich neerlegt bij de immigratie-invasie, het betekent dat men zich neerlegt bij de permanente toevloed van vreemdelingen naar ons land.

 

Ik zeg: vol is vol. Ik zeg: genoeg is genoeg. Ik zeg dat de grenzen dicht moeten en dat wij er moeten voor zorgen dat er geen nieuwe vreemdelingen, geen nieuwkomers meer naar ons land komen.

 

Ik heb mevrouw De Coninck gehoord en ik kan haar voor een keer, une fois n’est pas coutume, gelijk geven. Ik vrees dat iedereen die verklaring zal ondertekenen, voor zover ze al weten wat ze ondertekenen, al was het maar omdat ze hier willen blijven. Daar wringt natuurlijk het schoentje.

 

Daarom denk ik dat wij op een andere snaar moeten tokkelen, met name de snaar van de immigratiestop en niet de snaar van de twijfelachtige poging tot integratie van steeds meer vreemdelingen omdat er zijn er te veel. De reden waarom ze niet integreren ligt overigens voor de hand:  waarom zou men zich nog integreren in wijken waar nu al meer dan 60 tot 70 % moslims en niet-Europese vreemdelingen aanwezig zijn? Het is onze autochtone bevolking die zich integreert in de vreemdelingengemeenschap. Het zijn de Vlamingen, de Walen en de Brusselaars die zich integreren in de islamitische gemeenschappen in plaats van omgekeerd.

 

Tot slot nog een laatste belangrijke opmerking, mijnheer de staatssecretaris. In uw wetsontwerp en in de voorwaarden voor de integratiecriteria die u naar voren schuift, mis ik één woord, het probleem van heel veel ellende op het vlak van migratie, multicultuur en immigratieproblematiek, een vijfletterwoord: islam. Waarom wordt in deze nieuwkomersverklaring het fundamentele probleem niet bij naam genoemd? Durft u het niet? Mag u het niet? Of kunt u het niet? Het laatste geloof ik niet. U kunt het zeker. U mag het niet. U wilt het wel, maar u mag het niet van uw coalitiepartners terwijl u bijzonder goed weet dat daar het schoentje wringt.

 

Zolang we over de islam als dusdanig niet durven spreken in de nieuwkomersverklaring en er het afwijzen van niet als één van de integratiecriteria naar voor schuiven, zal het nooit lukken. Dan vrees ik dat deze nieuwkomersverklaring een lege doos zal blijken te zijn.

 

Iedere moslim moet uitdrukkelijk afstand nemen van de sharia, de jihad en de ondemocratische vrouwonvriendelijke en gewelddadige passages in de koran afweren. We moeten in de nieuwkomersverklaring uitdrukkelijk durven neer te schrijven dat men als moslim akkoord moet gaan met het schrappen van alle passussen in de Koran die ingaan tegen de scheiding van kerk en staat, alle passussen uit de Koran die de gelijkheid van man en vrouw in het gedrang brengen of in vraag stellen, alle passussen in de Koran die vijandigheid inhouden ten aanzien van ongelovigen, andersdenkenden, anders geaarden en vrouwen. We moeten in de nieuwkomersverklaring en in de integratievoorwaarden inschrijven dat diegenen die hier een verblijfsvergunning willen, de sharia moeten verwerpen. We moeten in de integratiecriteria inschrijven dat alle passussen in de Koran die in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid en de universele verklaring van de rechten van de mens, moeten worden verworpen. In feite moeten we de helft van de Koran uit dat vermaledijde boek scheuren. Indien we dat niet doen, indien we de moslims die in dichte drommen naar hier komen, daar niet toe verplichten, dan is deze nieuwkomersverklaring een maat voor niks.

 

Ik ben het volmondig eens met mijn goede collega en vriend uit Nederland, Geert Wilders, die terecht stelt dat het hele probleem van integratie en multicultuur gereduceerd kan worden tot de onwil van de islam om integratie toe te laten. Hij stelt terecht dat we, indien we de islam niet aanpakken, beteugelen en inperken, nooit in staat zullen zijn om de ontelbare nieuwkomers die er al zijn en die er nog bijkomen, in te passen en te assimileren in onze Europese samenleving.

 

De islam en Europa zullen niet en nooit kunnen samengaan, zullen niet en nooit compatibel kunnen zijn, omdat de islam en Europa elkaars tegengestelden zijn, dat altijd zijn geweest en dat ook, tot spijt van de naïevelingen die dat benijden en tegenspreken, nooit zullen zijn in de toekomst.

 

Daarom, mijnheer de staatssecretaris, wil ik u toch nogmaals aansporen om deze problematiek niet onder de mat te vegen en niet te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

 

Ik wil, ondanks mijn scherpe kritiek en mijn politiek incorrecte analyse, toch mild zijn. Ik kondig u aan dat wij ons zullen onthouden, omdat elke kleine stap voorwaarts en elke minimale verstrenging van de vreemdelingenwet beter is dan geen verstrenging, beter is dan stilstand of versoepeling, zoals we dat in het verleden helaas al te vaak hebben meegemaakt.

 

Onze kritiek is echter te fundamenteel om dit goed te keuren. Zij gaat verder dan de detailopmerkingen die ik hier heb gehoord. De belangrijkste opmerking is dat het debat over de islam niet wordt gevoerd, dat de voorwaarden tot integratie niet worden gekoppeld aan het afwijzen van de totalitaire, onverdraagzame en sectaire islam.

 

Daaraan voeg ik toe dat de optie die u neemt, niet de onze is. Uw invalshoek is niet de onze. We moeten niet gaan voor meer immigratie en voor meer nieuwkomers, maar voor minder, minder, minder: minder immigranten, minder nieuwkomers en minder allochtonen. Dat kan enkel door een immigratiestop tot stand te brengen. Dan hebben we geen nieuwkomersverklaring meer nodig omdat we ook geen nieuwkomers meer zullen hebben. Ik dank u voor uw aandacht.