Antwerpen

Salafistische cursussen en Koranscholen in Antwerpen en districten

gepubliceerd op 13 februari 2017 om 14:56
Vlaams Belang interpelleert De Wever en demonstreert ter plekke

 

Op 25 februari start een salafistische cursus in Borgerhout.

 

Filip Dewinter: “Stadsbestuur blijft al jaren doof en blind voor opmars salafisme in Antwerpen.” 

“Het zogenaamde salafisme zit in de islam als het kuiken in het ei en voelt zich in het islamiserende Antwerpen als een vis in het water.”

Dit weekend kwam de salafistische vzw ‘Instituut voor Opvoeding en Educatie’ (Deurne) in opspraak. Het blijkt dat zelfs in de buurt van de Deurnese woning van Antwerps burgemeester Bart De Wever het zogenaamde ‘salafisme’ zonder probleem kan groeien. Het Vlaams Belang merkt op dat:

1. Wij hier al decennia voor waarschuwen.
2. Het salafisme wijdverspreid is, zowel in Antwerpen als in de districten.

Niet alleen via moskeeën, maar ook en steeds meer via allerhande organisaties, stichtingen en instellingen, waaronder ook Koranscholen of madrassa’s (die al dan niet zo worden genoemd), worden moslims geïndoctrineerd met ‘salafistische’ cursussen die hen islamiseren, i.e. islamitischer maken, en radicaliseren. Hierbij merken we op dat het Vlaams Belang, net zoals niet-politiek correcte islamexperts, niet meegaat in het frame dat ‘het salafisme’ een bepaalde, uitzonderlijke vorm van de islam is. Het zogenaamde ‘salafisme’ is de zuivere islam, wat niet alleen de populariteit verklaart, maar waardoor het ook voor oprechte gematigde moslims zo moeilijk is om er afstand van te houden.

Zo start op zaterdag 25 februari in het zogenaamde ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI) in Borgerhout (Stenenbrug 75) een zesweekse islamiseringscursus. CEMI werd opgericht in oktober 2016 en is gelinkt aan de jihadi-imam Tarik Ibn Ali. De naam CEMI moet verhullen dat het gaat om een Koranschool die salafistische indoctrinatie tegen het Westen en tegen de vrijheid organiseert. Islamleraar van dienst is Ustaadh Brahim, gelinkt aan Al-Fitrah, van de gelijknamige salafistische moskee in Utrecht. Ustaadh Brahim organiseerde reeds herhaaldelijk zulke salafistische cursussen voor de stichting Al-Fitrah. Via Al-Fitrah-tv kan men ook via internet deze cursussen volgen.

Het ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (Borgerhout) maakt samen met het ‘Instituut voor Opvoeding en Educatie’ (IVOE, Deurne) en het ‘Centrum voor Islamitische Educatie De Toekomst’ (CIET, Gent/Antwerpen) deel uit van een salafistisch netwerk van cursussen en Koranscholen dat moslims in ons land indoctrineert, islamiseert en radicaliseert.

Vanavond zal Filip Dewinter hierover burgemeester Bart De Wever interpelleren in de betreffende Gemeenteraadscommissie. Wanneer en op welke wijze zal de burgemeester immers optreden tegen de verdere verspreiding van het zogenaamde ‘salafisme’ in onze stad en meer bepaald tegen de salafistische cursus die van start gaat op 25 februari in Borgerhout?

Ook zal het Vlaams Belang demonstreren bij de start van deze salafistische cursus in Borgerhout (Stenenbrug 75) op zaterdag 25 januari om 10u. Klik hier voor meer informatie.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 
   

 

Toespraak FDW nav de stadsbegroting 2017

gepubliceerd op 22 november 2016 om 16:32

Antwerpse  Begroting  2017- “Gekleurde import en witte vlucht verarmen Antwerpen”

Mijnheer de burgemeester,

Collega’s,

 

Laat mij vooraleer een aantal politieke opmerkingen te maken over de beleidsopties die blijken uit deze begroting en een aantal technische elementen ter sprake brengen.

  • Het resultaat op kasbasis (in mensentaal: het geld dat overblijft nadat kosten en schulden betaald zijn) daalt (van 26 miljoen in 2014 tot 9 miljoen in 2017 naar 358.000€ in 2019). De volgende ploeg zal na de verkiezingen met een lege schatkist worden geconfronteerd en dat is geen goed beleid, meer nog het hypothekeert de toekomst.
  • Ondanks de verzelfstandiging van het ZNA blijven we lenen aan de Antwerpse ziekenhuizen. Via het OCMW wordt nog steeds heel wat geld geleend, hoewel sinds het Valentijns akkoord in 2003 beslist werd dat ZNA financieel zelfstandig zou worden.
  • De pensioenproblematiek blijft als een zwaard van Damocles boven de Antwerpse schatkist hangen. Zo acuut zelfs dat de bijna €3 miljoen die de stad ontving via erfenissen en legaten volledig gebruikt wordt om de “bestemde gelden pensioenen) te verhogen.
  • En dan zijn er de investeringen of moet ik zeggen de desinvesteringen… De realisatiegraad is en blijft ondermaats. We zijn nu halverwege de huidige legislatuur en het is duidelijk dat niet alle geplande investeringen volledig gerealiseerd zullen kunnen worden voor 2019. De aanleg van het tweede deel van de leien laat nu al jaren op zich wachten en zelfs de Kaaien staat op instorten waardoor het Zuiderterras onderstut moet worden. Ondertussen stellen we vast dat waar wel gewerkt wordt dit zonder enige coördinatie noch overleg met de buurtbewoners gebeurt. De situatie in bijvoorbeeld Deurne staat symbool voor de mobiliteitschaos die ontstaat door al die ongecoördineerde werken. Bruggen tussen Deurne en Merksem worden afgebroken. Toegangswegen worden omwille van werken omgeleid zodat Deurne quasi onbereikbaar is geworden.

Mijnheer de burgemeester,

Collega’s,

 

De belangrijkste statistiek van heel deze begroting is de welvaartsindex waarbij het welvaartscijfer in Antwerpen vergeleken wordt met dat van Vlaanderen en België. De welvaartsindex toont aan dat Antwerpen ondertussen  16% onder het Vlaams gemiddelde scoort. 10 jaar geleden scoorden we nog boven het Belgisch gemiddelde en 20 jaar geleden zelfs boven het Vlaams gemiddelde. Antwerpen, het “economisch hart van Vlaanderen” creëert welvaart in de rand van de stad maar zinkt zelf weg in armoede.

Hoe contradictorisch ook, maar het snel dalend gemiddeld inkomen van de Antwerpenaar is blijkbaar het rechtstreekse gevolg van de toename van onze bevolking. Jaren hebben we gevochten tegen de stadsvlucht. Die strijd hebben we gewonnen, maar het was een Pyrrusoverwinning. De verkeerde mensen verlieten de stad (de zogenaamde witte vlucht) en de verkeerde personen (de gekleurde intocht) kwamen erbij. In 2008 had Antwerpen goed 472.071 inwoners, in 2015 zijn er dat 513.570,  in 2020 zullen dat er nog eens 50.000 meer zijn. In normale omstandigheden is dat een positieve ontwikkeling die welvaart creëert en een stad meer financiële draagkracht geeft.

In Antwerpen is het omgekeerde waar: de witte vlucht en de gekleurde intocht is een regelrechte ramp. De bevolkingstoename veroorzaakt immers een heleboel problemen gezien de aard van de nieuwkomers: laaggeschoolde, arme, meestal Nederlandsonkundige, hulpbehoevende immigranten. De capaciteitsproblemen in het onderwijs, de kinderopvang, de sociale huisvesting, de zorgsector, de bijstand  maar ook de toenemende onveiligheid en stijgende werkloosheid zijn quasi allemaal het gevolg van de immigratiegolf. 1 op 4 gezinnen in Antwerpen leeft in armoede.  Het aantal werklozen en leefloners stijgt permanent. Terwijl de werkloosheid in ons land alsmaar daalt stijgt ze al sinds 2012 in Antwerpen van 30.771  In 2012 naar 36.167 vandaag. De werkzaamheidsgraad in Antwerpen is 57% terwijl het landelijk gemiddelde 72% bedraagt.  Hoe meer vreemdelingen (20.000 per jaar, waarvan de helft niet EU-allochtonen), hoe minder inkomsten en hoe meer kosten.

Citaat schepen Duchateau “ Voor je het weet is het dragen van een hoofddoek hier de norm. Nous avons déjà donné. Antwerpen heeft meer dan haar deel gedaan. De draagkracht in heel wat wijken is op. Ik heb geen zin om bijkomende armoede te importeren in buurten waar die nu al stuitend is. Ik wil hier geen Brusselse toestanden. Ik ga geen aantrekkingsbeleid voeren. De tamtam in die gemeenschappen gaat snel. De boodschap die we uitzenden is: Antwerpen is niet de plaats waar je je leven gaat verbeteren. Ga ergens anders heen”. (De Standaard 3/9/2016)

Alsof de toevloed van allochtonen via de weg van de immigratie niet voldoende is, worden we -ondanks alle stoere uitspraken van schepen Duchatea- dit jaar alleen al opgezadeld met bijna 3500 politieke vluchtelingen bovenop de 6700 erkende vluchtelingen die we al opvangen De factor Wathelet leert ons dat via de volgimmigratie dit aantal verdriedubbeld mag worden, dat zijn er dus binnen de kortste keren 12.000.  Laat ons eerlijk zijn, dit is onhoudbaar en zelfs ronduit onverantwoord. Antwerpen mag geen asielopolis, geen groot opvangcentrum voor vluchtelingen worden. De maatschappelijke kost is gigantisch en de financiële en economische meerwaarde is zo goed als nihil. Het enige antwoord op dit alles is voor de hand liggend: “sluit de poort” en regel een immigratiestop voor Antwerpen!

De tijd dat N-VA zich permanent kon wegsteken achter het feit dat de hogere overheden niet “mee willen” en dat de socialisten tegenwerken, is voorbij. Uw partij, mijnheer de burgemeester, is op alle niveaus aan de macht. U kan kiezen voor een immigratiestop in Antwerpen; u kan de vluchtelingenstroom naar Antwerpen droogleggen; u kan er voor zorgen dat de illegalen opgepakt en teruggestuurd worden, maar u wil niet.

Mijnheer de burgemeester,

Collega’s,

 

De demografische paradox – steeds meer inwoners in Antwerpen zorgen voor steeds minder centen-  sleurt onze stad mee in een noodlottige spiraal. Het feit dat de bevolkingstoename voor de verarming van de stad en de bevolking zorgt, moet ons heel erg grote zorgen baren. De import van allochtone armoede staat in schril contrast met de export van de autochtone welstand. Zolang  dit stadsbestuur hier geen oplossing voor vindt, blijft het dweilen met de kraan open voor wat onze stadsfinanciën betreft.

Mijnheer de burgemeester,

Tot slot nog een uitsmijter… Havenschepen van Peel heeft onze stad geen dienst bewezen met zijn aanvallen op de verkozen president van de Verenigde Staten van Amerika, Donald Trump. De foto van de vrolijke schepen in café-decor met Trump-pet en duim omlaag is ondertussen de wereld rondgegaan en heeft ondertussen wellicht het Witte Huis bereikt.

Niet Trump schaadt de Antwerpse havenbelangen maar Van Peel doet dat door de verkozen president van onze belangrijkste handelspartner te schofferen. Ik denk dat de schepen of de burgemeester maar beter zijn verontschuldigingen kan aanbieden aan de Amerikaanse Consul in Antwerpen.

 

Mijnheer de burgemeester,

Op de fundamentele uitdagingen waar onze stad mee moet afrekenen, kent u geen antwoord. Deze begroting is een financieel-technisch document, geen visionair toekomstplan voor Antwerpen. U zult willen begrijpen dat het Vlaams Belang deze begroting dan ook niet zal goedkeuren.

 

Filip Dewinter

 

 

 

 

Teken hier de petitie ‘Geen megamoskee aan de Noorderlaan te Antwerpen’

gepubliceerd op 24 oktober 2016 om 17:15

ipqlyr1omk

 

Zie hier enkele foto’s van de actie tegen de megamoskee op de Noorderlaan

gepubliceerd op 22 oktober 2016 om 20:38

2016-10-21 09.44.332016-10-21 09.45.052016-10-21 09.48.002016-10-21 09.52.592016-10-21 10.03.242016-10-21 10.11.16

 

Vlaams Belang voert actie tegen nieuwe megamoskee op Luchtbal Antwerpen

gepubliceerd op 20 oktober 2016 om 14:17
MoskNee

Ondanks een dubbelzinnig bericht in de media komt de nieuwe megamoskee aan de Noorderlaan 120 er wel degelijk. Filip Dewinter kreeg bevestiging van het Antwerps stadsbestuur dat Bpost het betreffende postgebouw heeft verkocht aan de hoogste bieder: Centrum Toekomst Luchtbal vzw (CTL), dat nu moskee Attawhid runt in de Havanastraat achter de politiekazerne. CTL zamelt daarvoor 850.000 euro in (zie flyer als bijlage). Bpost heeft in het contract met CTL bedongen dat het een deel van het pand (182 m2) zal huren voor het bedrag van 15.600 euro per jaar, om het postkantoor te behouden.

Dit dossier is een typisch voorbeeld van islamisering: wat begon als een kleine garageboxmoskee in de Baltimorestraat, werd een volwaardige moskee in de Havanastraat in dezelfde buurt en wordt nu een megamoskee van 1000 m2 voor vele honderden moslim, even verderop aan de Noorderlaan 120.

Ondanks de islamitische aanslagen en de aanhoudende verhoogde terreurdreiging gaat de islamisering van Antwerpen dus gewoon voort. Het Vlaams Belang verzet zich hiertegen en zal vrijdag a.s. om 11u ter plekke een symbolische actie houden.

Filip Dewinter zal de nodige toelichting geven.

Afspraak dus op vrijdag 21 oktober om 11u aan de Noorderlaan 120 te Antwerpen.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen