Antwerpen

“Verzet! Verzetsgids tegen islamisering”: er is geen probleem in de islam, de islam is het probleem!

gepubliceerd op 20 oktober 2017 om 11:33

Vorige week stelde Antwerps Vlaams Belang-kopstuk en volksvertegenwoordiger Filip Dewinter het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” voor.
Het boek ‘Verzet! Verzetsgids tegen islamisering’ is geen zoveelste boek over de theorie en de praktijk van de islam, maar een handleiding voor iedereen die op een democratische manier wil strijden tegen de islamisering van onze samenleving.

In het boek stelt Dewinter onomwonden dat Europa in oorlog is met de islam. Hij ontmaskert de heersende mythes over de islam en zegt waar het op staat: de islam wil heersen en overheersen. De auteur waarschuwt voor het fenomeen van de ‘omvolking’, het proces waarbij de oorspronkelijke, autochtone bevolking vervangen wordt door een andere, vooral islamitische bevolking. Dat houdt immers ook een beschavingsruil in. In navolging van het 70 puntenplan lanceert Filip Dewinter een ’20 puntenplan voor de de-islamisering van onze samenleving’. Met zijn Verzetsgids wil Dewinter een tegenoffensief tegen de islam(isering) op gang brengen, want: “Indien wij niet afrekenen met de islam, zal de islam afrekenen met ons.”

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” is vooral een verzetsgids tegen de islamisering. Dit betekent dat het boek argumenten en actiemethodes tegen de islamisering en de islam wil aanreiken. Daarom wordt in het boek de islam uitgelegd in 23 begrippen (“van Allah tot halal”). Tevens worden 13 mythes over de islam weerlegd en wordt het boek aangevuld met een citatenlijst van personen van Winston Churchill, Karl Marx, Margaret Thatcher, Kemal Atatürk, Voltaire, Arthur Schopenhauer en vele andere schrijvers, Arabisten, politici en filosofen over de islam.

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” – kort samengevat

Het boek “Verzet!” wil vooral duidelijk maken dat er geen probleem is met of in de islam, het probleem IS de islam! Alleen door de islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de islam.

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” bevat dan ook een 20 punten-programma voor de DE-islamisering van onze samenleving:

 1. Intrekking van de erkenning en subsidiëring van de islam als erkende godsdienst.
 2. Geen subsidies meer voor moskeeën, imams en/of islamitische organisaties.
 3. Immigratiestop voor moslims. Personen uit de lidstaten van de Organization of Islamic Cooperation (OIC) worden de toegang tot ons land geweigerd.
 4. Alle in ons land verblijvende moslims moeten een loyaliteitsverklaring ondertekenen waarbij ze de tot intolerantie en geweld aansporende passages in de islamitische geloofsbronnen alsook de islamitische wet (sharia) verwerpen en de principes van gelijkwaardigheid van man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid onderschrijven en beloven toe te passen.
 5. Afnemen van de Belgische nationaliteit en uitwijzen van moslims met een dubbele nationaliteit die de loyaliteitsverklaring niet afleggen.
 6. Verbod op de islamitische sluier of hoofddoek in alle openbare instellingen, de zorgsector, scholen. Verbod op de islamitische sluier voor overheidsfuncties (zoals politieagent, ambtenaar en onderwijzend personeel)
 7. Halal-belasting.
 8. Minarettenverbod.
 9. Bouwstop op moskeeën, sluiten van alle radicale en/of vanuit het buitenland georganiseerde en gefinancierde moskeeën en koranscholen.
 10. Verbod op ritueel slachten.
 11. Geen islamonderricht op school.
 12. Verbieden van organisaties en politieke partijen die al dan niet openlijk het invoeren van de sharia of het kalifaat als doelstelling hebben (zoals Hitzb ut-Tahrir, Milli Görus, Jamaat Tablighi, Moslimbroederschap,…).
 13. Het bannen van de islam uit gevangenissen: geen halal, ramadan of islamitische lectuur meer.
 14. Geen islamitische bidruimtes op scholen en universiteiten.
 15. Geen shariarechtbanken of shariaraden toelaten of erkennen.
 16. Geen enkele toegeving van overheidswege betreffende islamitische feestdagen en tradities met name op school, in het openbaar ambt, in culturele centra of elders.
 17. Geen in de openbare ruimte hoorbare oproep tot gebed (azan).
 18. Nultolerantie wat betreft zaken als gescheiden zwemmen en en andere uitingen van islamitische onverdraagzaamheid.
 19. Nultolerantie voor wie vlaggen, emblemen of andere symbolen en/of propaganda van islamitische groepen die sharia en/ of jihad verheerlijken of propageren in bezit heeft, toont en/ of verspreidt.
 20. Uitzetting uit ons land en afnemen van de Belgische nationaliteit voor al diegenen (en hun families) die radicale islamitische organisaties en/of hun ideologie ondersteunen.

Het boek reikt vooral een aantal actiemethodes aan die gebruikt kunnen worden om de islam een halt toe te roepen; wat te doen naar aanleiding van de opening van een moskee in de buurt; hoe reageren als uw zoon of dochter mee met school op moskeebezoek moet; waarom halal-producten boycotten; hoe in het verzet gaan tegen het ritueel slachten; waarom vrouwen het eerste slachtoffer van de islam zijn en wat vrouwen eraan kunnen doen…

“Wij zijn in oorlog”

De eerste zin van het boek “Verzet” luidt: “Wij zijn in oorlog”. Nee, we zijn we niet in oorlog met het terrorisme, het geweld of met één of andere terreurorganisatie zoals Boko Haram, Al Qaida of IS. We zijn in oorlog met de islam.

We zijn in oorlog met de islam sinds de zevende eeuw na Christus toen Mohammed van Allah email uit de hemel kreeg en ergens in een grot in de woestijn van Saoedi-Arabië de koran – het letterlijke woord van Allah – neerschreef.

Islam = onderwerping

Islam betekent “onderwerping” en dat zullen we geweten hebben. Sinds Mohammed in de zevende eeuw na Christus van Mekka naar Medina trok en een spoor van dood en vernieling achterliet naar aanleiding van de ontelbare veldslagen die hij heeft geleverd heeft de islam niet opgehouden om via oorlogsgeweld en terreur andere beschavingen en geloofsovertuigingen aan zich te onderwerpen. Vergeten we niet dat vooraleer Afghanistan aan de islam ten prooi viel, Afghanistan een Boeddhistisch land was. Vergeten we niet dat Turkije en grote delen van het Midden-Oosten vooraleer het door de Mohammedanen onder de voet gelopen werd een Christelijk gebied was. Vergeten we niet dat Iran vooraleer het door de moslims werd veroverd een zoroastrisch land was.

De islam is een theocratische veroveringsgodsdienst die de wereld opdeelt in twee delen, de Dar Al-Harb en Dar Al-Islam. De Dar Al-Harb is het land van de oorlog, het land van de kafirs (de ongelovigen – wij dus) en de Dar Al-Islam is het land van de moslims. De islam wordt regelmatig voorgesteld als een religie van vrede en verdraagzaamheid. Dat klopt; helaas geldt dit enkel voor de moslims en diegenen die er zich als Dhimmi aan onderwerpen. Vrede en verdraagzaamheid kan immers pas bestaan indien de islam in de Dar Al-Islam heerst. Voor het overige gelooft de islam in de permanente confrontatie tussen de islam en de wereld van de ongelovigen. De islam is halal (zuiver en rein) al de rest is haram (onrein en slecht).

Hambuger-, baby- en dollarjihad

Vergeten we niet dat iedere moslim de heilige plicht heeft om de jihad in de praktijk te brengen. De jihad is niet veel meer dan de heilige plicht om te islamiseren. Vergis u niet. De jihad beperkt zich niet tot terreuraanslagen en gewelddaden. Naast de militaire jihad is er evengoed de hamburger-, baby- en dollar-jihad, wat beter bekend staat als de economische, culturele, demografische en maatschappelijke jihad. Kortom de jihad is de heilige plicht om te islamiseren wat betekent dat iedere hoofddoek, iedere moslim-baby, iedere halal-winkel, iedere moskee, iedere bekeerling, iedere terreuraanslag is een kleine of grote overwinning voor de islam en is een daad van jihad. De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie.
De in Europa verblijvende moslims zijn soldaten van de islamisering, hun moskeeën hun kazernes, hun koran is hun militair handboek en hun hoofddoeken hun uniformen. Het Arabisch is de taal van de vijand die ons wil islamiseren, koloniseren en domineren.

Mohamed: terrorist of vrijheidsstrijder?

De jongste jaren is er veel sprake van de zogenaamde “radicalisering”. Graag stel ik een uitdagende vraag: “Wie is er in de ogen van miljoenen moslims geradicaliseerd? Een liberale moslim die alcohol drinkt, naar rockmuziek luistert, varkensvlees eet en zich verder van de koran niet al te veel aantrekt of een vrome moslim die zijn vrouw en dochters verplicht de hijab te dragen, de doodstraf voor afvallige moslims goedkeurt, homo’s geen hand wil geven en overspelige vrouwen wil laten stenigen en stiekem sympathiseert met Al Qaida? Of IS”. In de moslimwereld is de eerste een radicaal en extremist en de tweede een vrome en goede moslim.

Een vrome en goede moslim, die overigens het voorbeeld van zijn profeet Mohamed volgt, net zoals IS- en Al Qaida-terroristen ervan overtuigd zijn het voorbeeld van Mohamed te volgen. Immers, mocht Mohamed vandaag leven, hij zou in de ogen van de ene een vrijheidsstrijder, in de ogen van de andere een terrorist zijn. Mohamed heeft in zijn leven de islam verspreid met het kromzwaard in de hand. Hij heeft geroofd, geplunderd, verkracht en gemoord. Meer dan 60 veldslagen werden o.l.v. Mohamed uitgevoerd. Mohamed was geen profeet maar een struikrover en warlord. De terroristen van IS, Al Qaida en Boko Haram volgen zijn voorbeeld niet meer, niet minder!

Islam speelt voetbal met voeten en handen …

Als Europeanen bekijken wij alles door onze Westerse beschavingsbril. Wij denken dat iedereen volgens onze spelregels speelt. Klopt niet! De islam speelt voetbal met voeten en handen. Zij misbruiken onze tolerantie, onze rechten, wetten en vrijheden om de democratie te ondermijnen en onze waarden- en normenstelsel – onder andere het recht op vrije meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de scheiding tussen en kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw – af te schaffen. Moslims hebben onze wetten, regels of decreten overigens absoluut niet nodig. De moslim heeft de koran, de hadith en de sharia. Deze heilige wetten regelen het leven van de moslim van de wieg tot het graf. Alle details van het menselijke leven – van de omgang met een vrouw over het slachten van een dier tot en met de manier waarop ze geacht worden zich te ontlasten – wordt door de koran, de hadith of de sharia haarfijn uitgelegd en voorgeschreven. Kortom de koran conditioneert, determineert en domineert het leven van de moslim. Zo hebben de moslims zelfs een eigen Islamitische Verklaring van de Rechten Van De Mens.

DE-islamiseren is de boodschap

De 61 landen van de OIC (Oganisation of Islamic Cooperation) hebben een eigen mensenrechtenverdrag ondertekend waarin uitdrukkelijk staat dat alle mensenrechten ondergeschikt zijn aan de wetten van de koran en de sharia. Laten we dus vooral niet naïef zijn wanneer het over de islam gaat. Zij spelen volgens hun eigen spelregels; zijn absoluut niet geïnteresseerd in onze wetten of regels en ze zullen er alles aan doen om van hun wil wet te maken. Concreet betekent dit dat wie de islam een vinger geeft een hand kwijt is. En wie de islam een hand geeft, zijn arm kwijt zal zijn. Aan de islam mag geen duimbreed worden toegegeven. Diegenen die geloven in een Europese verlichte islam die zullen uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat er alleen een geïslamiseerd Europa zal overblijven. We kunnen en mogen het niet op een akkoordje met de islam gooien. Er zijn geen compromissen met de islam mogelijk. De enige mogelijkheid om te vermijden dat Europa een annex wordt van de islamwereld bestaat erin om te DE-islamiseren. We moeten de islam terugdringen naar de plaats waar ze thuishoort namelijk aan de andere kant van de Middellandse Zee want hier is voor de islam gisteren, nu en ook morgen geen plaats!

De “nuttige idioten” van de islamisering

Hoe is het zover kunnen komen? Het antwoord ligt voor de hand: de multicultuur en de massa-immigratie zijn de ideale hefbomen voor de islamkolonisatie. Wie de multicultuur als ideale maatschappij en de diversiteit als een na te streven doel vooropstelt, is overigens gedoemd om te strijd tegen de islamisering te verliezen. Onze ergste vijanden zijn dan ook onze eigen Vlaamse en Europese politiek correcte politici die zich als “nuttige idioten” van de islamisering en als collaborateurs van de islamkolonisatoren gedragen.
Cicero wist het al: “A nation can survive its fools, but it cannot survive treason from within”. De traditionele partijen denken nog altijd dat het wel zal meevallen met de islam. Ze gedragen zich zoals de Engelse premier Chamberlain in 1938 die geloofde in het “Peace in our time”-principe. Na de anexatie van Sudetenland door Duitsland sloot hij het “Verdrag van Munchen”, een niet-aanvalspact dat vrede zou brengen in Europa. Wat er na 1938 gebeurde hoef ik u niet te vertellen. De politici die in Europa denken het op een akkoordje te kunnen gooien met de islam gedragen zich zoals Chamberlain. Beter is om te handelen zoals Winston Churchill die ooit zei: “islam to a man is like rabies to a dog. Islam is a deadly disease”. Hij wist dat een rit op de rug van de tijger altijd eindigt in zijn maag.

Omvolking: bevolkingsruil leidt tot beschavingsruil

In onze steden in heel Europa vindt een bevolkingsruil plaats. De autochtone bevolking wordt geruild voor een allochtone bevolking. De Europese cultuur wordt geruild voor een islamitische cultuur. Kortom, de demografische ruil zorgt voor een beschavingsruil. De bevolkingsruil of de omvolking is een beproefde methode die de islam trouwens al eeuwenlang gebruikt om beschavingen aan zich te onderwerpen. De immigratie-invasie, de demografische evolutie en de omvolking hebben trouwens heel wat laffe politici eieren voor hun geld doen kiezen. Onder het mom van verdraagzaamheid en tolerantie passen ze een bekende praktijk van de Italiaanse maffia toe de “Voto di scambio”. De “Voto di scambio” is niet meer of minder dan een electorale ruilhandel. In ruil voor moslimstemmen worden steeds meer faciliteiten aan de islam verleend. De demografische evolutie situeert zich niet alleen hier in Europa maar vooral in de moslimlanden zelf. Op deze planeet is momenteel één op vijf mensen moslim.

Verzet!

In 2050 zal de helft van de wereldbevolking moslim zijn. Vandaag zijn we met zeven miljard op deze planeet. In 2050 zullen we met 9,3 miljard zijn. De derde-wereld-bevolking van Afrika zal verdubbelen tegen 2050. Iedere dag worden er op deze planeet 206.000 kinderen geboren. In de Washington Times verscheen eerder deze maand een rapport waaruit blijkt dat binnen 40 jaar in West-Europa moslims in de meerderheid zullen zijn. De conclusie is simpel: het is niet vijf voor maar vijf na twaalf! De islam vormt de grootste bedreiging voor het voortbestaan van al datgene wat ons dierbaar is, van onze identiteit en cultuur, van onze beschaving en onze manier van leven, van al hetgene waar wij voor staan, OOIT! Er is geen probleem met de islam, het probleem IS de islam. “Verzet” dus, met als enige bedoeling het DE-islamiseren van onze samenleving met als enig doel: Europa teruggeven aan de Europeanen.

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” van Filip Dewinter is een uitgave van Filip Dewinter en wordt uitgegeven door Steden Tegen Islamisering (STI).

Het boek telt 177 blz. (plus 20 blz. fotobijlage) en is te koop voor €15 (+ €4 verzendingskosten). Het boek kan besteld worden via website www.verzetsgidstegenislamisering.be en na storting van €15 (+ €4 verzendingskosten) op rekeningnummer BE97 750 937 106 149 Vlaams Belang Antwerpen).

ISBN: 978-90-903-0587-5
NUR: 763
Hardcover met stofwikkel

U kan het boek bestellen via deze link http://www.filipdewinter.be/verzetsgids-tegen-islamisering

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

Filip Dewinter diende klacht in tegen de Facebookgroep ‘A.C.A.B. Antwerpen’ (A.C.A.B.: All Cops are Bastards)

gepubliceerd op 26 september 2017 om 11:41
Filip Dewinter: “Het fascisme vermomt zich vandaag als antifascisme. Groepen die aansporen tot geweld tegen de politie, die het nota bene al moeilijk genoeg heeft, moeten hard worden aangepakt.”

 

De (besloten) Facebookgroep ‘A.C.A.B. Antwerpen’ (‘All Cops are Bastards’ of ‘Alle politieagenten zijn klootzakken’) verspreidt stickers en affiches met het opschrift ‘Heel Antwerpen haat de flikken’. Zie de affiche hier. Ook ‘Antifa Antwerpen’, gesteund door Groen Antwerpen en de PVDA, zet aan tot geweld tegen de Antwerpse politie met deze affiche, die verwijst naar ‘All Cops Are Bastards’ (#ACAB) en ‘Fuck Cops’ (#FCKCPS). Een zogenaamde ‘antifascistische zone’ is volgens hen een zone zonder politie (‘no cops’). Ook roepen ze op om gemaskerd te werk te gaan, een nauwelijks verholen oproep tot vandalisme en geweld.

Filip Dewinter diende dan ook klacht in tegen de Facebookgroep ‘A.C.A.B. Antwerpen’.

Dewinter: “Er is in Antwerpen een gevaarlijke evolutie aan de gang waarbij drie groepen elkaar steeds meer vinden in hun gemeenschappelijke afkeer van de politie: de drugsmaffia, de orthodoxe islam en extreemlinks (‘Antifa’). Alledrie hebben ze belang bij het ontstaan van een wetteloze no-gozone.”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 

 

Meldpunt illegaliteit: Meld illegalen via illegaal.info@gmail.com

gepubliceerd op 12 september 2017 om 15:40

 

Agressie tegen politieagenten in Antwerpen al jaren een groot probleem: 524 feiten van agressie op drie jaar tijd (2014-2016) met 5416 dagen arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

gepubliceerd op 28 juni 2017 om 13:17

Aantal burgerlijke partijstellingen door politieagenten n.a.v. agressie tegen politie daalt van 210 in 2013 naar 77 in 2016 wegens seponering van de feiten.

Filip Dewinter: ‘De Wever rolt de spierballen maar doet niks. In Borgerhout zijn de drugbaronnen en de imams de baas, niet de burgemeester en de politiecommissaris. Borgerhout is een islamitische nogo-zone. Het aanvallen van de politie past in het kader van de vijandelijke machtsovername door de islam waarbij het overheidsgezag onderuit wordt gehaald.’

 De voorbije dagen werden opnieuw verschillende agenten van het Antwerpse politiekorps slachtoffer van agressie naar aanleiding van incidenten en vechtpartijen met allochtone islamitische jongeren in Borgerhout. De gespierde verklaringen van burgemeester Bart De Wever naar aanleiding van deze incidenten moeten vooral verbergen dat het aantal feiten van fysieke agressie tegen politieambtenaren in Antwerpen ongewijzigd blijft en zelfs lichtjes stijgt de voorbije jaren. Al jaren klaagt het Vlaams Belang deze kwalijke evolutie aan. Uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang-gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch blijkt dat in 2016 173 feiten van agressie tegen Antwerpse politieagenten werden vastgesteld. In 2013 waren er dat 165, in 2014 190 en in 2015 161. In totaal waren in het Lokale Politiekorps Antwerpen (LPA) politieagenten in 2016 1225 dagen arbeidsongeschikt n.a.v. deze feiten van agressie (opzettelijke slagen en verwondingen, ongewapende en gewapende weerspannigheid, geweld met verwonding tot gevolg en weerspannigheid). In 2013 ging het om 747 dagen arbeidsongeschiktheid, in 2014 2315 dagen en in 2015 1876 dagen. Opvallend is dat wegens het groot aantal seponeringen, het aantal Antwerpse agenten dat zich burgerlijke partij stelt sterk vermindert. Terwijl in 2013 nog 210 agenten zich burgerlijke partij stelden, zijn er dat in 2014 nog maar 96, in 2015 nog slechts 80 en in 2016 nauwelijks 77.

Opvallend is tevens dat ondanks een daling van de criminaliteit het aantal feiten van agressie tegen politieagenten in Antwerpen niet daalt, maar zelfs lichtjes stijgt. Vlaams Belang fractieleider Filip Dewinter vraagt zich dan ook af ‘waarom burgemeester Bart De Wever nu pas aan de alarmbel trekt. Al jarenlang is geweld en agressie tegen politieagenten een belangrijk pijnpunt. De voorbije jaren was hier vanuit het stadsbestuur nauwelijks aandacht voor. Nu het geweld tegen agenten de voorpagina van de kranten haalt, kiest Bart De Wever voor de vlucht vooruit. Enkele stoere uitspraken en niemand staat nog stil bij het feit dat Bart De Wever als vijf jaar lang burgemeester is van Antwerpen. Tijdens die periode werden geen maatregelen genomen om het geweld tegen politieagenten aan te pakken of een betere juridische ondersteuning te geven.’

Voor Filip Dewinter is het duidelijk dat ‘het stadsbestuur niet weet van welk hout pijlen te maken. Aan de ene kant blijft De Wever vasthouden aan een islamgedoogbeleid en een pamperpolitiek t.a.v. vreemdelingen en aan de andere kant laat hij de spierballen rollen n.a.v. ieder incident om nadien over te gaan tot de orde van de dag. De ene dag de Turnhoutsebaan in Borgerhout vol Ramadanvlaggen hangen en de andere dag de Ramadan aanduiden als relgevoelige periode is allesbehalve consequent. Alleen een kordaat vreemdelingen- en DEïslamiseringsbeleid kunnen het tij keren. Borgerhout is net zoals zoveel Antwerpse wijken een islamitisch enclave waar het overheidsgezag niet langer aanvaard wordt. De drugsmaffia en de imams stellen er de wet, niet de burgemeester en de politiecommissaris. De rellen en incidenten waarbij vooral de politie geviseerd wordt, hebben als enige bedoeling te laten zien wie de baas is en maken deel uit van een vijandelijke machtsovername. Zolang dat niet verandert, zal Borgerhout (en andere islamwijken in Antwerpen en elders) een nogo-zone blijven voor iedere ‘kafir’ (ongelovige). Uiteraard moeten plegers van agressie streng aangepakt worden maar door alleen de takken van de bomen te snoeien verandert er niks.’

 

Sam Van Rooy

Perswoordvoerder

Vlaams Belang Antwerpen

 

 

‘Tournée Générale’ met Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter: vanavond om 20u in Borgerhout

gepubliceerd op 21 juni 2017 om 13:50
Mislukte jihad-aanslag in Brussel bewijst de noodzaak tot de-islamisering

 

Ongeveer een maand geleden startte Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter ‘Tournée Générale’. In verschillende cafés in Antwerpen en de districten licht Dewinter onze krachtlijnen en doelstellingen toe voor de verkiezingen van 2018. Via een ‘meet & greet’ kunnen mensen op een informele manier met hem kennismaken en vragen stellen.

Vanavond om 20u staat café De Griffier op de Turnhoutsebaan 93 in Borgerhout op het programma. Dat is nota bene het enige café met Leeuwenvlag in een voor het overige geïslamiseerde Ramadan-straat, die burgemeester De Wever bovendien heeft laten ‘sieren’ met meer dan 100 Ramadan-vlaggen.

De dag nadat alweer werd geprobeerd een jihad-aanslag te plegen door een moslim die niet gekend was bij de veiligheidsdiensten, is het meer dan ooit duidelijk dat de veiligheidsmaatregelen slechts symptoombestrijding en verre van voldoende zijn. Terreur is ‘slechts’ een middel, de islamitische leer is de oorzaak en islamisering is het doel. Filip Dewinter zal vanavond dan ook de eis tot ‘de-islamisering’ kracht bijzetten, en dit in het district dat in de volksmond ‘Borgerokko’ wordt genoemd, waar radicale moskeeën en salafistische cursussen kunnen gedijen en waar Sharia4Belgium groot kon worden en Syrië-jihadisten kon ronselen.

 

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen