100 VRAGEN I.V.M. DE IS-AANSLAGEN IN BRUSSEL OP 22 MAART 2016

gepubliceerd op 14 april 2016 om 15:46

De gruwelijke aanslagen op de Brusselse luchthaven en het metrostation Maalbeek roepen heel wat vragen op. Een aantal vragen handelen over de opvolging van de terugkerende Syrië- strijders, het functioneren van justitie en de politie- en inlichtingendiensten en de maatregelen die genomen werden door de regering om het terrorisme te bestrijden. Naast een serie praktische vragen zijn er uiteraard ook en aantal politieke en maatschappelijke vragen. Hoe is het zover kunnen komen? Wat is de link tussen de islam en de structuren van de islam in ons land en van de radicalisering van jongeren? Welke rol speelt de islamitische gemeenschap bij het voorbereiden en plegen van de terroristische aanslagen? Welke ideologisch-religieuze rol speelt de islam als beweegreden voor de terreuraanslagen? Hoe zit het met de asielstroom en de immigratie-toevloed als paard van Troje van IS en andere radicale moslim organisaties? De kans dat er op veel van deze vragen geen antwoord komt is reëel. Het Vlaams Belang mag immers geen deel uitmaken van de onderzoekscommissie. Het is duidelijk dat de onderzoekscommissie wil vermijden dat al te veel vragen gesteld worden naar de politieke verantwoordelijkheden en naar de link tussen het terrorisme en de islam, de asiel en immigratie-toevloed.

Vragen in verband met de betrokkenheid van de islam en de structuren van de islam in België en de aanslagen

 • Worden immigranten afkomstig uit OIC-landen (Organisation of Islamic Coöperation) systematisch gescreend wanneer zij een visum aanvragen in ons land? Wat houdt deze screening in?
 • Op welke manier worden moskeeën, moskeeverenigingen, islamitische organisaties en de structuren van de islam in ons land systematisch gescreend en gemonitord? Wat leverede die screening in het verleden op? Welke gepaste maatregelen werden genomen?
 • Hoeveel asielzoekers werden het land uitgewezen toen bleek dat ze in het openlijk sympathiseerden of meeheulden met Islamitische Staat, Al-Nusra front, Al Qaida en/of een andere jihadistische en/of salafistische en/of wahabistische organisatie? Welke moskeeën in Brussel en elders in ons land bezochten de verschillende terroristen die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel en die in ons land werden gearresteerd? Werd reeds enig onderzoek gedaan naar de rol van deze moskeeën in het radicaliseringsproces van betrokkenen? Waren de betrokkenen lid van één of meerdere islamitische organisaties en zoja, welke? Hoe is het radicaliseringsproces van de betrokkenen verlopen?
 • Sinds geruime tijd doen geruchten de ronde i.v.m. de aanwerving van geradicaliseerde moslims bij het bagage behandelingspersoneel op de luchthaven van Zaventem. Waarom werd hier nooit gevolg aan gegeven?
 • In totaal werd 80 van de Syriëstrijders gerekruteerd door Sharia4Belgium. Een 60-tal strijders werd geronseld door Khalid az-Zerkani. De bekendste is Abdelhamid Abaoud, een van de Parijse zelfmoordterroristen. Velen van hen konden verschillende keren vanuit Syrië weg en weer naar ons land reizen. Ze brachten geld, computermateriaal en info weg en weer en ronselden ondertussen nieuwe rekruten. Van de 559 Syriëstrijders kennen we van 246 de juiste identiteit. 26 zijn enkel via hun islamitisch “kunya” oorlogsnaam bekend. 6% van hen zijn bekeerlingen. Beschikt de Belgische overheid over een geselecteerde lijst met Syrië-strijders? Weet men wie zich waar en wanneer bevindt? Van hoeveel en welke Syrië-strijders heeft de Belgische overheid geen info? Hoe kunnen geseinde terroristen ongezien ons land in en uit reizen?

De voorbije jaren zijn  salafistische en fundamentalistische moskeeën in ons land als paddenstoelen uit de grond geschoten.  Salafistische, wahabistische en jihadistische organisaties en predikers konden ongestoord in ons land activiteiten organiseren, toespraken houden, fondsen werven en ronselen voor de jihad . Salafistische, wahabistische en jihadistische literatuur kan in heel wat boekenwinkels in ons land aangekocht worden. Salafistische en jihadistische symbolen zijn in ons land niet verboden. Kortom de zogenaamde radicale islam kon zich in ons land organiseren  in functie van het mobiliseren van jihadstrijders en nieuwe militanten.

 • Heeft de overheid in het verleden werk gemaakt van een overzicht van salafistische, jihadistische en de wahabistische organisaties in ons land?
 • Bestaat er een lijst van personen die actief zijn en/ of openlijk sympathiseren met salafistische, jihadistische en wahabistische organisaties en moskeeën in ons land? Beschikt de overheid over een lijst van jihadistische, wahabistische predikers, vooraanstaande figuren en leiders afkomstig uit het buitenland die persona non grata zijn in ons land? Bestaat een lijst van jihadistische en radicaal-islamitische haatliteratuur die in ons land wordt verspreid? Op welke manier wordt er opgetreden tegen de verspreiding van dergelijke haatliteratuur?

Sharia4Belgium werd opgericht in maart 2010. Ondanks verschillende gewelddadige acties en oproepen tot geweld en moord duurde het tot juni 2012 vooraleer de leider van Sharia4Belgium, Abu Imran veroordeeld werd tot 2 jaar gevangenisstraf wegens het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims. Op 7 oktober 2012 kondigde de organisatie aan dat ze zichzelf zouden ontbinden. Pas in april 2013 werden een aantal huiszoekingen gedaan bij verschillende leden van de organisatie omdat ze verdacht werden van het ronselen van Syrië-strijders. Uiteindelijk werd de leider van Sharia4Belgium, Abu Imran alias Fouad Belkacem, in beroep in februari 2015 veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Pas in 2015 werd Sharia4Belgium door het gerecht aangeduid als een terroristische organisatie waarvan “de leden aanhangers zijn van het gewelddadige jihadistische ideeëngoed”.  De rechtbank stelde toen dat “Sharia4Belgium vanuit het gewelddadig jihadisme bestaande regimes wil omverwerpen en vervangen door een totalitaire islamitische staat”. Tijdens het terreurproces tegen Sharia4Belgium in juni 2015 werd voor alle 45 beklaagden het lidmaatschap van de terreurgroep bewezen. Abu Imran, alias Faoud Belkacem, waren alle anderen ondertussen vertrokken naar Syrië om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS) of het Al-Nusra-front. Hoe is het mogelijk dat de impact van Sharia4Belgium zo lang werd onderschat? Waren de autoriteiten niet op de hoogte van het feit dat Sharia4Belgium vanaf het ontstaan van de beweging actief ronselden voor de jihadistische islamitische strijd? Vanaf wanneer werd de Sharia4Belgium actief gevolgd door de Staatsveiligheid, de terrorismeafdeling van de federale politie en het parket? Vanaf wanneer werd Sharia4Belgium beschouwd als een staatsgevaarlijke organisatie? Werd het netwerk voor Sharia4Belgium tussen 2010 en 2012 ongemoeid gelaten omdat de overheid het  actief ronselen van strijders voor het verzet in Syrië gedoogde?

Vragen in verband met de opvolging van terugkerende Syrië- strijders

Met 42 strijders per 1 miljoen inwoners is België veruit het West-Europese land met momenteel het meeste aantal Syriëstrijders in ons land.

Het aantal bekende Syrië-strijders is ondertussen opgelopen tot 589. Het grootste deel van de Syrië strijders zijn aangesloten bij ofwel Islamitische Staat (IS) ofwel het Al Nusra-front (gelinkt aan Al Qaida) 90 daarvan zijn naar alle waarschijnlijkheid gedood in Syrië… In totaal zijn 270 strafonderzoeken omtrent Belgische Syrië strijders door het parket geopend. Volgens de inlichtingendiensten zijn ongeveer 120 strijders teruggekeerd naar ons land. Minder dan de helft van de teruggekeerde Syrië strijders worden actief gevolgd door de inlichtings- en politiediensten. Een kleine minderheid is ondertussen vervolgd,  veroordeeld en opgesloten in de gevangenis. Het overgrote deel loopt nog steeds vrij rond in ons land.

 • Kan de minister een gedetailleerd en volledig overzicht geven van de vertrokken en teruggekeerde Syrië-strijders (identiteit, nationaliteit, leeftijd, profiel,…)? Waarom werd na het vertrek van deze jihad-militanten naar Syrië of Irak om aan te sluiten bij IS geen passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze personen de nationaliteit van ons land werd afgenomen op basis van de bestaande wetgeving omtrent deelname van gewapende activiteiten aan een buitenlandse strijdmacht? Waarom werden geen maatregelen genomen om deze terugkerende Syrië strijders tot ons land te weigeren? Welke maatregelen werden getroffen om ervoor te zorgen dat de terugkerende Syrië-strijders vervolgd werden en strafrechtelijk werden veroordeeld? Waarom werden de terugkerende Syrië-strijders niet systematisch onderworpen aan een verhoor en een onderzoek om na te gaan aan welke strafrechtelijke feiten zij zich in Syrië of Irak hebben bezondigd? Werden de terugkerende Syrië- strijders gemonitord tijdens hun verblijf in ons land?
 • Hoeveel van de 140 Syrië teruggekeerde jihadi’sten worden momenteel gevolgd door de politie- en inlichtingendienst? Wat houdt het “volgen” van terugkerende Syrië- strijders precies in? Dienen Syrië-strijders zich op gepaste tijden te melden bij de politiediensten? Worden de terugkerende Syrië-strijders onderworpen aan een deradicaliseringscursus? Wat houdt een déradicaliseringscursus precies in?
 • Op welke manier wordt informatie uitgewisseld en overleg gepleegd met de politie- en veiligheidsdiensten van andere landen betreffende de aanwezigheid van Belgische Syrië- strijders op hun grondgebied? Hoeveel meldingen zijn er geweest van de Turkse overheid betreffende de aanwezigheid van Belgische Syrië-strijders op Turks grondgebied? Hoeveel Belgische Syrië- strijders werden aan de grens tussen Turkije en Syrië/ Irak gemeld? Hoeveel Belgische Syrië- strijders werden aan diezelfde grenzen door de Turkse overheid gearresteerd? Welk gevolg werd gegeven aan al deze informatie? Hoeveel gearresteerde Belgische Syrië- strijders werden door de Turkse overheid uitgeleverd aan België? Bestaat er een permanent overleg tussen de Turkse veiligheids- en inlichtingendiensten en de Belgische omtrent de problematiek van de Syrië-strijders ?
 • Reeds verschillende jaren vertrekken jongeren vanuit België om als militant bij IS of Al Nusra-front in Syrië te vechten. Vanuit sommige partijen die nu deel uitmaken van de onderzoekscommissie werd in het verleden zelfs opgeroepen om het verzet tegen het Syrische regime onder leiding van President Bashar-al Assat te ondersteunen met de levering van wapens. Syrië- strijders werden de eerste jaren van het conflict in Syrië zelfs beschouwd als” vrijheidsstrijders”. Op dat moment werd hen geen strobreed in de weg gelegd
 • Het feit dat jongeren vanuit België gingen strijden in Syrië werd door de overheid op zijn minst oogluikend toegelaten en soms zelfs openlijk aangemoedigd. Pas toen bleek dat Syrië strijders aansloten eerst bij het Al Nusra-front front (gelinkt aan Al Qaida) en daarna bij Islamitische Staat (IS) kwam de overheid in actie. Te laat, zo blijkt, want toen was een grote meerderheid van de Belgische Syrië- strijders al vertrokken naar het Midden- Oosten. Het conflict in Syrië woedt sinds 2011. Sinds 2011 vertrekken jonge moslims richting Syrië om zich aan te sluiten bij het “verzet” tegen het regime van van president Bachar Al Assad. Sinds wanneer wordt hiertegen actie ondernomen (registratie, juridische procedure, overleg met buitenlandse veiligheidsdiensten) door de Belgische overheid? Is het zo dat het fenomeen van de Syrië- strijders minstens 2 jaar (2011-2013) gedoogd werd?
 • Jarenlang hebben organisaties zoals Sharia4Belgium e.a. jongeren kunnen ronselen voor de jihad in Syrië en Irak maar ook elders. Welke maatregelen werden genomen om het ronselen van jihadi’s door onder andere Sharia4Belgium tegen te gaan? Heeft de overheid zicht op het feit dat ook jihadi’s deelnemen aan de gewapende strijd van andere radicale islamitische organisaties zoals Boko Haram, Islamitische Jihad,….in andere landen dan Syrië en Irak? Bestaat er een overleg tussen onze politie- en veiligheidsdiensten en de buitenlandse  politie- en veiligheidsdiensten omtrent de activiteiten van Belgische jihads op buitenlands grondgebied? Werd ooit overleg gepleegd met de veiligheidsdiensten van de Syrische regering omtrent de aanwezigheid van Belgische jihadi’s op Syrisch grondgebied? Werd ooit de uitlevering gevraagd aan de Syrische regering van Belgische jihads die gearresteerd werden door het Syrische leger en verblijven in Syrische gevangenissen? Waarom werd nooit overwogen om een Belgische diplomatieke aanwezigheid te hebben in Syrië zodanig dat overleg kon gepleegd worden over de aanwezigheid van Belgische jihadi’s op Syrisch grondgebied?

Vragen over de maatregelen genomen door de regering om de Belgische bevolking te beschermen tegen het terrorisme na de aanslagen op het Joods museum in Brussel, en de verschillende aanslagen in Parijs

De aanslagen van maart 2016 op de luchthaven en het metrostation van Maalbeek zijn niet de eerste terreuraanslagen die gepleegd werden door IS in ons land. Eerst was er de aanslag op het Joods museum in Brussel, in mei 2014. Daarna volgde de aanslag op de redactiekantoren van Charlie Hebdo  in Parijs. Vrij snel daarna werd in Verviers een terreurcomplot verijdeld. Het applaus voor de Belgische veiligheidsdiensten verstomde toen bleek dat de aanslagen van november 2015 in Parijs werden voorbereid vanuit Brussel en werden gepleegd door jihads die vanuit de Belgische hoofdstad opereerden. Ondertussen blijkt dat de jihadi’s die de terreuraanslagen in Parijs hebben gepleegd tot dezelfde terreurcel behoren als diegenen die ook de aanslagen in Brussel hebben uitgevoerd. De arrestatie van één van Europa’s meest gezochte terroristen Salah Abdeslam heeft niet geleid tot het verijdelen van de moorddadige aanslagen die op de Brusselse luchthaven en het Brusselse metrostation Maalbeek werd gepleegd. Nochtans was het risico op een aanslag bijzonder groot. België telt als vestigingsplaats van de Europese Commissie en de NAVO bijzonder veel doelwitten. Als klein land beschikt België eveneens over een relatief klein veiligheidsapparaat. Generaal Eddy Testelmans, chef van de militaire inlichtingendienst ADIV, liet onlangs in verschillende interviews weten dat “de voornaamste les is dat we ons veiligheidsapparaat de laatste jaren teveel hebben verwaarloosd”. Naast het verwaarlozen van onze veiligheidsdiensten heeft de overheid om politiek-correcte redenen nooit werk gemaakt of willen maken van het in de kaart brengen, beteugelen en actief bestrijden van de salafistische en fundamentalistische islam in ons land.

Zijn 700 personeelsleden bij de staatsveiligheid en 600 personeelsleden bij de militaire veiligheidsdienst (AIVO) voldoende om de taken van onze inlichtingsdiensten te vervullen? Welke zijn momenteel de prioritaire taken van onze inlichtingendiensten? Zijn de gegevensbanken van de staatsveiligheid, de militaire veiligheid (AIVD) en de afdeling terrorisme bij de federale politie compatibel en worden alle gegevens systematisch en onmiddellijk via een centrale gegevensbank uitgewisseld?

 • Volgens de Griekse nieuwszender Skai zijn er al in 2015 plannen gevonden van Brussels Airport op het onderduikadres van Abdelhamid Abaoud in Athene. Bovendien meldt deze Griekse tv-zender dat de samenwerking tussen de Griekse en de Belgische veiligheidsdiensten “problematisch” verliep. Wat werd er gevonden bij betrokkene? Volgens het federaal parket zou het gaan om “vage plannen”. Vage plannen van de luchthaven? Welk gevolg werd aan deze info gegeven?
 • Het verzamelen van informatie en data-analyse is ontzettend belangrijk in het voorkomen van terroristische aanslagen. Nochtans raakte via een rapport van de comités I en P enige tijd geleden bekend dat slechts één persoon bij de federale politie actief ingezet werd om op internet te zoeken naar sporen van islamradicalisering, jihadisme en pogingen tot het rekruteren voor de jihad. Klopt deze informatie? Hoeveel personeelsleden werken momenteel op de betrokken dienst?
 • Cruciaal voor wat betreft de informatieverwerving is dat de inspanningen van de inlichtingen- en politiediensten geconcentreerd worden op de rekruteringslijnen, op de propaganda ten voordele van de jihad in het algemeen en op de communicatiekanalen als dusdanig. Op welke manier worden data verzameld door de verschillende inlichtingen- en politiediensten? Is er enige coördinatie wat de data betreft? Is er een gemeenschappelijke gegevensbank? Welke dienst analyseert al deze data? Op basis van welke criteria wordt beslist welke data belangrijk is en prioriteit geniet? Welk gevolg wordt gegeven aan deze prioritaire data? Wie beslist welke dienst de prioritaire data opvolgt?
 • Het Comité P en I hebben begin dit jaar in een nieuw rapport gewezen op het feit dat de centrale afdeling terrorisme van de federale politie de toevloed aan informatie niet verwerkt kreeg. Vooral het filteren van de informatie bleek een probleem te zijn. Het gevolg van het teveel aan informatie en het gebrek aan verwerkingscapaciteit zorgde ervoor dat OCAD (coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse) overstelpt werd met allerlei ongefilterde info. Het gevolg hiervan wat dat de geloofwaardigheid van de informatie in het gedrang kwam. Zo zou onder andere de informatie die in juni 2014 werd overgemaakt aan de afdeling terrorisme van de federale politie over de radicalisering van de broers Abdeslam verticaal geklasseerd zijn. Kan de regering deze feiten bevestigen? Hoe wordt momenteel de informatie verzameld, verwerkt, gefilterd en gebruikt?
 • De communicatie tussen de vele verschillende Syriëstrijders en hun sympathisanten en aanhangers verloopt meestal in het Arabisch en zelfs ook in het Farsi. Over hoeveel medewerkers beschikt de centrale afdeling terrorisme van de federale politie, het OCAD en de Staat, Staatsveiligheid en de AIVD (militaire veiligheid) die het Arabisch machtig zijn en die in staat zijn om informatie die hen in het Arabisch wordt overgemaakt te begrijpen?
 • Is de informatie correct dat de databank van de dienst DJSOC/terrorisme meer dan een jaar niet heeft gefunctioneerd en dit tot in de zomer van 2015? Dit zou het gevolg zijn geweest van het feit dat de teamleider en ook een aantal andere leden van het team van de DJSOC overgeplaatst werden naar een andere dienst en niet werden vervangen. Nochtans vonden in januari 2015 in Parijs reeds moorddadige aanslagen plaats die de intensieve werking van de dienst DJSOC/terrorisme noodzakelijk maakten. Was de personeelsbezetting bij de dienst DJSOC/terrorisme dan geen prioriteit?
 • Sinds enige tijd wordt werk gemaakt van het BE-alert-systeem waarbij personen die in de buurt van een incident (ontploffing, groot ongeval, ramp, brand, aanslag…) aanwezig zijn onmiddellijk via een SMS-bericht op de hoogte gesteld worden van de dreiging. Het systeem blijkt echter nog steeds niet operationeel te zijn. Wanneer zal het systeem in werking treden?

Vragen i.v.m. de asielstroom en immigratie-toevloed als ‘Paard van Troje’ van de jihadistische islam en de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS)

Reeds verschillende malen waarschuwde de terreurorganisatie Islamitische Staat voor het feit dat zij via de weg van de asielzoekersstroom jihadi’s laten infiltreren in Europa (2 van de IS-terroristen die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel zijn gewezen Syriëstrijders). Minstens vijf van de terroristen die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel reisden minstens één keer als asielzoeker vanuit Syrië of Irak naar ons land. Sommigen reisden de voorbije drie jaar herhaaldelijk weg en weer tussen België en Syrië.

Herhaaldelijk werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid tot infiltratie door terroristen via de asielzoekersstroom. Telkens werd door de regering opgemerkt dat er tussen de asielzoekers geen gekende terroristen bevonden.

 • Op welke manier wordt actief gezocht naar Syriëstrijders, jihadi’s en potentiële terroristen in de asielzoekersstroom? Hoe is het mogelijk dat verschillende van de terroristen die aanslagen pleegden in Brussel en Parijs herhaaldelijk tussen België en Syrië hebben kunnen reizen?
 • Werd de Belgische overheid ooit op de hoogte gesteld door veiligheidsdiensten van andere landen die deze Syriëstrijders/jihadi’s/potentiële terroristen doorkruisten over de aanwezigheid van deze figuren op hun grondgebied? Wat werd met deze informatie gedaan?
 • Op welke manier wordt gepolst naar de activiteiten en sympathieën van personen die hier asiel aanvragen in hun land van herkomst? Wordt op enigerlei wijze contact opgenomen met het land van herkomst om na te gaan wie de betrokkenen zijn die hier als asielzoeker asiel aanvragen of als immigrant een verblijfsvergunning aanvragen? Waarom werd gedurende de voorbije drie jaar nooit overwogen tot het invoeren van systematische grenscontroles? Waarom werd de voorbije jaren niet systematisch iedereen die een visum aanvroeg vanuit Turkije gescreend op mogelijke sympathieën/banden met IS en andere islamitische terreurorganisaties?
 • Het uit- en inreizen van het Belgisch grondgebied, met het oog op terroristische daden, werd pas in juli 2015 strafbaar gesteld. Tegen hoeveel personen loopt ondertussen op basis van deze wetswijziging een onderzoek? Hoeveel mensen werden er ondertussen op basis van deze wetswijziging ook daadwerkelijk veroordeeld?
 • Volgens de Nederlandse antiterreurdienst NCTV beschikt IS over een speciale eenheid die gespecialiseerd is in het plannen en organiseren van terreuraanslagen in Europa. Beschikken onze veiligheidsdiensten over informatie die deze stelling onderschrijven?

Vragen i.v.m. het functioneren van justitie, de vervroegde invrijheidstelling van Ibrahim El Bakraoui en de informatiedoorstroming tussen de verschillende diensten hieromtrent

 • Klopt de informatie dat de in Molenbeek opgepakte terrorist Abdeslam  na de aanslagen in Parijs slechts één tot maximum twee uur werd verhoord? Is uit deze verhoren gebleken dat hij op de hoogte was van de voorbereiding van de aanslagen in Brussel? Is uit deze verhoren gebleken dat hij contacten onderhield met de terroristen die de aanslagen pleegden in Brussel? Waarom de terrorist Abdeslam  niet op een doorgedreven en langdurige manier ondervraagd? Op basis van welke informatie besliste men om de verhoren van Abdeslam stop te zetten?
 • IS-terrorist Ibrahim El Bakraoui kwam in oktober 2014 vervroegd vrij. In juni 2015 werd Bakraoui geacht om zich te melden bij zijn reclasseringsambtenaar. Toen hij dat echter niet deed werd hij niet opgespoord. De invrijheidsstelling van Bakraoui werd pas in augustus 2015 ingetrokken. Werd Bakraoui ooit internationaal geseind?
 • Blijkbaar was de strafuitvoeringsrechtbank die in augustus 2015 de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Bakraoui herriep niet op de hoogte dat de betrokkene werd uitgezet uit Turkije naar Nederland. Wat is hiervan de reden?
 • Op 26 juni 2015 werd de Belgische verbindingsofficier in Turkije ingelicht dat de voortvluchtige Ibrahim El Bakraoui aangehouden werd in Turkije aan de Syrische grens.
 • Twee dagen later heeft de verbindingsofficier in Turkije de terrorismeafdeling van de federale gerechtelijke politie ingelicht. Welk gevolg werd aan deze informatie gegeven?
 • Waarom gaf de federale politie nauwelijks gevolg aan deze informatie en werd enkel gereageerd met de vraag aan de verbindingsofficier waarom Ibrahim El Bakraoui in Turkije werd opgepakt?
 • De arrestatie van Bakraoui gebeurde in de Turkse stad Gaziantep. Deze stad in Turkije, op de grens met Syrië, is traditiegetrouw een doorreisplaats voor Syriëstrijders. Waarom  worden niet alle personen met Belgische nationaliteit die opgepakt worden in de grensregio tussen Turkije en Syrië beschouwd als Syriëstrijders?
 • Ibrahim El Bakraoui was veroordeeld voor banditisme met geweld. Bij een overval had hij met een kalasjnikov gevuurd. Bakraoui keerde terug uit Syrië toen hij door de Turkse autoriteiten werd gearresteerd. De Belgische autoriteiten waren op de hoogte van al deze feiten. Werd op geen enkel moment de link gelegd tussen al deze informatie die er op wees dat Bakraoui een potentieel gevaar was voor ons land en een potentieel IS-terrorist was? Waarom werd Bakraou door onze veiligheidsdiensten nooit verhoord in Turkije?
 • Uiteindelijk werd Bakraoui vanuit Turkije richting Nederland getransporteerd. Werd de Belgische overheid op de hoogte gesteld van het feit dat Bakraoui richting Nederland werd vervoerd? Welk gevolg werd aan deze informatie gegeven?
 • Wat gebeurde er met het geheim verslag over Ibrahim El Bakraoui dat in juni 2015 opgesteld werd door de terrorisme afdeling van de federale politie? Klopt het dat het bijna een half jaar duurde vooraleer het geheime verslag doorgespeeld werd aan de Staatsveiligheid en andere gespecialiseerde diensten van de politie?
 • Hoeveel gevallen van aan de grens met Turkije en Syrië opgepakte Belgische Syriëstrijders, werden sinds 2011 gemeld door de Turkse overheid aan de Belgische autoriteiten?
 • Een aantal nabestaanden van Nederlandse slachtoffers van de aanslagen op 22 maart in Brussel klagen de Belgische staat en Brussels Airport aan wegens grove nalatigheid en moord door schuld. Hoe regeert de overheid op deze mogelijke klacht?

Filip Dewinter

 


Kernwoorden: , , , , , ,